Patronat Medialny – Szkolny Konkurs historyczno-plastyczny „Żołnierze Wyklęci”

0
720

Na prośbę organizatorów Szkolnego Konkursu historyczno-plastycznego „Żołnierze Wyklęci” Redakcja Miesięcznika WOBEC obejmuje powyższy konkurs swoim patronatem medialnym. W ramach patronatu zobowiązujemy się do zamieszczenia na naszym portalu przygotowaną przez organizatorów relację z finału konkursu.

Regulamin
Szkolnego Konkursu historyczno-plastycznego
Żołnierze Wyklęci

(…) zachowałam się jak trzeba

I. Realizacja w roku szkolnym 2020/2021:
Mottem tegorocznego szkolnego konkursu historyczno-plastycznego o tematyce żołnierzy wyklętych są ostatnie słowa Inki, które wypowiedziała przed swoją śmiercią „(…) zachowałam się jak trzeba”.
Inka została aresztowana w Gdańsku rankiem 20 lipca 1946 r. Po bestialskim śledztwie 3 sierpnia 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał ją na śmierć. Inka nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała prośby o ułaskawienie. Pismo podpisał jej obrońca. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, napisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

II. Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi (ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia)
 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta
 II Liceum Ogólnokształcące Rumia im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

III. Partnerzy / patroni medialni:
 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku
 https://miesiecznik-wobec.pl/

IV. Adresaci:
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
 uczniowie klas IV – V Szkoły Podstawowej
 uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej
 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego

V. Cele konkursu:
 poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat historii najnowszej,
 popularyzowanie wśród uczniów losów Żołnierzy Wyklętych,
 zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia, zainteresowań i podjęcia samodzielnych studiów nad historią,
 kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych,
 wspieranie aktywności twórczej uczniów,
 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

VI. Terminarz konkursu:
 początek lutego – nauczyciele historii w klasach przeprowadzają lekcje poświęconą Żołnierzom Wyklętym przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci)
 do 20 lutego 2021 przesyłanie przez uczniów prac do nauczycieli
 1 marca 2021 – ogłoszenie wyników konkursu oraz publikacja prac (na stronie internetowej szkoły, na szkolnym facebooku, na stronach partnerów i patronów konkursu)

VII. Zasady wykonania pracy:
 Wykonanie plakatu upamiętniającego żołnierzy, którzy tak jak Inka, po wojnie nie oddali broni i dalej walczyli z władzami komunistycznymi.
 Praca powinna być interpretacją do słów Danuty Siedzikówny i powinna dotyczyć żołnierzy wyklętych.
 Wybór środków przekazu artystycznego, jak i formy jest dowolny.
 Prace powinny być wykonane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych).
 Każda praca powinna być nazwana według wzoru: imię i nazwisko_klasa.VIII.

Postanowienia końcowe:
 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 Nieprzestrzeganie warunków w konkursie może spowodować dyskwalifikacje przesłanej pracy.
 Spośród nadesłanych prac jury w składzie nauczycieli historii oraz plastyki decyduje o wyborze najlepszych prac.
 Kryterium oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.
 Nagrodzone zostaną trzy prace w każdej kategorii wiekowej.
 Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego udziałem.
 W celu umieszczenia prac na stronie internetowej szkoły, szkolnym facebooku, stronach partnerów konieczna jest zgoda rodziców danego ucznia (załącznik 1).
 Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie pomorskim lub innymi okolicznościami.

IX. Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów:
kmurawski@zso.rumia.edu.pl, mklamrowski@zso.rumia.edu.pl, oslalaka@gmail.com, teresabrunath@gmail.com

X. Partnerzy konkursu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci#/media/Plik:Tarzan_Zelazny_Sokol_Krzewina_(VI-1947).jpg