VII edycja konkursu literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

0
7708
Bolesław Prus w mundurze studenta Szkoły Głównej (1871).

Konkurs literacki im. Bolesława Prusa 

Fundacja Kultury WOBEC  zaprasza do udziału w VII edycji konkursu literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

Masz co najmniej 13 lat, a nie więcej niż 26 lat i piszesz opowiadania (może czasami ,,tylko do szuflady”?) ZAPRASZAMY!

Przyślij swoje opowiadanie na VII EDYCJĘ Ogólnopolskiego Konkursu im. Bolesława Prusa na opowiadanie dla młodzieży.

Pula nagród w konkursie wynosi 4500 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Uczestnicy konkursu uzyskają również szansę publikacji ich prac w miesięcznikach internetowych WOBEC oraz KREATYWNI 

Ośmieleni wynikami kolejnych edycji naszego konkursu oraz biorąc pod uwagę wysoki poziom wielu nadsyłanych dotąd opowiadań nie możemy nie podjąć się organizacji kolejnej jego edycji. Ogłaszamy zatem  VII edycję konkursu im. Bolesława Prusa 2023/2024 i zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin VII edycji Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa

I Organizatorzy:

Fundacja Kultury „WOBEC”

ul. Gdańska 55, Mikoszewo 82-103.

II Współpraca medialna:

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI

III Adresaci Konkursu:

 1. W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstu na konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.

 2. Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 3. Temat opowiadania jest dowolny.

 4. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień brane będą pod uwagę wyłącznie prace oryginalne, wcześniej nie wydane drukiem i nie ogłoszone na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach, pisane w języku polskim literackim, nadesłane w wersji elektronicznej w zgodzie z określonymi poniżej warunkami technicznymi i formalnymi.

 5. Tekst opowiadania należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkursmiesiecznikwobec@gmail.com do 30 kwietnia 2024 roku. Opowiadanie przesłane po tym terminie nie będą oceniane.

 6. Plik tekstowy z opowiadaniem powinien być zapisany w formie edytowalnego dokumentu tekstowego w jednym z formatów obsługiwanych przez popularne edytory tekstów (przykładowo: doc, docx, rtf, odt…). Do konkursu nie będą dopuszczane opowiadania nadesłane w formacie nieedytowalnym, np. pdf.

 7. Nazwa pliku z opowiadaniem powinna być złożona z następujących znaków:

rrrrmmddAB, gdzie:

rrrr – rok urodzenia autora

mm – miesiąc urodzenia autora

dd – dzień miesiąca urodzenia autora

A – pierwsza litera imienia autora

B – pierwsza litera nazwiska autora

(Przykładowo dla Jana Kowalskiego urodzonego 21 stycznia 2005 roku nazwa pliku z opowiadaniem powinna być w postaci 20050121JK.docx)

 1. Treść maila zgłaszającego opowiadanie na konkurs powinna zawierać następujące informacje:

–  imię i nazwisko autora opowiadania

– e-mail kontaktowy z autorem

– numer telefonu kontaktowego do autora

– formalnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby organizacji konkursu.

(Przykładowo: Wyrażam zgodę na przechowywanie i odtwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez organizatorów konkursu na potrzeby organizacji konkursu.)

W wypadku autorów niepełnoletnich wymagana jest (w formie odrębnego załącznika) formalna zgoda rodziców/prawnych opiekunów autora opowiadania na jego udział w konkursie oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznego (jak powyżej).                                                                                                         

IV Obowiązkowe wymaganie formalne dotyczące tekstu:

 1.  maksymalna wielkość tekstu – 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 000 znaków, bez spacji)

 2.  dokument powinien być poprawnie sformatowany i składać się z tytułu opowiadania oraz treści podzielonej na akapity,

 3.  należy wystrzegać się: używania białych znaków (spacji, tabulacji) dla innych celów niż przypisano dla poprawności dokumentu tekstowego, wymuszania łamanie wierszy wewnątrz akapitów.

V Jury Konkursu

Tym razem, ponownie zwiększając nieco pulę nagród konkursu, postanowiliśmy kontynuować działania będące próbą zobiektywizowania jego wyników. W pierwszym etapie, który zakończy się 4 maja 2024 roku jurorzy dokonają wstępnej selekcji, w wyniku której wybiorą 40 opowiadań. Tytuły tych opowiadań wraz z ich godłami {lub nazwiskami autorów) zostaną ogłoszone na łamach miesięczników „WOBEC” i Miesięcznik Kreatywni (http://e-kreatywni.eu/) w dniu 6 maja 2024 roku. Przez następny tydzień przyjmować będziemy ewentualne odwołania (na adres konkursu) i po dyskusji dopuszczamy dołączenie do głównej listy jeszcze 5 opowiadań. Podejmując ostateczną decyzję kierować będziemy się również dyskusją na temat poszczególnych opowiadań.

Wszystkie wybrane opowiadania zostaną opublikowane na łamach „WOBEC” i „KREATYWNI” w dniach od 14 do 20 maja 2023 r. i przez dwa tygodnie oczekiwać będziemy na oceny, do których będą upoważnieni wszyscy uczestnicy konkursu, laureaci poprzednich edycji konkursu im. Bolesława Prusa (nagrodzeni i wyróżnieni) oraz dwaj jurorzy z ramienia Fundacji Kultury „WOBEC”. Każdy z głosujących będzie dysponować jednym głosem, w którym będzie mógł zgłosić propozycję trzech opowiadań.

Jurorzy z ranienia Fundacji Kultury „WOBEC”:

 1. dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, członek Związku Literatów Polskich (przewodniczący jury);

 2. Jan Jackowicz-Korzczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznik Kreatywni (sekretarz).

VI Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 czerwca 2024 r.

VII Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 4500 zł (słownie – cztery tysiące pięćset złotych)

VIII Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w połowie czerwca 2024 roku.

IX Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie ich prac (do których posiadają pełnię autorskich praw majątkowych) na łamach portali Internetowych: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC oraz Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kreatywni.

Koordynator projektu – Piotr Kotlarz

W razie wątpliwości i w sprawie dodatkowych informacji proszę pisać na adres: konkursmiesiecznikwobec@gmail.com

 

Obraz wyróżniający: Bolesław Prus w mundurze studenta Szkoły Głównej (1871). Autorstwa Konrad Brandel – D. Jackiewicz, Fotografowie Warszawy. Konrad Brandel 1838–1920, Dom Spotkań z Historią i Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015, p.52, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48572657