Możliwości rozwoju dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach / Michelle Sinclair, Hui Pin Lee, Marii Chen, Xiaofei Li, Jiandui Mi, Siyu Chen i Jeremy’ego N. Marchanta

0
530

Poniższy artykuł przytaczamy za stroną Frontiers.

Filozofia Frontiers polega na tym, że wszystkie badania służą dobru ludzkości. Badania są produktem inwestycji społeczeństwa i dlatego ich owoce powinny być zwracane wszystkim ludziom bez granic i dyskryminacji, służąc społeczeństwu w sposób powszechny i ​​przejrzysty. Właśnie dlatego Frontiers zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp online do wszystkich swoich publikacji naukowych.

Artykuł ten przytaczamy na łamach WOBEC z kilku powodów. Oczywiście głównym jest ten, że kwestia dobrostanu zwierząt jest nam bardzo bliska i staramy się wykorzystywać nasz portal, by zagadnienia z nią związane przybliżać naszym Czytelnikom, ukazywać ponadto to, co w tym zakresie już zostało zrobione i co jeszcze możemy i powinniśmy zrobić. Postanowiliśmy opublikować ten artykuł również z tego powodu, że w jakiś sposób łamie on pewne stereotypy, jakie funkcjonują na temat Chin w naszym społeczeństwie. Sądzimy też, że powinni z nim zapoznać się polscy działacze społeczni, ekolodzy, lekarze weterynarii i politycy, może znajdą w chińskich badaniach i doświadczeniach jakieś wzory działań, które można by wprowadzić również w naszym kraju. Naukowcy mogą też zwrócić uwagę na metodologię i zasady prowadzenia badań.

Możliwości rozwoju dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach

Jako największy na świecie producent żywego inwentarza, Chiny poczyniły w ostatnich latach pewne postępy w poprawie dobrostanu zwierząt hodowlanych. Uznając znaczenie inicjatyw prowadzonych lokalnie, niniejsze badanie miało na celu wykorzystanie wiedzy i perspektyw chińskich przywódców w celu zidentyfikowania możliwości dalszej poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych w Chinach. Zespół chińskich badaczy terenowych zaangażował 100 starszych interesariuszy z sektora rolnego (liderów biznesu hodowlanego, strategów i intelektualistów rolnych, przedstawicieli rządu, licencjonowanych lekarzy weterynarii, prawników zajmujących się rolnictwem i krajowych rzeczników dobrostanu zwierząt). Uczestnicy wypełnili chiński kwestionariusz umieszczony na platformie krajowej. Odpowiedzi na surowe dane zostały następnie przetłumaczone i poddane analizom jakościowym i ilościowym, z których zbudowano tematy i sformułowano wynikające z nich zalecenia. Wyniki tego badania wymagają podkreślenia powiązań między poprawą dobrostanu zwierząt a bezpieczeństwem żywności, jakością produktu i zyskiem oraz wskazują na istnienie możliwości dobrostanu zwierząt poza natychmiastowym wprowadzeniem szczegółowych przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Oczekuje się, że opracowane aplikacje będą miały strategiczne znaczenie dla interesariuszy zainteresowanych poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych w Chinach.

Wprowadzenie

„Promowanie dobrostanu zwierząt stało się nie tylko ważnym wyborem dla ekologicznego rozwoju rolnictwa i istotnym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zdrowej konsumpcji, ale jeszcze bardziej ważnym ucieleśnieniem ludzkiej troski we współczesnym społeczeństwie” – wiceminister rolnictwa Yu Kangzhen (Guoqing China, 2019).

Chiny są największym krajem produkującym żywy inwentarz na świecie (FAOSTAT, 2017), a zatem stoją na straży znaczących wyzwań dla dobrostanu zwierząt gospodarskich. Istnieje wiele powodów do optymizmu co do postępów w zakresie dobrostanu zwierząt w Chinach. W rzeczywistości zmiana jest już wskazana. Oprócz poparcia rządu, takich jak np. działania wiceministra Yu, istnieją dowody na rosnące zainteresowanie opinii publicznej, aktywne zaangażowanie przemysłu hodowlanego i badania naukowe mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Chińscy obywatele wyrażają coraz większe uznanie dla sposobu traktowania zwierząt (Lu i in., 2013 ; Deng i in., 2016 ; Sinclair i Phillips, 2017 ; czerwiec 2018 ; Zhang, 2018) i chociaż zainteresowanie dobrostanem zwierząt hodowlanych jest obecnie niskie, to rośnie (Nielsen i Zhao, 2012). Można to częściowo przypisać czynnikom, w tym zwiększonemu posiadaniu zwierząt domowych, urbanizacji, relacjom w mediach (D’Silva i Turner, 2012 ; Carpenter i Song, 2016) oraz trosce o bezpieczeństwo żywności i choroby publiczne (Littlefair, 2006).). Chociaż istnieje miejsce na poprawę obecnego traktowania zwierząt w całym społeczeństwie, koncepcja „dobrostanu zwierząt” jest zgodna z niektórymi podstawowymi tradycyjnymi chińskimi wartościami, które można znaleźć w konfucjanizmie, taoizmie i buddyzmie, które promują współczucie dla zwierząt innych niż ludzie (Cao, 2020 ; Li, 2021a ). Sam termin „dobrostan zwierząt” (动物福利 [sic]) został przetłumaczony na język chiński w latach 90. XX wieku (Bao i Li, 2016), a Shi, sekretarz partii w Narodowym Biurze ds. stał się bardziej znany jako koncepcja wśród opinii publicznej, przemysłu hodowlanego i rządu w 2000 roku (Shi, 2020). Termin „dobrostan zwierząt” może być łatwiej rozumiany w Chinach jako koncepcja naukowa (Sinclair i Phillips, 2019) i można je mierzyć za pomocą wskaźników, takich jak zachowanie, choroby i immunosupresja, uszkodzenia ciała, wskaźniki wzrostu i reprodukcji, pomiary hormonalne, szybkość reakcji, preferencje i rozwój stereotypów (nienormalne, powtarzające się zachowania) (Broom, 1991). Badanie chińskich konsumentów miejskich przeprowadzone w 2014 r. wykazało, że chociaż dwie trzecie uczestników nie słyszało terminu „dobrostan zwierząt”, 73% uważa, że ​​jest to związane z bezpieczeństwem żywności (You i in., 2014 ). Chińscy konsumenci wyrazili nawet gotowość do płacenia za produkty o wyższym poziomie dobrostanu ( Ortega i in., 2015 ; Lai i in., 2018 ).

Chiny zobowiązały się do poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych (FAO, 2017), a wysiłki na rzecz pozytywnych zmian są widoczne w branży hodowlanej. Na przykład organizacje pozarządowe, takie jak International Collaboration Committee of Animal Welfare (Pekin) i Compassion in World Farming (Londyn), współpracowały z chińskimi firmami w celu nagrodzenia producentów niosek, brojlerów i trzody chlewnej, którzy spełnili ich standardy dobrostanu zwierząt. Do tej pory ponad 100 producentów otrzymało te nagrody ( Compassion in World Farming, 2020 ). Wiodące firmy rolnicze, takie jak Da Bei Nong (grupa), również współpracowały z World Animal Protection, aby wspólnie założyć modelowe fermy trzody chlewnej (World Animal Protection, 2017). Niektóre duże firmy nawet proaktywnie stworzyły dobrowolne standardy dobrostanu zwierząt, takie jak Mengniu Dairy Company Ltd (drugie co do wielkości chińskie przedsiębiorstwo mleczarskie), ustanawiając pierwsze w Chinach standardy dobrostanu mleczarstwa (Xinhuanet, 2020 ). Podobnie, w oddzielnym badaniu liderzy chińskiego przemysłu hodowlanego stwierdzili, że osobiście uważają dobrostan zwierząt za ważny ( Sinclair i in., 2017 ), a w innym chińscy liderzy sami przedstawili naukowcom wiele potencjalnych korzyści w zakresie dobrostanu zwierząt ( Sinclair i in., 2019 ).

Aby zbudować potencjał w zakresie dobrostanu zwierząt w Chinach, pozytywne podejście skupiłoby się na potencjalnych możliwościach. Zbadanie bogactwa wiedzy i doświadczenia lokalnych ekspertów, którzy są również najlepiej przygotowani do wprowadzenia znaczących zmian, może wskazać najskuteczniejszą drogę naprzód.

Opierając się na istniejących badaniach, celem obecnego badania było wykorzystanie doświadczeń starszych interesariuszy w chińskim sektorze rolnym w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Celem tego badania było dostarczenie odpowiednich wskazówek dla krajowego przemysłu i polityki oraz zidentyfikowanie i opracowanie skutecznych strategicznych zastosowań i zaleceń dotyczących międzynarodowego wsparcia i współpracy.

Metoda

Etyka badań

Badania te uzyskały aprobatę etyczną wydaną przez University of Queensland w Australii (2020/HE002934). Zbieranie danych prowadzono między marcem a lipcem 2021 r. Ze względu na COVID-19 i towarzyszące mu ograniczenia w podróżowaniu, względy zdrowotne oraz dodatkowe obciążenie wszystkich branż w okresie, w którym przeprowadzono badanie, wykorzystaliśmy kwestionariusze online, ponieważ obejmowały one najmniej popyt, ryzyko i niedogodności dla uczestników.

Gromadzenie danych

W badaniu tym wykorzystano celowe, wygodne dobieranie próbek za pomocą techniki doboru próby kuli śnieżnej w celu rekrutacji uczestników ( Christopoulos, 2009Andrade, 2020). Kwestionariusz online został sporządzony na chińskiej platformie ankietowej (Wen Juan Xing 问卷星) w celu ułatwienia dostępu w Chinach. Kwestionariusz był publicznie dostępny i udostępniany jednostkom i grupom za pomocą kodu QR i łącza HTML przez zespół badawczy na WeChat. Uczestnicy zostali poproszeni o dobrowolne wypełnienie kwestionariusza i zostali zachęceni do podzielenia się linkami ze znajomymi. W otrzymanej próbce może występować potencjalny błąd systematyczny ze względu na metodę pobierania próbek. Uczestnicy mogą być bardziej skłonni do udziału, jeśli mają silniejsze relacje osobiste lub zawodowe z członkami zespołu badawczego. Ta próbka może nie być reprezentatywna dla wszystkich interesariuszy wyższego szczebla w Chinach.

Uczestnikami tego badania było 100 interesariuszy wyższego szczebla związanych z sektorem hodowli zwierząt w Chinach. Wybór uczestników opierał się na pełnieniu jednej z następujących ról w sektorze hodowli zwierząt w Chinach:

• Przedstawiciele rządu i polityki.

• Prawnicy rolni.

• Liderzy biznesów hodowlanych i stowarzyszeń.

• stratedzy rolni i intelektualiści (w tym naukowcy).

• Licencjonowani lekarze weterynarii rolnictwa.

• Aktywni obrońcy zwierząt.

Oprócz aktywnego zaangażowania w chiński sektor hodowli zwierząt, każdy starszy interesariusz był uważany przez swoich kolegów za wpływowego; w związku z tym uważano ich za decydentów lub tych, którzy wpływają na decyzje w krajobrazie, mających wpływ na zmiany w terenie (tj. ). Zainteresowane strony zostały poproszone o udział w tym badaniu poprzez bezpośredni kontakt z chińskojęzycznym zespołem zbierającym dane (wszyscy współautorzy). W niektórych przypadkach wymagało to współpracy ze „strażnikami”, a rekomendacje były akceptowane przez uczestników w odniesieniu do innych liderów, których uważali za kompetentnych i wpływowych, ale tylko wtedy, gdy kontakty były dobrowolne.

W ramach tego badania uczestnicy wypełnili kwestionariusze online w celu wygenerowania danych ilościowych za pomocą pytań w 5-punktowej skali Likerta oraz danych jakościowych za pomocą odpowiedzi otwartych. Elementy badawcze w tym badaniu zostały dopracowane w porozumieniu z naukowcami specjalizującymi się w regionie (wszyscy współautorzy), a dane zostały zebrane w języku chińskim, koordynowane przez chińskiego lidera zespołu (drugiego autora) i obsługiwane z wirtualnej chińskiej platformy. Po bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji uczestnicy zostali następnie zaproszeni przez lokalnych współpracowników badawczych (wszyscy współautorzy). Uczestnikom przekazano informacje o badaniu i poproszono ich o poufne uczestnictwo, poświęcając 15–20 minut swojego czasu, aby zaoferować ekspertom wgląd w stan dobrostanu zwierząt w Chinach. Jeśli zgodzili się wziąć w nim udział, otrzymali link, za pośrednictwem którego mogli uzyskać dostęp do pytań badawczych i anonimowo wprowadzić swoje odpowiedzi. Same ankiety ilościowe nie mogą w pełni ujawnić nastrojów uczestników (Weary i in., 2015 ) lub zapewniają „głębsze” zrozumienie zjawisk społecznych ( Gill i in., 2008 ). Z tego powodu w niniejszym badaniu przyjęto podejście metodologiczne, z głównym naciskiem na elementy jakościowe. Pozycje badawcze, tak jak pojawiły się w języku chińskim, można znaleźć na końcu tego manuskryptu. Odpowiedzi zostały przetłumaczone przez dwujęzycznego współautora na język angielski w celu analizy przez głównego autora. Poniższe oświadczenie zostało zaadaptowane ze Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i przedstawione na początku kwestionariusza:

„Dobrostan zwierząt w ramach tych badań odnosi się do tego, jak dobrze zwierzę radzi sobie z warunkami, w których żyje. Zwierzę ma dobry dobrostan, jeśli jego potrzeby są zaspokajane, a zatem jest zdrowe, ma wygodne warunki, jest dobrze odżywione, bezpieczne, zdolne do wyrażania ważnych zachowań i nie cierpiące na nieprzyjemne stany, takie jak ból, strach i dystres”.

„Dobrostan zwierząt” definiowany jest w tej ankiecie jako przystosowanie zwierzęcia do środowiska życia. Zadowolenie, czy zwierzę jest zdrowe, wygodne, dobrze odżywione, bezpieczne, może swobodnie wyrażać swoje instynkty i jest wolne od groźby tortur, bólu, strachu i niepokoju wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt”.

Pytania badawcze poruszone w tym manuskrypcie obejmują:

(i) Gdzie „dobrostan zwierząt” mieści się wśród „najważniejszych” aspektów rolnictwa dla kluczowych chińskich interesariuszy?

(ii) Co mogłoby zachęcić chiński przemysł zwierzęcy do zwracania uwagi na dobrostan zwierząt?

(iii) Co kluczowi chińscy interesariusze postrzegają jako możliwości poprawy dobrostanu zwierząt w Chinach?

(iv) Jakie wsparcie jest wymagane, aby poprawić dobrostan zwierząt, zdaniem kluczowych chińskich interesariuszy?

Konkretne pozycje badawcze w tym manuskrypcie obejmują pytania 1–5 i 9–15 (patrz Materiał dodatkowy I ). Dalsze elementy kwestionariusza zostaną przedstawione w manuskryptach towarzyszących.

Analiza danych

Surowe dane zostały skompilowane, zakodowane i oczyszczone (sprawdzone pod kątem powtarzających się lub niekompletnych wpisów i uporządkowane). Wszystkie odpowiedzi zostały przetłumaczone przez biegle dwujęzycznego współautora i poddane tłumaczeniu zwrotnemu w celu potwierdzenia poprawności. Omówiono wszelkie elementy, których znaczenie było niejasne. Zestawiono binarne i liczbowe dane ilościowe, a dane jakościowe poddano analizie tematycznej ( Clarke i Braun, 2014 ) przez głównego autora przy użyciu pakietów oprogramowania Nvivo ( QSR International, 2018) oraz Microsoft Office, gdzie motywy i podtematy zostały zakodowane i opisane. Jeśli odpowiedzi były niejasne lub nieistotne, pomijano je. Dane w ramach każdego tematu zostały następnie poddane dalszej analizie w celu utworzenia podtematów zgodnie z ich postrzeganą intencją, zorganizowane i określone ilościowo, aby zrozumieć częstotliwość, a tym samym znaczenie tematu i podtematu według uczestników. Podsumowując, często występujące ogólne nastroje uznano za „motywy”, a często występujące nastroje, które można uznać za dalsze zilustrowanie wcześniej istniejącego tematu, jawnie (przez respondentów) lub logicznie (dla głównego autora) uznano za „podtematy .

Wyniki i dyskusja

Opisy uczestników

W badaniu wzięło udział stu interesariuszy wyższego szczebla. Sektory produkcji, z którymi interesariusze mieli do czynienia, przedstawiono w tabeli 1 . Rolę i doświadczenie w latach każdego z uczestników przedstawiono w tabeli 2 .

Tabela 1

www.frontiersin.orgTABELA 1 . Uczestnicy badania ( n = 100) według sektorów.

Tabela 2

www.frontiersin.orgTABELA 2 . Uczestnicy badania ( n = 100) według roli i lat doświadczenia.

„Najważniejsze” względy rolnicze

Identyfikacja tego, co może być uznane za ważne dla grupy docelowej, może nie tylko służyć lepszemu zrozumieniu grupy interesariuszy i sposobom ich zaangażowania, ale może dodatkowo naświetlić potencjalne wzajemne korzyści dla rozwoju współpracy ( Sinclair i Phillips, 2018 ). Uczestników poproszono o wzięcie udziału w zadaniu polegającym na uszeregowaniu kwestii związanych z rolnictwem w kolejności ich ważności.  Rozważania te obejmowały dobrostan zwierząt, wpływ na środowisko, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywności, smak, jakość produktu i marżę zysku. Za najważniejsze uznano „bezpieczeństwo żywności” food safety), a następnie „bezpieczeństwo żywieniowe” (food security) (tabela 3). „Dobrostanowi zwierząt” i „smakowi” przypisano najmniejszą wagę spośród ocenianych.

Tabela 3

www.frontiersin.orgTABELA 3 . Odpowiedzi uczestników ( n = 97) poproszonych o przypisanie rangi „ważności” kwestiom rolniczym.

Przyciąganie uwagi do dobrostanu zwierząt w Chinach

W swoich odpowiedziach na pytanie „co zachęciłoby przemysł zwierzęcy do zwracania uwagi na dobrostan zwierząt?”, uczestnicy ( n = 100) udzielili 130 odpowiedzi. Ponad połowa (59,2%) uczestników zasugerowała, że ​​dobrostan zwierząt powinien być powiązany z innymi, ważniejszymi przyczynami i korzyściami ( Rysunek 1 ). W ramach tego i w kolejności cytowań uczestnicy sugerowali powiązanie dobrostanu zwierząt z (i) „większymi możliwościami rynkowymi i markowymi” (temat, n = 31), takimi jak oferowanie większego popytu i gotowości do płacenia za produkty o wyższym dobrostanie (sub -temat, n = 17) i okazja do rozgłosu (podtemat, n = 10); (ii) „bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo biologiczne” (temat, n= 19); (iii) „podwyższona jakość produktów” (temat, n = 16); (iv) „zysk” (temat, n = 15), (v) „zwiększona wydajność produkcji” (temat, n = 10); (vi) „zdrowie zwierząt i ograniczone leczenie” (temat, n = 6); oraz (vii) „zanieczyszczenie i zarządzanie środowiskiem” (temat, n = 6). Uczestnicy wymienili również zmiany społeczne, które zachęciłyby do zwrócenia uwagi na dobrostan zwierząt (temat, n = 22), w tym (i) „wprowadzenie i ścisłe egzekwowanie prawa” (podtemat, n = 7), (ii) „zachęcanie przez chiński rząd ” (podtemat, n = 5) oraz (iii) „wprowadzenie standardów i polityki” (podtemat, n= 4). Jak powiedział jeden z rolniczych lekarzy weterynarii: „Dobrostan zwierząt hodowlanych zwróci na siebie uwagę, kiedy będzie można udowodnić, że przynosi korzyści gospodarstwu” (lekarz weterynarii rolnej pracujący w branży mleczarskiej, bydła, trzody chlewnej i owiec, mający mniej niż 5 lat doświadczenia w branży).

Rysunek 1

www.frontiersin.orgRYSUNEK 1. Wykres kołowy przedstawiający porównawczo 10 najczęściej identyfikowanych elementów w celu zwrócenia uwagi na dobrostan zwierząt w rolnictwie.

Możliwości poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach

Przypisując poziom zgody lub niezgody do stwierdzeń dotyczących ogólnie dobrostanu zwierząt, w tym roli prawa, standardów i „Planu pięcioletniego”, uczestnicy pozostawali w większości neutralni, a w niektórych przypadkach tylko niewielka zgodność (tabela 4). Uczestnicy byli w większości neutralni w ocenie, że chiński przemysł hodowlany jest obecnie zaniepokojony dobrostanem zwierząt iw większości zgodzili się, że ta sama branża będzie zaniepokojona w tym zakresie w ciągu najbliższych 5 lat. Uczestnicy najczęściej zgodzili się, że edukacja i szkolenia w zakresie dobrostanu zwierząt są w Chinach niewystarczające, że wprowadzenie prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt jest konieczne, a chiński przemysł hodowlany potrzebuje jasnych wskazówek, jak poprawić dobrostan zwierząt, które są poparte nauką (tabela 4). Uczestnicy skłaniali się również ku porozumieniu, że okrucieństwo wobec zwierząt hodowlanych powinno być karane zgodnie z chińskim prawem i że gdyby dobrostan zwierząt był przedmiotem „Planu pięcioletniego” Komunistycznej Partii Chin (KPCh), miałoby to bardziej praktyczny wpływ niż stworzone prawo.

Tabela 4

www.frontiersin.orgTABELA 4 . Odpowiedzi uczestników ( n = 100) na pytanie „proszę wskazać swój poziom zgody z następującymi stwierdzeniami” na skali Likerta od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie się zgadzam) według dystrybucji i środków.

W odpowiedzi na pytanie „jakie widzisz główne możliwości poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych w Chinach?” (Jak myślisz, co jest szansą lub punktem przełomowym dla poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych w Chinach?”), uczestnicy przedstawili łącznie 323 możliwości. Tematy opracowane na podstawie tych danych przedstawiono w tabeli 5. W ramach swoich odpowiedzi uczestnicy zdawali się interpretować pytanie na różne sposoby. Podzieliliśmy odpowiedzi na dwie szerokie kategorie (tematy): „możliwości społeczne” (zewnętrzne) i „możliwości interwencji” (wewnętrzne). „Szanse społeczne” składają się z możliwości (podtematów) opartych na istniejących realiach i warunkach pozostających poza bezpośrednią kontrolą (zewnętrzne umiejscowienie kontroli), które można wykorzystać. Na przykład odpowiedź jednego z uczestników zawiera cytat: „Zoonoza pobudza społeczeństwo do zwracania uwagi na relacje między ludźmi a zwierzętami, co stwarza sprzyjającą platformę do publicznych rozmów na temat poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych (’Troska całego społeczeństwa o relacje między ludźmi a zwierzętami wywołana przez choroby odzwierzęce stworzyła sprzyjające środowisko opinii publicznej dla poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich’)”. Z drugiej strony „możliwości interwencji” składają się z wewnętrznie generowanych interwencji lub inicjatyw (podtematów), które mogłyby zmaksymalizować postępy w zakresie dobrostanu zwierząt w obecnym kontekście społecznym (wewnętrzne umiejscowienie kontroli). Na przykład odpowiedź jednego z uczestników zawiera cytat „duże przedsiębiorstwa przejmują inicjatywę, a małe i średnie przedsiębiorstwa o szczególnych cechach aktywnie uczestniczą w uznawaniu i zakupie produktów socjalnych […] oraz ustanawiają solidny i niezawodny system oceny reputacji (Duże przedsiębiorstwa przejmują inicjatywę, a charakterystyczne małe i średnie przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczą w uznawaniu i zamawianiu produktów socjalnych oraz ustanawiają solidny i niezawodny system oceny reputacji)”. Inny stwierdził: „Obecnie chińscy konsumenci nie rozumieją i nie poświęcają uwagi zwierzętom gospodarskim i ich dobrostanowi, więc trudno jest znaleźć odzew. Dlatego należy priorytetowo traktować długoterminową skuteczną komunikację i edukację (Obecnie zrozumienie i zainteresowanie chińskich konsumentów zwierzętami gospodarskimi i kwestiami ich dobrostanu na ogół nie są wysokie i trudno jest znaleźć odzew).

Tabela 5

www.frontiersin.orgTABELA 5 . Podsumowanie „możliwości” ( n = 323) na podstawie odpowiedzi uczestników i częstotliwości, z jaką każda możliwość pojawiała się w danych.

Zrodzone w ludzkiej psychologii poznawczej i behawioralnej „umiejscowienie kontroli” odnosi się do stopnia, w jakim dana osoba postrzega wyniki jako zależne od jej własnych działań ( Rotter, 1966 ) lub jest podatna na kontrolę i wpływ. Wewnętrzne umiejscowienie orientacji na kontrolę to przekonanie, że nasze działania są uzależnione od tego, co robimy, w przeciwieństwie do orientacji na kontrolę zewnętrzną, w której wydarzenia i warunki są poza naszą osobistą kontrolą ( Zimbardo i Ruch, 1975 ). W tym przypadku odnosi się to w szczególności do dostrzegalnej kontroli, jaką dysponują interesariusze, jeśli są zainteresowani poprawą dobrostanu zwierząt. Rysunek 2 przedstawia to wizualnie i dalej pokazuje związek między społecznymi możliwościami lewarowania (lewarowanie warunków zewnętrznych) a możliwościami interwencji (inicjatywy napędzane wewnętrznie w oparciu o warunki społeczne).

Rysunek 2

www.frontiersin.orgRYSUNEK 2. Graficzne przedstawienie związku między tematami kontekstu społecznego (możliwość zewnętrzna) a interwencjami (możliwości wewnętrzne) w celu poprawy dobrostanu zwierząt w Chinach na podstawie ustaleń przedstawionych w tabeli 5 powyżej. Pięć najczęściej wspieranych wewnętrznych i zewnętrznych „możliwości” w surowych danych zaznaczono pogrubioną czcionką.

Możliwości: wykazanie korzyści i zysków handlowych

Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie gospodarstwem hodowlanym ( n = 33), 97% ( n = 32) stwierdziło, że dokonałoby odpowiednich zmian w swojej działalności, gdyby można było wykazać, że dobrostan zwierząt poprawia zyski. Na pytanie, jakie dowody uznali za najbardziej przekonujące, odpowiedzi można było podzielić na kategorie: albo wykazujące realny zwrot z inwestycji, albo doświadczające namacalnych rezultatów z pierwszej ręki. Wykazanie realnego zwrotu z inwestycji(temat) obejmował następujące podtematy: (i) prezentacja wiarygodnych dowodów naukowych (tj. w jaki sposób dobrostan zwierząt poprawia zdrowie i obniża śmiertelność), (ii) modelowe przedsiębiorstwa demonstrujące, przewodzące i napędzające zmiany, (iii) prezentacja solidne dane ekonomiczne (tj. dowód zwrotu z inwestycji) lub (iv) cena produktu na rynku rośnie (i nie podlega wahaniom). Na przykład odpowiedź jednego z uczestników zawiera cytat (wymagam) „dowód z dowodów naukowych, na przykład, w jaki sposób dobrostan zwierząt poprawia zdrowie, obniża śmiertelność, poprawia płace i moje standardy itp. „Korzyści poprawiają zdrowie, zmniejszają śmiertelność, zwiększają pensje i poziomy i nie tylko”. Inny stwierdził (ja) „(wykazać, że jest możliwe) zdobycie możliwości ustalania ceny na własne produkty, bez dostosowywania się do wahań z ceną rynkową, Doświadczanie namacalnych rezultatów z pierwszej ręki (temat) obejmowało następujące podtematy: (i) podwyższona jakość produktu, (ii) zwiększona produktywność zwierząt lub (iii) bezpośredni wzrost zysków. Na przykład odpowiedź jednego z uczestników zawiera cytat „po poprawie dobrostanu zwierząt chcielibyśmy, aby wyniki wzrostu i marża zysku wzrosły lub pozostały bez zmian. „Zwiększona lub utrzymana wydajność wzrostu i rentowność przy poprawie dobrostanu zwierząt”.

Możliwości: Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności jest silnym i powracającym tematem w tym badaniu, uznanym za najskuteczniejszy sposób zwrócenia uwagi na dobrostan zwierząt w Chinach ( Rysunek 1 ) i znaczącą szansę na poprawę dobrostanu zwierząt ( Tabela 5 ). Jeden z uczestników stwierdził, że „konsumenci stają się coraz bardziej świadomi swojego zdrowia, co stymuluje przedsiębiorstwa do poprawy środków bezpieczeństwa żywności, co z kolei zachęca również do reform dotyczących dobrostanu zwierząt w hodowli zwierząt. „Poprawie uległa świadomość zdrowotna konsumentów, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach i zachęciło do reformy dobrostanu zwierząt w branży hodowlanej”.

Możliwości: prawodawstwo i standardy

Osiemdziesiąt trzy procent uczestników zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że wprowadzenie ustawodawstwa dotyczącego zwierząt jest niezbędne do poprawy dobrostanu zwierząt w Chinach, przy czym 72% zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że przemysł hodowlany również chce przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i że okrucieństwo wobec zwierząt gospodarskich powinno być karane zgodnie z tym ustawodawstwem ( Tabela 4). Jednak to, czego dzieli, to rola, jakiej uczestnicy oczekują od ustawodawstwa i jaki kontekst postrzegają, gdy mówią, że ustawodawstwo jest potrzebne; w szczególności, co mieli nadzieję osiągnąć dzięki wprowadzeniu ustawodawstwa dotyczącego zwierząt. Chociaż niezaprzeczalnie potężne po wprowadzeniu, ustalenia te nie uwzględniają również trudności we wprowadzaniu prawa ani zdolności do wdrażania, monitorowania i skutecznego egzekwowania nowego prawa. Rozważenie wprowadzenia nowego ukierunkowanego prawodawstwa jako realnej ścieżki do poprawy dobrostanu zwierząt na dużą skalę wiązałoby się również z krajowymi inwestycjami w struktury wdrażania, monitorowania i egzekwowania na dużą skalę, zmniejszając prawdopodobieństwo szybkiego przyjęcia. „Produkcja legislacyjna” ( n= 25) była znaczącą „możliwością interwencji” wśród możliwości poprawy dobrostanu zwierząt ( n = 323) podzielanych przez uczestników ( n = 100). Częściej wymieniano jednak inne możliwości, takie jak korzyści komercyjne.

W związku z tym 82% uczestników zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że chiński przemysł hodowlany potrzebuje jasnych, popartych naukowo wskazówek, jak poprawić dobrostan zwierząt ( tabela 4 ). Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie działalnością hodowlaną ( n = 33), 54,5% stwierdziło, że zna „Wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich” z 2018 r. opracowane przez Chińskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji ( n= 18). Ci sami uczestnicy stwierdzili również, że dokonali zmian w swojej organizacji w celu poprawy dobrostanu zwierząt. Na pytanie o charakter wprowadzonych przez nich zmian odpowiedzi były zróżnicowane. Jedyną zmianą zgłoszoną przez więcej niż jednego uczestnika było „udoskonalenie wymagań dotyczących dokumentacji” ( n= 4; producentów trzody chlewnej, kur niosek, bydła mlecznego i owiec). Inne obejmowały „poprawę środowiska gospodarstwa, zapewnienie ściółki, zmniejszenie zagęszczenia obsady, trzymanie grupowe, usunięcie praktyk obcinania ogonów” (producent trzody chlewnej), „eliminację klatek ciążowych/stanowisk dla loch, zaprzestanie obcinania ogonów, trzymanie macior w grupach i zapewnianie ściółki” ( producent trzody chlewnej), „mniejsze zagęszczenie obsady” (producent brojlerów), „zwiększenie powierzchni wolnego wybiegu na fermie trzody chlewnej, poprawa komfortu ściółki dla krów mlecznych” (producent trzody chlewnej) oraz przejście na „bezklatkowy, wielopoziomowy system obory ” (producent jaj). Jeden z uczestników stwierdził, że „w połączeniu z obecnymi europejskimi i amerykańskimi programami dobrostanu zwierząt, a także odpowiednimi wymaganiami Chin,

Możliwości: Handel

Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie działalnością hodowlaną ( n = 33), 48,5% miało międzynarodowych partnerów handlowych spełniających wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt ( n = 16). Na pytanie, w jaki sposób te wymagania były egzekwowane i monitorowane, około jedna trzecia tych uczestników ( n = 5) stwierdziła „brak skutecznych środków”. Jednak na pytanie, w jaki sposób te zmiany były egzekwowane i monitorowane, odpowiedzi były zróżnicowane. Obejmowały one „aktywny udział w dyskusjach i formułowaniu odpowiednich polityk”, „zapewnianie jakości”, „nadzór zewnętrzny”, „standardowe procedury operacyjne”, „raport z kontroli okresowej”, „samodzielne standardy i zapisy w celu zapewnienia zgodności”, „ ustanowić środki nagrody i kary” oraz „powolne wdrażanie”.

Możliwości: COVID-19

Badanie to wykazało, że spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie działalnością hodowlaną ( n = 33), 79% stwierdziło, że zauważyło różnicę w zachowaniu konsumentów w wyniku COVID-19 i afrykańskiego pomoru świń ( n = 26). Otrzymano łącznie 34 odpowiedzi, gdy uczestników poproszono o podzielenie się sposobami, w jakie ich zdaniem zmieniły się zachowania konsumentów ( tabela 6 ), z których większość dotyczyła postrzegania zmienionej psychologii konsumenta ( n = 26), głównie zwiększonego rozeznania dotyczące bezpieczeństwa żywności (41%) oraz zmieniającej się świadomości i oczekiwań społecznych (26%). Pandemia COVID-19 pojawiała się również w odpowiedziach uczestników jako zewnętrzna szansa na poprawę dobrostanu zwierząt ( Tabela 5 )Rysunek 2 ).

Tabela 6

www.frontiersin.orgTABELA 6 . Tematy zaczerpnięte z odpowiedzi uczestników ( n = 34) na pytanie „w jaki sposób zmieniły się zachowania konsumentów w odpowiedzi na COVID-19?” według częstotliwości, z jaką zidentyfikowany temat znalazł odzwierciedlenie w danych, oraz odsetka ogólnych odpowiedzi w danych.

Wsparcie potrzebne do poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach

Zapytani, czy uważają, że przemysł hodowlany w Chinach potrzebuje większego wsparcia w celu poprawy dobrostanu zwierząt, 88% uczestników zgodziło się. Na pytanie, od kogo potrzebne jest wsparcie, najczęściej padała odpowiedź „rząd”. Co ciekawe, uczestnicy prawdopodobnie wskazywali sektor rolniczy, z którego pochodzą, jako strony odpowiedzialne ( Tabela 7). Na przykład uczestnicy z rządu powszechnie identyfikowali rząd jako stronę, od której potrzebne jest wsparcie. Podobnie liderzy biznesowi zidentyfikowali własną grupę (przemysł hodowlany). Może to oznaczać zmniejszoną tendencję do „przerzucania odpowiedzialności”, potencjał do przyjęcia odpowiedzialności do pewnego stopnia oraz chęć zaangażowania się we wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt tam, gdzie wsparcie jest rozumiane i uważane za możliwe. Może to być również wynikiem skupienia się na sobie i oferowania ścieżki naprzód, która jest w kontekście tego, co wiedzą, z których wszystkie stwarzają możliwości lub, co ważne, że natura „lidera” zidentyfikowana w tym badaniu ma tendencję do odpowiedzialność.

Tabela 7

www.frontiersin.orgTABELA 7 . Odpowiedź uczestników na pytanie „kto” jest potrzebny do zapewnienia wsparcia sektorowi rolnemu w celu poprawy dobrostanu zwierząt w Chinach w podziale na grupy uczestników.

Zapytani o charakter potrzebnego wsparcia, niektórzy uczestnicy podzielali potrzebę szkolenia, stwierdzając, że „szkolenie musi być wspierane przez instytucje zajmujące się dobrostanem zwierząt i autorytatywne instytucje edukacyjne”. Inny stwierdził „(potrzebujemy) szkolenia w branży i rozwoju naukowców”, a trzeci stwierdził „(potrzebujemy) wskazówek technicznych; przedsiębiorstwa mogą współpracować z uniwersytetami lub może to zapewnić rząd. Potrzebujemy społeczności naukowo-badawczej, która dostarcza wyniki badań; potrzebujemy rządowego wsparcia dla polityki dobrostanu zwierząt; Potrzebujemy szkół i mediów, aby nagłaśniać i edukować o dobrostanie zwierząt”.

Jeśli chodzi o demonstrację i modelowanie, jeden z uczestników stwierdził: „stwórz miejsca demonstracyjne, wykorzystując sukces jednego/kilku gospodarstw do kierowania zmianami w całym sektorze”. Inny stwierdził: „Demonstracja z przedsiębiorstw o ​​wysokim dobrobycie; Wsparcie dla przedsiębiorstw o ​​wysokim dobrobycie; Oficjalne uznanie praktyk produkcji socjalnej”.

Podkreślając znaczenie wsparcia strategicznego, jeden z nich stwierdził, że „potrzebujemy (również) wsparcia technologicznego w zakresie produkcji związanej z dobrostanem zwierząt gospodarskich oraz strategii promowania produktów żywnościowych zapewniających dobrostan zwierząt”.

Przedstawiciel rządu stwierdził, że potrzebne wsparcie obejmuje „wytyczne rządu, przywództwo w przedsiębiorstwie i udział społeczeństwa”.

Ogólna dyskusja

Wyniki tego badania sugerują, że istnieje mnóstwo istniejących możliwości poprawy dobrostanu zwierząt w Chinach, które są znane ekspertom, którzy mogą przewodzić rozwojowi. Rozważając kwestie zwrócenia uwagi na dobrostan zwierząt (Przyciąganie uwagi na dobrostan zwierząt w Chinach), wyniki odzwierciedlają wcześniejsze badania w regionie, które pokazują, że jest mało prawdopodobne, aby próba zwrócenia uwagi na dobrostan zwierząt dla ich dobra przyniosła znaczące zaangażowanie w kluczowe decyzje – tworzenie interesariuszy (Sinclair i in., 2019). Z drugiej strony zwracanie uwagi na „bardziej przekonujące korzyści”, takie jak możliwy do wykazania wpływ na zysk, może przyciągnąć znacznie więcej uwagi.

Korzyść i zysk komercyjny

Częstotliwość, z jaką uczestnicy składają oświadczenia, które podkreślają zysk lub czynniki związane z zyskiem w całym tym badaniu, sugeruje jego ogromne znaczenie dla liderów chińskiego przemysłu hodowlanego. Co więcej, takie oświadczenia dotyczące zysków przedstawiali uczestnicy ze wszystkich ról, nie ograniczając się do tych, które bezpośrednio czerpią korzyści z hodowli zwierząt. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa hodowlane są przedsięwzięciami komercyjnymi, a zyski krajowe przynoszą również korzyści interesom rządowym i cywilnym poprzez podniesienie krajowego PKB, wynik ten jest uważany za oczekiwany i rzeczywiście odzwierciedlają go wcześniejsze ustalenia w regionie, w którym zysk jest istotnym motorem zmian ( Sinclair i in. , 2019 ; Chen i in., 2021 ), podobnie jak w innych częściach świata ( Dawkins, 2017 ;Ventin, 2020 ). Skuteczne wykazanie potencjalnego zysku jest integralną częścią (zob . punkt 1 dotyczący dobrostanu zwierząt poniżej, aby zapoznać się ze sposobami powiązania dobrostanu zwierząt z zyskiem). Oprócz obniżania kosztów produkcji i łagodzenia strat, zwiększanie popytu rynkowego i konsumenckiego jest kluczowym sposobem na zapewnienie zwiększonych zysków w modelach o wyższym dobrobycie. Wyniki tego badania sugerują, że może to opierać się na ułatwianiu konsumentom zmiany (komplementarnej z rosnącą zamożnością społeczeństwa) z ilości produktów na jakość w taki sposób, że poprawa dobrostanu zwierząt zapewnia produkty wyższej jakości ( zob . jaki dobrostan zwierząt można powiązać z jakością produktu).

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności jest już dobrze komunikowanym i prawnie uregulowanym priorytetem wśród chińskich przywódców, z poważnymi konsekwencjami dla przemysłu, jeśli nie spełnią one wymagań. Inwestując znaczne środki w zasoby i umiejętności, chiński rząd nadał priorytet rozwojowi krajowego systemu żywnościowego, aby zapewnić krajowe bezpieczeństwo żywnościowe ( Zhou, 2010 ) i kontynuować budowanie kraju w jedynej gospodarce o wartości bilionów dolarów, która ma dodatnią stopę wzrostu PKB [International Monetary Fundusz (MFW), 2020 ; Bank Światowy, 2021]. Chiny doświadczyły poważnych skandali związanych z bezpieczeństwem żywności w połowie lat 2000.). Od tego czasu bezpieczeństwo żywności pozostaje stałym punktem programu krajowego, wyznaczając przejście od koncentrowania się na ilości produkcji żywności (kwestia w dużej mierze poruszana w Chinach) na jakość żywności. Wykorzystanie sposobów, w jakie bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo biologiczne można powiązać z dobrostanem zwierząt, stanowi główną okazję do natychmiastowego zastosowania. Produkty o wysokim dobrostanie zwierząt mają w Chinach potencjał, aby określić poziom bezpieczeństwa produktu (zob. punkt 1 dotyczący dobrostanu zwierząt poniżej, aby zapoznać się ze sposobami powiązania dobrostanu zwierząt z bezpieczeństwem żywności) (Yang, 2020). Dotyczy to nie tylko ramowania i komunikacji w celu budowania wsparcia dla dobrostanu zwierząt, ale także praktycznego zastosowania. Istniejące przepisy można wykorzystać i rozszerzyć, a ramy i infrastrukturę certyfikacji można rozszerzyć (Li, 2021b). Jednym z przykładów jest obecny proces certyfikacji wymagany od zwierząt wprowadzanych do rzeźni, potwierdzający, że są one wolne od chorób ( Główna Administracja Nadzoru Jakości, 2002 ; Ministerstwo Rolnictwa Chin, 2005 ). Oprócz innych praktyk przejrzystości handlowej, takich jak potwierdzanie, że żywym zwierzętom nie wstrzykiwano wody w celu fałszywego zwiększenia masy podczas sprzedaży, te ustalone praktyki można rozszerzyć, tak aby obejmowały wiarygodne i godne zaufania punkty kontrolne dla kluczowych wskaźników dobrostanu.

COVID-19

COVID-19 jest powiązany zarówno z jakością produktów, jak i bezpieczeństwem żywności. Wciąż aktywna pandemia COVID-19 spowodowała wielkie straty dla Chin i międzynarodowych partnerów. Wpływ na rolnictwo, w tym zagrożone łańcuchy produkcji i zatrudnienie w rolnictwie, sięga daleko w Chinach ( Huang, 2020 ) i na arenie międzynarodowej ( Siche, 2020 ). Podobnie jak w przypadku wirusa Ebola, HIV, ptasiej grypy i zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS), COVID-19 jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że ​​prawdopodobnie wywodzi się z krytycznego interfejsu człowiek-zwierzę – przygotowania i spożycia zwierząt przez ludzi ( Magouras i in., 2020 ; Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, 2020). Zachowania konsumentów wykazały spadek spożycia dzikich zwierząt z 27% podczas wybuchu SARS w 2003 r. do 17,8% podczas COVID-19 w prowincji Hubei w Chinach ( Liu i in., 2020 ). Ta zmiana została teraz poparta krajowym zakazem konsumpcji dzikich zwierząt na lądzie ( Koh i in., 2021 ). Na większą skalę, z reperkusjami wykraczającymi poza konsumpcję dzikich zwierząt i Chiny, doniesiono, że zakłócenia w łańcuchu dostaw żywności, relacje w mediach dotyczące kwestii bezpieczeństwa żywności oraz zamykanie restauracji związane z COVID-19 wpłynęły na zachowania żywieniowe konsumentów, powodując zmniejszenie spożycia produktów zwierzęcych ( Attwood i Hajat, 2020 ) oraz wzrost diet roślinnych ( Loh i in., 2021). Wyniki tego badania, w połączeniu z tymi statystycznie zgłoszonymi trendami, stanowią istotną okazję do dalszego wspierania zmiany zachowań konsumentów z produktów ilościowych na produkty wysokiej jakości w przemyśle zwierzęcym, przy czym poprawa dobrostanu zwierząt jest pozycjonowana i sprzedawana obok bezpieczeństwa żywności jako integralny element jakości.

Przepisy prawne i normy

Pomimo propozycji prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt zaproponowanej przez chińskich uczonych ( Lu i in., 2013 ), w chwili pisania tego tekstu nie ma ukierunkowanego prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt i brakuje przepisów dotyczących ochrony zwierząt w Chinach kontynentalnych ( Li, 2021a ). Chociaż w innym badaniu w regionie również przedstawiono wyniki badań ilościowych, które sugerowały, że prawodawstwo było silnym czynnikiem motywującym do poprawy dobrostanu zwierząt ( Sinclair i in., 2017 ), uzupełniające jakościowe badanie zogniskowanych grup ujawniło bardziej złożony związek z prawem ( Sinclair i in., 2017). al., 2019). Badanie grupy fokusowej wykazało, że potencjał zysku był silniejszym motywatorem niż prawo, aby napędzać lub hamować poprawę dobrostanu zwierząt w Chinach. Wyniki tego badania to potwierdzają. Zaleca się również ostrożność w wykorzystywaniu obecności przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt jako jedynego barometru postępów w zakresie dobrostanu zwierząt w wymiarze transgranicznym. Dla zainteresowanych spoza Chin ważna jest świadomość własnej perspektywy kulturowej. Konteksty społeczno-polityczne i geograficzne w znacznym stopniu kształtują konstrukty wokół prawa, motywacje do jego tworzenia, jak i co wpływa na wprowadzanie prawa oraz jego wpływ w różnych krajach, różne kwestie i różne rozwiązania.

Gdy korzyści komercyjne zostaną zrozumiane i zaakceptowane, stworzenie i szkolenie w zakresie normatywnych standardów opartych na nauce zaoferuje przemysłowi wyraźną użyteczną ścieżkę poprawy dobrostanu zwierząt. Ten proces jest w toku. Począwszy od 2014 r. oficjalne władze Chińskiego Stowarzyszenia na rzecz Normalizacji spełniają i publikują dokumenty normatywne dotyczące wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich dla wybranych gatunków hodowlanych, w tym świń, bydła, owiec i kur niosek ( Yang, 2020 ; Chińskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji, 2021 ).

„Plan pięcioletni”

Ponieważ większość uczestników zgadza się, że włączenie dobrostanu zwierząt do „Planu pięcioletniego” byłoby jeszcze bardziej przekonujące niż wprowadzenie nowych przepisów, jasne jest, że jest to ważna polityka w Chinach. Wraz z serią rozwoju społecznego i gospodarczego skupiającego się na narodzie jako kolektywie, podejście „Planu pięcioletniego” zostało wprowadzone w 1953 roku przez Komunistyczną Partię Chin i pozostaje niezłomną instytucją, podobną do planu strategicznego firmy, z zaangażowaniem i kupnem – na wszystkich poziomach chińskiego społeczeństwa w kierunku tych zbiorowych, namacalnych celów. Jako potężna platforma, która z powodzeniem wspiera kierunek uwagi, zasobów i zapewnia wyniki na dużą skalę w Chinach, z włączeniem dobrostanu zwierząt do przyszłych planów reformatorskich na dużą skalę. Jednak przeniesienie programu do planu pięcioletniego może okazać się trudniejsze niż wprowadzenie przepisów. W związku z tym, choć potencjalnie przypomina najpotężniejszą okazję do reformy na dużą skalę, ta możliwość wymaga dalszych badań pod kątem wykonalności i stosowności opowiadania się za takim wynikiem. W międzyczasie obecny plan, czternasty, który rozpoczął się w 2021 r., obejmuje ukierunkowane cele, które można na wiele sposobów powiązać z dobrostanem zwierząt. W szczególności może to obejmować obecne cele „modernizacji rolnictwa”, „poprawy zwalczania chorób zwierząt”, „zajęcia się zrównoważonym rozwojem i przystosowania do zmian klimatu poprzez poprawę praktyk rolniczych” oraz „wzrostu inteligentnego rolnictwa” (np. technologia, duże zbiory danych, łańcuch bloków i sztuczna inteligencja) ( chociaż potencjalnie przypomina najpotężniejszą okazję do reformy na dużą skalę, ta możliwość wymaga dalszych badań nad wykonalnością i stosownością opowiadania się za takim wynikiem. W międzyczasie obecny plan, czternasty, który rozpoczął się w 2021 r., obejmuje ukierunkowane cele, które można na wiele sposobów powiązać z dobrostanem zwierząt. W szczególności może to obejmować obecne cele „modernizacji rolnictwa”, „poprawy zwalczania chorób zwierząt”, „zajęcia się zrównoważonym rozwojem i przystosowania do zmian klimatu poprzez poprawę praktyk rolniczych” oraz „wzrostu inteligentnego rolnictwa” (np. technologia, duże zbiory danych, łańcuch bloków i sztuczna inteligencja) ( chociaż potencjalnie przypomina najpotężniejszą okazję do reformy na dużą skalę, ta możliwość wymaga dalszych badań nad wykonalnością i stosownością opowiadania się za takim wynikiem. W międzyczasie obecny plan, czternasty, który rozpoczął się w 2021 r., obejmuje ukierunkowane cele, które można na wiele sposobów powiązać z dobrostanem zwierząt. W szczególności może to obejmować obecne cele „modernizacji rolnictwa”, „poprawy zwalczania chorób zwierząt”, „zajęcia się zrównoważonym rozwojem i przystosowania do zmian klimatu poprzez poprawę praktyk rolniczych” oraz „wzrostu inteligentnego rolnictwa” (np. technologia, duże zbiory danych, łańcuch bloków i sztuczna inteligencja) ( które rozpoczęło się w 2021 r., obejmuje ukierunkowane cele, które można na wiele sposobów powiązać z dobrostanem zwierząt. W szczególności może to obejmować obecne cele „modernizacji rolnictwa”, „poprawy zwalczania chorób zwierząt”, „zajęcia się zrównoważonym rozwojem i przystosowania do zmian klimatu poprzez poprawę praktyk rolniczych” oraz „wzrostu inteligentnego rolnictwa” (np. technologia, duże zbiory danych, łańcuch bloków i sztuczna inteligencja) ( które rozpoczęło się w 2021 r., obejmuje ukierunkowane cele, które można na wiele sposobów powiązać z dobrostanem zwierząt. W szczególności może to obejmować obecne cele „modernizacji rolnictwa”, „poprawy zwalczania chorób zwierząt”, „zajęcia się zrównoważonym rozwojem i przystosowania do zmian klimatu poprzez poprawę praktyk rolniczych” oraz „wzrostu inteligentnego rolnictwa” (np. technologia, duże zbiory danych, łańcuch bloków i sztuczna inteligencja) (Komunistyczna Partia Chin, 2021 ).

Szkolenie i pokaz

Wysokiej jakości edukacja i szkolenia dotyczące stosowania dobrostanu zwierząt dla profesjonalistów w rolnictwie to niezwykle ważny element szerszego obrazu. Często poszukuje się wskazówek rządowych, a ustanowienie rządowego centrum doradzającego w zakresie standardów i aktualnych najlepszych praktyk międzynarodowych jest również wskazane i prawdopodobnie będzie miało duże znaczenie. Integralną częścią sukcesu tych inicjatyw jest przede wszystkim edukacja edukatorów, pracowników uniwersytetów i przedstawicieli rządu, w celu zbudowania kontyngentu chińskich ekspertów, z którymi przemysł może rzetelnie się konsultować. Chociaż są gospodarzami najwyższego poziomu edukacji, ci liderzy rolni mogą jeszcze nie doceniać lub nie rozumieć kwestii dobrostanu zwierząt. Po zaakceptowaniu korzyści i udostępnieniu standardów i szkoleń, ustanowienie gospodarstw demonstracyjnych i modeli pilotażowych mogłoby stanowić kamień węgielny reformy przemysłu. W odpowiedzi na głód Deng Xiaoping przyjął naukowe, oparte na dowodach pragmatyczne podejście do poprawy produkcji rolnej (Butt i Sajid, 2018 ). Rząd krajowy zachęcał farmy pilotażowe i regiony do testowania udoskonalonych praktyk, a gdy się to powiodło, zachęcał do wdrażania w różnych regionach (Butt i Sajid, 2018). Innym tego przykładem jest dekolektywizacja rolnictwa z komun ludowych do systemu odpowiedzialności gospodarstw domowych, w ramach którego rolnicy zostali osobiście zachęceni do większej produkcji (Lin, 1988 ; Bai i Kung, 2014). Wraz z przejściem od „więcej” do „lepiej” i ilości do jakości, to podejście do gospodarstw modelowych może być ponownie wykorzystane do testowania i demonstrowania ulepszonych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym budowaniu dowodów i zaufania do tych praktyk w szerszym zakresie. Podczas jednego z badań etnograficznych prowadzonych na farmie w chińskim przemyśle mleczarskim pracownicy, menedżerowie i dyrektorzy podzielili się z badaczem, że są bardzo otwarci na dowody na to, że poprawa dobrostanu zwierząt zwiększy zyski i byli gotowi wypróbować zmiany na mniejszą skalę w ich własne gospodarstwa (Chen i in., 2021). Niezależnie od jednostek państwowych, prywatne przedsiębiorstwa w Chinach są bardziej chętne do wprowadzania innowacji w celu dostosowania i poprawy zysków, a także mogą mieć wyjątkową pozycję, aby zademonstrować te praktyki innym branżom i wymagającym konsumentom.

Handel

Ustalenia dotyczące sposobu egzekwowania i monitorowania wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt przez partnerów handlowych są zróżnicowane, co wskazuje na brak spójności między partnerami handlowymi. Jest to prawdopodobnie spowodowane różnicami w wymaganiach poszczególnych partnerów handlowych. W związku z tym opracowanie spójnego, jasnego i nakazowego podejścia do najlepszych praktyk w zakresie wdrażania udoskonalonych praktyk w zakresie dobrostanu dla partnerów handlowych w Chinach mogłoby okazać się przydatne i znaczące.

Skrzyżowanie 1

Potwierdzone naukowo sposoby powiązania dobrostanu zwierząt z zyskiem:

• Zwiększona wydajność i produktywność zwierząt o wysokim dobrostanie (w niektórych przypadkach).

• Lepszy sukces reprodukcyjny.

• Zmniejszone straty (śmiertelność, zmniejszona zdolność do rozwoju, koszty leczenia urazów i chorób, koszty łagodzenia skandali związanych z marką, czy koszty utraty rynków wymagających wyższych standardów).

• Zwiększony dostęp do rynków eksportowych.

• Lepsze powiązanie marki z jakością produktu.

McInerney, 1993 ; Bennett, 1995 ; Bennett i Blaney, 2003 ; De Passillé i Rushen, 2005 ; Bennett i in., 2012 ; Green i in., 2012 ; Harley i in., 2012 ; Vetter i in., 2014 ; Grandin, 2015 ; Pinillos i in., 2016 ).

Skrzyżowanie 2

Potwierdzone naukowo sposoby powiązania dobrostanu zwierząt z jakością produktu:

• Większa uwaga poświęcona bezpieczeństwu żywności i bioasekuracji.

• Zmniejszone uszkodzenia tuszy.

• Redukcja ciemnego, jędrnego, suchego mięsa (DFD) w wyniku stresu przedubojowego (wołowina).

• Redukcja bladego, miękkiego i wysiękowego mięsa (PSE) w wyniku stresu przedubojowego (wieprzowina).

De Passillé i Rushen, 2005 ; Adzitey i Nurul, 2011 ; Mateus i in., 2012 ; Schwartzkopf-Genswein i in., 2012 ; Shields i Greger, 2013 ; Faucitano, 2018 ; Grandin, 2020 ).

Skrzyżowanie 3

Potwierdzone naukowo sposoby powiązania dobrostanu zwierząt z bezpieczeństwem żywności :

• Zwiększone ryzyko związane z nienaturalnymi skupiskami zwierząt pozostających w bliskim kontakcie, np. podczas intensywnych prac rolniczych.

• Zwiększone ryzyko przetwarzania zwierząt, które fizjologicznie funkcjonują poniżej optymalnej wydajności z powodu stresu lub choroby, a zatem z upośledzonym układem autoimmunologicznym.

• Zwiększona częstość występowania chorób zakaźnych w gospodarstwach rolnych i zwiększone rozprzestrzenianie się ludzkich patogenów przez zwierzęta gospodarskie o niskim dobrostanie.

• Zwiększone ryzyko oporności na antybiotyki wynikające z nieodpowiedzialnego stosowania (tj. stosowane jako profilaktyka grupowa).

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)., 2004 ; De Passille i Rushen, 2005 ; Rostagno, 2009 ; Quammen, 2012 ; Diana i in., 2020 ; Schoenmakers, 2020 ; Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, 2020 ].

Zastosowania i zalecenia

Aby uniknąć kontynuacji praktyk i inicjatyw, które powodują szkody lub w najlepszym przypadku nie wykorzystują w maksymalnym stopniu potencjału sukcesu, należy zastosować nową wiedzę. Wyniki tego badania można zastosować do ulepszenia strategii mającej na celu wspieranie postępu dobrostanu zwierząt w Chinach.

W przypadku braku odpowiednich przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach oraz oprócz tego, kiedy/jeśli zostaną wprowadzone przepisy tego rodzaju, poniżej znajduje się podsumowanie zaleceń wspierających postęp w zakresie dobrostanu zwierząt w Chinach.

Podsumowanie zaleceń

• Wspieranie popytu konsumentów na jakość produktów i gotowość do płacenia (tam, gdzie pozwala na to dochód gospodarstwa domowego), ułatwiając odejście od skupiania się wyłącznie na ilości.

• Zademonstrowanie, w jaki sposób poprawa dobrostanu zwierząt może przynieść korzyści handlowe, obniżyć koszty i zwiększyć zyski (patrz przecięcie 1).

• Zademonstrowanie, w jaki sposób poprawa dobrostanu zwierząt może poprawić jakość produktu (patrz przecięcie 2).

• Jasne komunikowanie, w jaki sposób bezpieczeństwo i jakość żywności przecinają się z dobrostanem zwierząt (patrz punkt 3).

• Budowanie potencjału chińskich ekspertów ds. dobrostanu zwierząt (edukatorów, przedstawicieli rządu).

• Opracowanie technicznych programów szkoleniowych dla przemysłu.

• Zademonstrowanie udoskonalonych praktyk w modelowych gospodarstwach branżowych.

• Dalsze opieranie się na przepisowych i popartych naukowo standardach branżowych.

• Opieranie się na istniejących procesach certyfikacji zapewniania jakości oraz wykorzystywanie istniejącego prawodawstwa i polityki, aby w kreatywny sposób rozszerzyć nacisk na dobrostan zwierząt.

• Kontynuacja badań złożonego krajobrazu, w tym:

• Agencje międzynarodowe i międzyrządowe (np. OIE, WHO, ONZ, FAO) w celu pozytywnego zachęcenia chińskiego rządu do wprowadzenia hodowli zwierząt na wyższy poziom produkcji dobrostanu.

• Zachować ostrożność w wykorzystywaniu ustawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt jako jedynego barometru postępów w zakresie dobrostanu zwierząt w wymiarze transgranicznym.

Wniosek

Teraz można uznać, że jest to ważny czas dla międzynarodowej współpracy z poszanowaniem wzajemnego sukcesu i rozwoju. Dobrostan zwierząt mógłby być jedną z platform demonstrujących takie podejście z korzyścią dla wszystkich krajów i zainteresowanych stron. W bieżącym badaniu wykorzystaliśmy wiedzę i doświadczenie 100 interesariuszy wyższego szczebla w sektorze rolnictwa w Chinach, aby opracować tematy i opracować rekomendacje. Wyniki tego badania potwierdzają, że wykazanie wzajemnych korzyści biznesowych jest potrzebne, zwłaszcza w przypadku braku odpowiednich przepisów, aby doprowadzić do zaangażowania na dużą skalę w dobrostan zwierząt. Przedstawiliśmy wiele istniejących możliwości wspierania systemowego postępu w zakresie dobrostanu zwierząt w Chinach. Co ważne, odkrycia sugerują, że dobrostan zwierząt powinien być powiązany z poprawą bezpieczeństwa żywności, jakością żywności,

W czasach, w których zbyt łatwo jest czuć się zmęczonym i pozbawionym nadziei, nasze odkrycia zachęcają do optymizmu, przedstawiając ścieżki, w których można postrzegać obecny krajobraz jako pełen możliwości i nadziei. Chiny to potężny naród o wyjątkowych możliwościach i długiej historii odporności i wzrostu. Jeśli możliwości zostaną wykorzystane, dobrostan zwierząt może stać się jednym z obszarów, w których Chiny przodują na świecie. Ponadto każdy wzrost może być wspierany przez chińską determinację i globalne wsparcie.

Oświadczenie o dostępności danych

Surowe dane potwierdzające wnioski zawarte w tym artykule zostaną udostępnione przez autorów bez nieuzasadnionych zastrzeżeń.

Oświadczenie dotyczące etyki

Badania z udziałem ludzi zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję Etyki Człowieka Uniwersytetu Queensland. Pacjenci/uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w tym badaniu.

Autorskie Wkłady

MS opracował koncepcję badania, pozyskał fundusze, zrekrutował zespół badawczy, opracował narzędzie badawcze, przeanalizował dane, opracował modele i napisał artykuł. Jako asystent naukowy MS, HL znacząco przyczynił się do rozwoju narzędzia badawczego, pełnił rolę lidera zespołu zbierania danych, organizował, oczyszczał i tłumaczył surowe dane, uczestniczył w interpretacji wyników, badał chińską literaturę w celu włączenia i przyczynił się do pisanie pracy. Członkowie zespołu badawczego MC, XL, JMi i SC przyczynili się do rozwoju narzędzia, zebrali dane, przyczynili się do interpretacji wyników i zredagowali artykuł. JMa przyczynił się do napisania artykułu. Wszyscy autorzy przyczynili się do powstania artykułu i zatwierdzili przesłaną wersję.

Zastrzeżenie autora

Ustalenia i wnioski zawarte w tej publikacji należą do autorów i nie należy ich interpretować jako reprezentujących jakiekolwiek oficjalne ustalenia lub politykę USDA lub rządu USA. Wzmianka o jakiejkolwiek nazwie handlowej, zastrzeżonym produkcie lub konkretnym sprzęcie nie stanowi gwarancji ani rękojmi ze strony USDA-ARS i nie oznacza jego zgody z wyłączeniem innych produktów, które również mogą być odpowiednie. USDA-ARS jest pracodawcą stosującym zasady równych szans i akcji afirmatywnej. Wreszcie, wszystkie usługi agencyjne są dostępne bez dyskryminacji.

Konflikt interesów

Autorzy oświadczają, że badanie zostało przeprowadzone przy braku jakichkolwiek powiązań handlowych lub finansowych, które mogłyby być interpretowane jako potencjalny konflikt interesów.

Uwaga wydawcy

Wszystkie roszczenia wyrażone w tym artykule są wyłącznie roszczeniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają roszczenia ich stowarzyszonych organizacji lub wydawcy, redaktorów i recenzentów. Żaden produkt, który może zostać oceniony w tym artykule lub oświadczenie, które może zostać złożone przez jego producenta, nie jest objęte gwarancją ani aprobatą wydawcy.

Podziękowanie

Autorzy pragną podziękować Harvard Law School Brooks McCormick Jnr Animal Law & Policy Program (ALPP) za przyjęcie głównego autora (MS) i tego projektu badawczego. Autorzy dziękują również Open Philanthropy (Amanda Hungerford i Lewis Bollard) za ułatwienie finansowania projektu. Główny autor pragnie również podziękować zespołowi ALPP Fellows (jesień 2021) i pracownikom Harvard Law School, a mianowicie prof. Maciel, Carney Anne Nasser, Nirva Patel, MH Tse i Jian Yi, którzy uczestniczyli w cennych dyskusjach warsztatowych podczas opracowywania tego manuskryptu, wraz z Ceallaigh Reddy i Sarah Pickering, które również służyły ważnymi wskazówkami podczas tego projektu.

Materiał uzupełniający

Materiał uzupełniający do tego artykułu można znaleźć w Internecie pod adresem: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fanim.2022.893772/full#supplementary-material

Bibliografia

Adzitey, F. i Nurul, H. (2011). Mięso jasne, miękkie, z wysiękiem (PSE) i ciemne, twarde, suche (DFD): przyczyny i środki zmniejszające częstość występowania – miniprzegląd. Int. Żywność Rez. J. 18, 11–20.

Google Scholar

Andrade, C. (2020). Niewygodna prawda o wygodzie i celowych próbkach. Indianin J. Psychol. Med. 43, 86–88. doi: 10.1177/0253717620977000

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Attwood, S. i Hajat, C. (2020). Jak pandemia COVID-19 ukształtuje przyszłość konsumpcji mięsa? Zdrowia Publicznego Nutr. 23, 3116–3120. doi: 10.1017/S136898002000316X

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Bai, Y. i Kung, JKS (2014). Kształtowanie się wyboru instytucjonalnego: szoki pogodowe, wielki głód skokowy i dekolektywizacja rolnictwa w Chinach. Eksploruj. Ekon. Hist. 54, 1–26. doi: 10.1016/j.eeh.2014.06.001

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Bao, J. i Li, Y. (2016). „Perspektywa chińska: rosnące zainteresowanie nauką o zachowaniu i dobrostanie zwierząt”, w: Animals and Us , wyd. J. Brown, Y. Seddon i M. Appleby (Holandia: Wageningen Academic Publishers), 241–252.

Abstrakt PubMed | Google Scholar

Bennett, R. (1995). Wartość dobrostanu zwierząt gospodarskich. J. Agric. Ekon. 46, 46–60. doi: 10.1111/j.1477-9552.1995.tb00751.x

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Bennett, R., Kehlbacher, A. i Balcombe, K. (2012). Metoda ekonomicznej wyceny korzyści związanych z dobrostanem zwierząt przy użyciu pojedynczej oceny dobrostanu. animowane. Opieka społeczna 21, 125–130. doi: 10.7120/096272812X13345905674006

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Bennett, RM i Blaney, RJ (2003). Szacowanie korzyści płynących z prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt gospodarskich metodą wyceny warunkowej. Rolnictwo. Ekon. 29, 85–98. doi: 10.1111/j.1574-0862.2003.tb00149.x

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Miotła, D. (1991). Dobrostan zwierząt: koncepcje i pomiary. J. Anima. nauka . 69, 4167–4175. doi: 10.2527/1991.69104167x

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Butt, KM i Sajid, S. (2018). Chińska gospodarka pod rządami Mao Zedonga i Deng Xiaopinga. J. Polit. Stadnina. 25, 169–178.

Google Scholar

Cao, D. (2020). Czy koncepcja dobrostanu zwierząt jest niezgodna z chińską kulturą? soc. animowane. 1, 1–13. doi: 10.1163/15685306-12341610

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Carpenter, AF i Song, W. (2016). Zmiana postaw wobec słabych: społeczne i prawne uwarunkowania ochrony zwierząt w Chinach.Krytyk. azjatycki ogier. 48, 380–399. doi: 10.1080/14672715.2016.1196891

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Chen, M., Von Keyserlingk, MAG, Magliocco, S. i Weary, DM (2021). Zarządzanie pracownikami i opieka nad zwierzętami: etnografia porównawcza dwóch dużych gospodarstw mleczarskich w Chinach.Zwierzęta 11, 1260. doi: 10.3390/ani11051260

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Chińskie Stowarzyszenie Standaryzacji. (2021). Standardy Chińskiego Stowarzyszenia T/CAS ds. Standaryzacji [Online]. Komitet Współpracy Międzynarodowej ds. Dobrostanu Zwierząt (ICCAW) . Dostępne online pod adresem: https://www.iccaw.org.cn/uploads/soft/180612/1-1P61216210.pdf (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.).

Google Scholar

Komunistyczna Partia Chin. (2021).Czternasty Plan Pięcioletni Krajowego Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zarys Celów Długoterminowych na rok 2035 . Pekin: agencja informacyjna Xinhua

Google Scholar

Christopoulos, D. (2009). „Peer Esteem Snowballing: Metodologia badań eksperckich”, w artykule przedstawionym na konferencji Eurostatu poświęconej nowym technikom i technologiom statystycznym. Konferencja 18 lutego 2009 (Bruksela, Belgia).

Google Scholar

Clarke, V. i Braun, V. (2014). „Analiza tematyczna” w Encyclopedia of Critical Psychology , red. T. Teo (Nowy Jork, USA; Springer), 1947–1952.

Google Scholar

Współczucie w światowym rolnictwie. (2020). Raport śledzenia jaj . Londyn, Wielka Brytania: Compassion in World Farming. Dostępne online pod adresem: https://www.ciwf.com/media/7442448/2020-eggtrack-report-english.pdf (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.).

Google Scholar

Dawkins, MS (2017). Dobrostan zwierząt i wydajne rolnictwo: czy konflikt jest nieunikniony?animowane. Szturchać. nauka 57, 201–208. doi: 10.1071/AN15383

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

De Passillé, AM i Rushen, J. (2005). Bezpieczeństwo żywności i kwestie środowiskowe w dobrostanie zwierząt. Wielebny Sci. Technika24, 757–766. doi: 10.20506/pierwszy.24.2.1599

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Deng, QF, Mao, HX, Feng, ZM, Gao, FX i Yin, YL (2016). 我国农场动物福利的研究现况与展望 (Status quo i perspektywy dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach) Acta Ecologiae Animalis Domastici , 37, 610.

Google Scholar

A. Diana, V. Lorenzi, M. Penasa, E. Magni, G. Alborali, L. Bertocchi i in. (2020). Wpływ standardów dobrostanu i praktyk bezpieczeństwa biologicznego na stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u bydła mięsnego.nauka Rep. 10, 20939. doi: 10.1038/s41598-020-77838-w

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

D’Silva, J. i Turner, J. (2012). Zwierzęta, etyka i handel: wyzwanie wrażliwości zwierząt . Londyn, Wielka Brytania: Routledge

Google Scholar

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). (2004). Sprawozdanie naukowe panelu naukowego ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt na zlecenie komisji ds. dobrostanu zwierząt podczas transportu. EFSA J J. 44, 1–36. doi: 10.2903/j.efsa.2004.44

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

FAO. (2017). Silne zaangażowanie na rzecz wyższego dobrostanu zwierząt w Chinach . FAO.Dostępne w Internecie pod adresem: http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/Strong_commitment_towards_higher_aw_China.html (dostęp: 1 grudnia 2018).

Google Scholar

FAOSTAT. (2017). Dane: Chiny. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa . Dostępne w Internecie pod adresem: //www.fao.org/faostat/en/#home (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.)

Google Scholar

Faucitano, L. (2018). Praktyki postępowania przedubojowego i ich wpływ na dobrostan zwierząt i jakość wieprzowiny. J. Anima. nauka96, 728–738. doi: 10.1093/jas/skx064

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Generalna Administracja Nadzoru Jakości. (2002). „Kodeks kontroli jakości produktów dla bydła i owiec w uboju 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局近期批准发布的部分国家标准介绍[J].盋靣发”, Nadzór Jakości w Administracji:选择

Google Scholar

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. i Chadwick, P. (2008). Metody zbierania danych w badaniach jakościowych: wywiady i grupy fokusowe. br. Wygięcie. J. 204, 291–295. doi: 10.1038/bdj.2008.192

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Grandin, T. (2015). „Wpływ czynników ekonomicznych na dobrostan zwierząt gospodarskich i drobiu”, w : Poprawa dobrostanu zwierząt: podejście praktyczne , wyd. T. Grandin. (Wallingford, Wielka Brytania: CABI), 278–290.

Google Scholar

Grandin, T. (2020). „Znaczenie dobrego postępowania przed ubojem w celu poprawy jakości mięsa bydła, świń, owiec i drobiu” w The Slaughter of Farmed Animals: Practical Ways of Enhancing Animal Welfare , red. T. Grandin i M. Cockram. (Wallingford, Wielka Brytania: CABI), 229–244.

Google Scholar

Green, L., Kaier, J., Wassink, G., King, E. i Grogono, T. (2012). Wpływ szybkiego leczenia kulawizn owiec na dobrostan i ekonomię oraz stosunek rolników do kulawizny u owiec. animowane. Zasiłek 21, 65–71. doi: 10.7120/096272812X13345905673728

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Guoqing Chiny. (2019). 第一届世界农场动物福利大会_中国国情_中国网. Guoqing China. Dostępne online pod adresem: http://guoqing.china.com.cn/2019-09/12/content_75199120.htm (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.).

Google Scholar

Harley, S., More, S., Boyle, L., O’Connell, N. i Hanlon, A. (2012). Dobry dobrostan zwierząt ma sens ekonomiczny: potencjał kontroli mięsa trzody chlewnej jako narzędzia nadzoru dobrostanu. Irlandzki weterynarz. J. 65, 11. doi: 10.1186/2046-0481-65-11

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Huang, J. (2020). Wpływ COVID-19 na rolnictwo i ubóstwo obszarów wiejskich w Chinach. J. Integra. Rolnictwo.19, 2849–2853. doi: 10.1016/S2095-3119(20)63469-4

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). (2020). Baza danych World Economic Outlook. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) . Dostępne w Internecie pod adresem: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021 (dostęp, 14 kwietnia 2022 r.)

Google Scholar

Czerwiec, B. (2018). 中国畜牧业的“动物福利” „Dobrostan zwierząt” w zakresie hodowli bydła w Chinach. J. Agric . 8, 187–193

Google Scholar

Koh, LP, Li, Y. i Lee, JSH (2021). Wartość chińskiego zakazu handlu i konsumpcji dzikich zwierząt. Nat. podtrzymać . 4, 2–4 doi: 10.1038/s41893-020-00677-0

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Lai, J., Wang, HH, Ortega, DL i Widmar, NJO (2018). Uwzględnienie postrzegania ryzyka przez chińskich konsumentów w ich gotowości do płacenia za bezpieczeństwo wieprzowiny, zarządzanie środowiskiem i dobrostan zwierząt. Kontrola żywności 85, 423–431. doi: 10.1016/j.foodcont.2017.09.032

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Li, PJ (2021a). RE: Chińskie Forum Prawa Zwierząt 2019 . Osobista wiadomość do M. Sinclaira.

Google Scholar

Li, PJ (2021b). Dobrostan zwierząt w Chinach: kultura, polityka i kryzys. Australia, Sydney University Press.

Google Scholar

Lin, JY (1988). System odpowiedzialności gospodarstw domowych w chińskiej reformie rolnej: badanie teoretyczne i empiryczne. Ekon. Dev. Kult. Zmiana 36, ​​199–224. doi: 10.1086/edcc.36.s3.1566543

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Littlefair, P. (2006). Dlaczego Chiny budzą się do dobrostanu zwierząt Zwierzęta, etyka i handel: wyzwanie wrażliwości zwierząt . Londyn, Wielka Brytania: Earthscan.

Google Scholar

Liu, S., Ma, ZF, Zhang, Y. i Zhang, Y. (2020). Postawy wobec konsumpcji dzikich zwierząt w prowincji Hubei i poza nią w Chinach w związku z epidemiami SARS i COVID-19. Human Ecol . 48, 749–756. doi: 10.1007/s10745-020-00199-5

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Loh, HH, Seah, YK i Looi, I. (2021). Pandemia COVID-19 a zmiana diety. Wałówka. Mikroby Molec. Biol. 4, a0000203. doi: 10.36877/pmmb.a0000203

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Lu, J., Bayne, K. i Wang, J. (2013). Obecny stan dobrostanu zwierząt i praw zwierząt w Chinach. zastępca. Laboratorium. animowane. 41, 351–357 doi: 10.1177/026119291304100505

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Magouras, I., Brookes, VJ, Ferran, J., Angela, M., Pfeiffer, DU i Dürr, S. (2020). Pojawiające się choroby odzwierzęce: czy powinniśmy przemyśleć interfejs zwierzę-człowiek? Z przodu. Weterynarz. nauka 7, 582743. doi: 10.3389/fvets.2020.582743

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Mateus, JR, Da Costa, P., Huertas, SM, Gallo, C. i Dalla Costa, OA (2012). Strategie promowania dobrostanu zwierząt hodowlanych w Ameryce Łacińskiej i ich wpływ na cechy jakościowe tusz i mięsa. Nauka o mięsie. 92, 221–226. doi: 10.1016/j.meatsci.2012.03.005

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

McInerney, JP (1993). „Dobrostan zwierząt: perspektywa ekonomiczna”, w: Valuing Farm Animal Welfare – okolicznościowy artykuł nr 3 , red. RM Bennett (Reading, UK: University of Reading Dept of Agricultural Economics and Management), 9–26.

Abstrakt PubMed | Google Scholar

Ministerstwo Rolnictwa Chiny. (2005). Kodeks kontroli zdrowia zwierząt w zakresie uboju świń NY/T 909-2004 生猪屠宰检疫规范. W: Rolnictwo, CM O (Pekin).

Google Scholar

Nielsen, BL i Zhao, R. (2012). Dobrostan zwierząt hodowlanych ponad granicami: wizja przyszłości. animowane. Przód . 2, 46–50. doi: 10.2527/af.2012-0048

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Ortega, D., Wang, H., Wu, L. i Hong, S. (2015). Kanał detaliczny i zapotrzebowanie konsumentów na jakość żywności w Chinach. Ekonomia Chin. Obj. 36, 359–366. doi: 10.1016/j.chieco.2015.04.005

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Pei, X., Tandon, A., Alldrick, A., Giorgi, L., Wei, H. i Yang, R. (2011). Skandal z mlekiem melaminowym w Chinach i jego konsekwencje dla regulacji bezpieczeństwa żywności. Polityka żywnościowa 36, ​​412–420. doi: 10.1016/j.foodpol.2011.03.008

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Pinillos, RG, Appleby, MC, Manteca, X., Scott-Park, F., Smith, C. i Velarde, A. (2016). Jeden dobrostan — platforma służąca poprawie dobrostanu ludzi i zwierząt. Weterynarz. Rekord 179, 412–413. doi: 10.1136/vr.i5470

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

QSR Międzynarodowy. (2018). Nvivo . Melbourne, Australia.

Google Scholar

Quammen, D. (2012). Spillover: infekcje zwierząt i następna pandemia ludzi . Nowy Jork, USA, WW Norton & Company.

Google Scholar

Rostagno, M. (2009). Czy stres u zwierząt gospodarskich może zwiększać ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności? Patog przenoszony przez żywność Dis. 6, 767–776. doi: 10.1089/fpd.2009.0315

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Rotter, JB (1966). Uogólnione oczekiwania dotyczące wewnętrznej i zewnętrznej kontroli zbrojenia. psychol. monogr. Gen. Appl. 80, 1–28. doi: 10.1037/h0092976

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Schoenmakers, K. (2020). Jak Chiny nakłaniają rolników do zerwania z nałogiem na antybiotyki Natura 586, S60–S62 doi: 10.1038/d41586-020-02889-y

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Schwartzkopf-Genswein, KS, Faucitano, L., Dadgar, S., Shand, P., González, LA i Crowe, TG (2012). Transport drogowy bydła, trzody chlewnej i drobiu w Ameryce Północnej i jego wpływ na dobrostan zwierząt, jakość tuszy i mięsa: przegląd. Nauka o mięsie . 92, 227–243. doi: 10.1016/j.meatsci.2012.04.010

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Shi, JZ (2020). 我国动物福利发展回顾与展望 [Rozwój dobrostanu zwierząt w Chinach] [Sesja konferencyjna] podczas 2. dorocznego szczytu dotyczącego dobrostanu zwierząt (Chiny) dotyczącego jakości i dobrostanu jaj w Chinach . Szanghai Chiny.

Google Scholar

Shields, S. i Greger, M. (2013). Aspekty dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności związane z trzymaniem kurcząt brojlerów w klatkach. Zwierzęta 3, 386–400. doi: 10.3390/ani3020386

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Siche, R. (2020). Jaki jest wpływ choroby COVID-19 na rolnictwo. nauka Agropecu. 11, 3–6. doi: 10.17268/sci.agropecu.2020.01.00

Pełny tekst CrossRef | Google Scholar

Sinclair, M., Fryer, C. i Phillips, CJC (2019). Korzyści z poprawy dobrostanu zwierząt z perspektywy zainteresowanych zwierząt gospodarskich w całej Azji. Zwierzęta 9, 123. doi: 10.3390/ani9040123

Abstrakt PubMed | Pełny tekst CrossRef | Google Scholar

Sinclair, M. i Phillips, CJC (2017). Międzykulturowe znaczenie ochrony zwierząt i inne światowe problemy społeczne. J. Agric. Otaczać. Etyka 30, 439-455. doi: 10.1007/s10806-017-9676-5

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Sinclair, M. i Phillips, CJC (2018). Kluczowe zasady sukcesu operacyjnego w międzynarodowych inicjatywach dotyczących dobrostanu zwierząt.Zwierzęta 8, 92. doi: 10.3390/ani8060092

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Sinclair, M. i Phillips, CJC (2019). Postrzeganie przez międzynarodowych liderów hodowli zwierząt znaczenia kwestii dobrostanu zwierząt i rozwiązań dla nich.Zwierzęta 9, 319. doi: 10.3390/ani9060319

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Sinclair, M., Zito, S., Idrus, Z., Yan, W., Nhiem, D., Lampang, P., et al. (2017). Postawy interesariuszy wobec dobrostanu zwierząt podczas uboju i transportu w południowo-wschodniej i wschodniej Azji.animowane. Opieka społeczna 26, 417–425. doi: 10.7120/09627286.26.4.417

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Bank Światowy. (2021). Wzrost PKB (w %) – Chiny, Świat. Bank Światowy . Dostępne w Internecie pod adresem: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=CN-1W&start=1977 (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.)

Google Scholar

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. (2020).Zapobieganie następnej pandemii: choroby odzwierzęce i jak przerwać łańcuch przenoszenia . Nairobi, Kenia.

Google Scholar

Ventin, M. (2020). Wycena dobrostanu zwierząt hodowlanych w gospodarce rynkowej: filozoficzne studium niepowodzeń rynkowych. Uniwersytet Durham . Dostępne w Internecie pod adresem: http://etheses.dur.ac.uk/13661/ (dostęp, 14 kwietnia 2022 r.)

Google Scholar

Vetter, S., Vasa, L. i Ózsvári, L. (2014). Ekonomiczne aspekty dobrostanu zwierząt. Acta Polytechnica Hungarica 11, 119–134 doi: 10.12700/APH.11.07.2014.07.8

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Weary, DM, Ventura, BA i Von Keyserlingk, MAG (2015). Poglądy społeczne i nauka o dobrostanie zwierząt: Zrozumienie, dlaczego zmodyfikowana klatka może zawieść i inne historie.Zwierzę 10, 309–317. doi: 10.1017/S1751731115001160

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Światowa Ochrona Zwierząt. (2017). ). 大北农集团加入提高动物福利行列. Firma Da Bei Nong dołącza do grona osób poprawiających dobrostan zwierząt . Dostępne w Internecie pod adresem: https://www.worldanimalprotection.org.cn/news/dabei-agricultural-group-joined-to-improve-the-ranks-of-animal-welfare (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.).

Google Scholar

Xinhuanet. (2020). 蒙牛编撰《牧场奶牛福利推广实施体系》为产业链送福音-新华网[Wersje robocze Mengniu<Strategia wdrażania opieki społecznej gospodarstw mlecznych> Dostarczanie dobrych wiadomości dla łańcucha dostaw] . Dostępne online pod adresem: http://www.xinhuanet.com/food/2020-04/20/c_1125881053.htm (dostęp: 14 kwietnia 2022 r.)

Google Scholar

Yang, X. (2020). Potencjalne konsekwencje COVID-19 dla zrównoważonej konsumpcji mięsa: rola obaw związanych z bezpieczeństwem żywności i przypisanie odpowiedzialności.br. Żywność J. 123, 455–474. doi: 10.1108/BFJ-04-2020-0332

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Ty, X., Li, Y., Zhang, M., Yan, H. i Zhao, R. (2014). Badanie opinii chińskich obywateli na temat dobrostanu zwierząt gospodarskich. PLUS JEDEN 9, e109177. doi: 10.1371/journal.pone.0109177

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Zhang, ZL (2018). 试论我国农场动物福利立法的紧要性 (Pilne wdrożenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach). Acta Ecologiae Animalis Domastici. 39, 86–89.

Google Scholar

Zhou, Z. (2010). Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego w Chinach: ostatnie trzy dekady i później.Rolnictwo w Chinach. Ekon. Obj. 2, 251–275. doi: 10.1108/17561371011078417

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Zimbardo, PG i Ruch, FL (1975). Psychologia i życie , 9th Edn (Nowy Jork, USA, Harper Collins College Publishers).

Google Scholar

Słowa kluczowe: dobrostan zwierząt, Chiny, możliwości, ochrona zwierząt, żywy inwentarz, progresja, prawodawstwo, bezpieczeństwo żywności

Cytowanie: Sinclair M, Lee HP, Chen M, Li X, Mi J, Chen S i Marchant JN (2022) Opportunities for the Progression of Farm Animal Welfare in China. Z przodu. animowane. nauka3:893772. doi: 10.3389/fanim.2022.893772

Otrzymano: 10 marca 2022 r.; Przyjęto: 15 kwietnia 2022 r.;
Opublikowany: 19 maja 2022 r.

Edytowany przez:

Janice Swanson , Michigan State University, Stany Zjednoczone

Zrecenzowany przez:

Sarah Halina Ison , Światowa Ochrona Zwierząt, Wielka Brytania
Peter J. Li , University of Houston–Downtown, Stany Zjednoczone

Prawa autorskie © 2022 Sinclair, Lee, Chen, Li, Mi, Chen and Marchant. To jest artykuł o otwartym dostępie rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY) . Wykorzystywanie, dystrybucja lub powielanie na innych forach jest dozwolone pod warunkiem, że wymienieni zostaną pierwotni autorzy i właściciele praw autorskich oraz że oryginalna publikacja w tym czasopiśmie jest cytowana, zgodnie z przyjętą praktyką akademicką. Żadne użycie, dystrybucja ani powielanie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami.

*Korespondencja: Michelle Sinclair, m.sinclair6@uq.edu.au ; msinclair@law.harvard.edu

Zastrzeżenie: Wszystkie roszczenia wyrażone w tym artykule są wyłącznie roszczeniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają roszczenia ich stowarzyszonych organizacji lub wydawcy, redaktorów i recenzentów. Żaden produkt, który może być oceniany w tym artykule lub roszczenie, które może zostać złożone przez jego producenta, nie jest gwarantowane ani zatwierdzone przez wydawcę.

Możliwości rozwoju dobrostanu zwierząt gospodarskich w Chinach

 • 1 Harvard Law School, Animal Law and Policy Program, Harvard University, Cambridge, MA, Stany Zjednoczone
 • 2 Szkoła Nauk Weterynaryjnych, University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia
 • 3 Program dobrostanu zwierząt, Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, BC, Kanada
 • 4 Wydział Nauk o Zwierzętach, Henan Agricultural University, Zhengzhou, Chiny
 • 5 College of Animal Science, South China Agricultural University, Guangzhou, Chiny
 • 6 Wydział Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Foshan, Foshan, Chiny
 • 7 Jednostka ds. Badań nad Zachowaniami Zwierząt, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych – Służba ds. Badań Rolniczych, West Lafayette, IN, Stany Zjednoczone

ORYGINALNY artykuł naukowy

Z przodu. animowane. Sci., 19 maja 2022
Sec. Dobrostan zwierząt i polityka
https://doi.org/10.3389/fanim.2022.893772

Sądzimy, że naszych Czytelników mogą zainteresować informacje na temat Chińskiej Sieci Ochrony Praw Zwierząt.

Chinese Animal Protection Network ( CAPN ) to organizacja non-profit zajmująca się ochroną zwierząt i pierwsza sieć ochrony zwierząt w Chinach , założona przez Chińczyków. CAPN jest znana ze swojej pionierskiej roli w ruchu na rzecz praw zwierząt w Chinach, przewodząc rosnącemu ruchowi przeciwko jedzeniu kotów i psów oraz dostarczając bezpłatną encyklopedię na temat dobrostanu zwierząt .

Chińska Sieć Ochrony Zwierząt została założona przez dr Jenię Meng w 2004 roku wraz ze swoim pierwszym projektem, Chińską Siecią Ochrony Zwierząt Towarzyszących.  Od tego czasu organizacja zainicjowała projekty dotyczące takich kwestii, jak prawa zwierząt laboratoryjnych, wegetarianizm i sprzeciw wobec masowego uboju jako metody kontroli populacji zwierząt. Projektami tymi kierowały chińskie organizacje pozarządowe . 

Do 2008 roku organizacja liczyła 48 grup członkowskich, dwa oddziały i ponad 20 000 indywidualnych zwolenników.  Organizacja poinformowała na swojej stronie internetowej w 2014 r., że jej sieć rozszerzyła się, obejmując niemal każdą część Chin, z ponad 200 grupami partnerskimi na całym świecie. 

CAPN ma opartą na nauce filozofię praw zwierząt. Sprzeciwiają się przemocy w ruchu na rzecz praw zwierząt i postrzegają prawa zwierząt jako koncepcję dynamiczną; uważają, że prawa różnych zwierząt są różne, ponieważ ich potrzeby są różne. Sześć kluczy filozofii organizacji, opracowanych w 2008 roku, to: 

 • jedność: filozofia praw zwierząt jest częścią uniwersalnego prawa; dyscypliny naukowe, takie jak matematyka, fizyka, chemia i biologia, wykazały przez lata, że ​​wszechświat jest ze sobą powiązany.

 • złożoność: każdy ma swój własny pogląd na prawa zwierząt. Różne organizacje, naukowcy, a nawet obrońcy praw zwierząt mają różne punkty widzenia; pracując z ludźmi i organizacjami, zawsze należy mieć na uwadze tę różnorodność punktów widzenia.

 • ewolucja: ludzkie rozumienie praw zwierząt ewoluuje, podobnie jak wszystkie inne obszary ludzkiej wiedzy. Nauka i technologia rozwijają się, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć wszechświat i swoje miejsce we wszechświecie; to naturalne, że nasze rozumienie praw zwierząt będzie nadal ewoluować.

 • ciągłość: ciągłość istnieje między wszystkim, od ludzi do zwierząt innych niż ludzie, od zwierząt bardziej spokrewnionych z ludźmi do mniej spokrewnionych zwierząt. Różnica nie jest dyskretna, ale stopniowa. CAPN opowiada się za analizą konkretnych zagadnień, ze względu na różne potrzeby poszczególnych zwierząt.

 • oryginalność: koncepcja praw zwierząt nie jest nową koncepcją, ponieważ trzy filary tradycyjnej myśli chińskiej, buddyzm , taoizm i konfucjanizm , zawierają nauki dotyczące szacunku dla zwierząt.

Chińska Sieć Ochrony Zwierząt Towarzyszących 

Chińska Sieć Ochrony Zwierząt Towarzyszących (CCAPN) została uruchomiona w 2004 r. wraz z założeniem CAPN.  Kampania przeciwko jedzeniu kotów i psów była pierwszą troską CCAPN. „Odizolowane organizacje dobrostanu zwierząt już wtedy pracowały nad ratowaniem bezpańskich zwierząt, ale konsumpcja psów i kotów nie znalazła się w ich programie. Rzeczywiście, te grupy nie były przekonane, że powstrzymanie ludzi od jedzenia jednego lub dwóch określonych gatunków nie było niczym innym jak ćwiczeniem w arbitralnej moralności. CAPN starał się więc przeformułować debatę na temat okrucieństwa, a nie smaku”  , działając w ten sposób na rzecz ograniczenia rynku konsumenckiego. Wspierany przez międzynarodowe grupy, w tym Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec ZwierzątWorld Animal Protection , organizacja pracowała nad łączeniem miłośników zwierząt w całych Chinach i informowaniem opinii publicznej o faktach związanych z handlem, na przykład o tym, że „wiele spośród 10 000 kotów spożywanych codziennie zimą w prowincji Guangdong (gdzie mięso to jest uważane za żywność rozgrzewającą) są kradzione z innych prowincji”. 

W 2007 roku organizacja „rozpoczęła internetową„ imprezę składania podpisów ”, podczas której poproszono ludzi o zobowiązanie się do unikania mięsa z kotów i psów w przyszłości. W ciągu następnych pięciu miesięcy zebrano 21 000 podpisów”. 

Witryna internetowa CCAPN z 2014 r. zawiera informacje na temat zwalczania wścieklizny w populacjach psów poprzez szczepienia zamiast uboju , informacje na temat kontrolowania populacji kotów domowych na obszarach miejskich poprzez zawracanie pułapek na kastrację zamiast uboju oraz sposoby tworzenia agencji ochrony zwierząt. 

Witryna i encyklopedia dotycząca praw zwierząt 

Witryna internetowa dotycząca praw zwierząt w Chinach została uruchomiona 22 lipca 2006 r. i jest głównym portalem poświęconym problematyce praw zwierząt w Chinach. Ważnymi funkcjami tego projektu są badania naukowe nad etyką zwierząt i tworzenie sieci kontaktów obrońców praw zwierząt. Opracowuje chińską internetową encyklopedię ochrony zwierząt (APpedia). 

Głównym celem APPedia ( chiński : ARC中文动保小百科) było stworzenie internetowej chińskiej encyklopedii ochrony zwierząt. W projekt zaangażowanych jest obecnie ponad 90 badaczy akademickich i stowarzyszonych organizacji na całym świecie. 

APPedia jest publikowana online jako bezpłatny eBook i strona internetowa. Zawartość APPedii obejmuje między innymi: naukę, religię, wydarzenia, zachowanie zwierząt, filozofię, ważne postacie, ochronę zwierząt, rzecznictwo, dobrostan zwierząt, prawa zwierząt, organizacje ochrony zwierząt, recenzje książek.

Wersja beta strony APPedia została uruchomiona w 2007 roku, jako strona wiki, odwiedzający mogą modyfikować artykuły na stronie bez rejestracji. Ogólnie rzecz biorąc, projekt opowiada się za prawami zwierząt. Pochodna projektu, książka o tym samym tytule, została opublikowana w 2009 roku w Australii.

Sponsorami projektu bezpłatnej wiedzy są Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt oraz Fundacja Culture & Animals . 

POVchina 

POVchina to portal informacyjny dla wegetarian. Znana jest z wykorzystywania interaktywnych gier komputerowych w edukacji publicznej. 

 • CAPN ściśle współpracuje z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi w Chinach, udzielając porad i wsparcia w ich pracy.

 • CAPN prowadzi kampanię przeciwko jedzeniu kotów i psów (praktyka jedzenia mięsa kotów lub psów ). Są pierwszą grupą, która w swojej kampanii użyła hasła „Przestań jeść koty i psy”. Koordynowali również wiele grup w ponad dziesięciu miastach w Chinach, aby przyłączyć się do tej kampanii. Hasło to zostało przyjęte przez organizacje broniące praw zwierząt w całym kraju. W 2007 r. zainicjowali internetowe wydarzenie podpisywania przeciwko konsumpcji mięsa kotów i psów, które otrzymało ponad 40 000 podpisów. Ich kampania doprowadziła do dużego rozgłosu i dyskusji na ten temat wśród opinii publicznej.

 • CAPN prowadzi kampanię przeciwko gromadzeniu zwierząt . W 2006 roku poprowadzili zakrojoną na szeroką skalę internetową debatę na ten temat, a później opublikowali dwa dokumenty badawcze dotyczące gromadzenia zwierząt, pierwszy tego rodzaju opublikowany w języku chińskim. Są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zmiany klimatu sprzyjającego gromadzeniu w Chinach.
 • CAPN zapewnia sieć grup ochrony zwierząt. Są pierwszą organizacją poświęconą jedności chińskich społeczności zajmujących się ochroną zwierząt. 
 • W kwietniu 2008 r. CAPN po raz pierwszy wprowadził do Chin Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych.

Projekty CAPN zdobyły kilka nagród:

 • Styczeń 2008: CCAPN zdobył nagrodę „wielki wkład w ochronę zwierząt w 2007 roku” na konferencji „Zwierzęta w Chinach” w Szanghaju.
 • Marzec 2008: ARC zdobyła fundusze na swoją internetową encyklopedię od Cultural and Animal Foundation, założonej i kierowanej przez filozofa praw zwierząt, Toma Regana.
Korekta tłumaczenia za Tłumaczem Google – redakcja. Przepraszamy za ewentualne błędy.
Obraz wyróżniający: Plik: Wnętrze obory dla świń.jpg. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Zdjęcie przedstawia oborę w USA, sądzimy jednak, że dziś prawie we wszystkich państwach – niestety – wyglądają one podobnie.