Konkurs im. Lucjusza Komarnickiego, na szkolne przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich (II edycja)

0
558

Konkurs im. Lucjusza Komarnickiego, na szkolne przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich (II edycja)

Fundacja Kultury WOBEC zaprasza do udziału w Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego, na przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół średnich.  Konkurs adresowany jest do szkolnych zespołów teatralnych oraz uczniów i nauczycieli szkól średnich, którzy w swych szkołach (w ramach zajęć lekcyjnych lub poza lekcyjnych) realizują przedstawienia teatralne. Zapraszamy do przesłania zapisu elektronicznego przedstawień szkolnych, które będą wystawiane w waszych szkołach w roku szkolnym 2022-2023.  

Komarnicki LUCJUSZ ur. 29 I 1884 w Pilawie k. Siedlec, zm. 25 III 1926 w Warszawie, historyk i teoretyk literatury, pedagog, prekursor idei samodzielnego tworzenia scen teatralnych przez młodzież; od 1905 nauczyciel szkół średnich w Warszawie, 1923–26 prowadził młodzieżowy zespół teatralny Muza; pionier nowoczesnej stylistyki w Polsce; Stylistyka polska objaśniona na przykładach i ćwiczeniach (1910), Historia literatury polskiej wieku XIX, do roku 1830 (1917), Teatr szkolny (1926).

I Organizatorzy:

Fundacja Kultury WOBEC

ul. Gdańska 55, Mikoszewo 82-103 (główny organizator).

III Współpraca medialna:

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC

IV Adresaci Konkursu:

  1. W konkursie może brać udział młodzież szkół ponadpodstawowych, w których w roku szkolnym 2022/2023 zostanie zrealizowane przedstawienie teatru szkolnego.

  2. Do udziału w konkursie kwalifikujemy przedstawienia, tak więc jeśli w jakiejś szkole w roku szkolnym 2022/2023 będą wystawiane dwa lub więcej przedstawienia teatru szkolnego, każde z tych przedstawień rozpatrywane będzie odrębnie.

  3. Temat i charakter wystawianych sztuk jest dowolny.

  4. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień brane będą pod uwagę takie elementy jak: dobór repertuaru, kreatywność, samodzielność pracy przy realizacji przedstawienia, scenografia, gra aktorska, przekaz ideowy, estetyka itp.

  5. Filmowy zapis zgłaszanego do konkursu przedstawienia powinien zostać opublikowany na bezpłatnym serwisie filmowym https://www.youtube.com/, a link tego zapisu zostać przesłany na adres organizatora: konkurs.lucjusza.komarnickiego@gmail.com do 27 maja 2023 roku. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.              Na prośbę zainteresowanych uczestników konkursu dopuszczamy również  inne  formy przesyłania nagrań, np. z udostępnieniem ich na dysku google lub inaczej.

  6. W opisie filmu zamieszczonego na YouTube powinny zostać umieszczone następujące informacje:

informacja o tym, że spektakl bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego na szkolne przedstawienie Teatralne zorganizowanym przez Fundację Kultury Wobec.
–      linki: organizatorzy konkursu: 
http://fkw24.pl/https://www.facebook.com/ZLP.Gdansk/
–      patronaty medialne: 
https://miesiecznik-wobec.pl/https://e-kreatywni.eu                          –     hasztag: #konkursteatralnyWOBEC
–    Informację o uzyskanej zgodzie rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich autorów występujących w przedstawieniu na publikację ich wizerunku w opublikowanym filmie.
7.  Do przesłanego na adres organizatorów konkursu  zgłoszenia na konkurs przedstawienia należy dołączyć następujące informacje:                                                                           
–    Nazwa szkoły i numer klasy realizującej przedstawienie (jeśli w realizacji weźmie udział więcej klas prosimy o podanie ich numerów),                                                                         
 –   Lista uczniów realizujących przedstawienie.
–   Imię, nazwisko i funkcję opiekuna projektu (np. Paweł kowalski, nauczyciel języka polskiego).
–  Adres do kontaktu:
Nazwa szkoły, miejscowość, ulica itd.
Adres e-mail i ewentualnie telefon kontaktowy
 

V  Zachęcamy potencjalnych uczestników konkursu do wcześniejszego kontaktu z redakcją naszego portalu internetowego – Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC (redaktor.naczelny.wobec@gmail.com), którego redakcja zaoferowała możliwość konsultacji oraz udzielania porad dotyczących realizacji przedstawień szkolnych, a także chęć prezentowania na łamach tego portalu informacji z prac przygotowawczych do przedstawienia (zdjęć z prób, nagrań filmowych itp.). Po zakończeniu konkursu wybrane nagrania z rejestracją przedstawień będą publikowane na łamach Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC oraz Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kreatywni.

Uczestnicy konkursu biorąc udział w Konkursie im. Lucjusza Komarnickiego wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie relacji ze swoich przedstawień, do których posiadają pełnię autorskich praw majątkowych, na łamach miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC oraz Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kreatywni.

VI Jury Konkursu

  1. Dr Piotr Wojciech Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP oddz. Gdańsk,

  2. Beniamin Koralewski – aktor, prezes zarządu GTPS,

  3. Marta Jaszewska – aktorka,

  4. Jan Jackowicz-Korczyński – pedagog (sekretarz jury).

VII Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 czerwca 2023 r.

VIII Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 4000 zł (słownie – cztery tysiące złotych).

IX Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w połowie czerwca 2023 roku.

Koordynator projektu – Piotr Wojciech Kotlarz

W razie wątpliwości i w sprawie dodatkowych informacji proszę pisać na adres: konkurs.lucjusza.komarnickiego@gmail.com

Obraz wyróżniający: Opis obrazu: Uczniowie w strojach scenicznych podczas przedstawiwnia „Zemsty” A. Fredry. Data wydarzenia: 1934-05 Miejsce: Brześć nad Bugiem. Teatr szkolny przy Państwowym Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem. Zbiory NAC on-line