Konkurs na opowidanie-II edycja konkursu im. Bolesława Prusa.

0
886

Ogólnopolski Konkurs Literacki im Bolesława Prusa

Fundacja Kultury WOBEC wraz z Redakcją Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC, przy współpracy Związku Literatów Polskich oddz. Gdańsk zaprasza młodzież w wieku 13-26 lat do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  im. Bolesława Prusa na opowiadanie.
Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk.

REGULAMIN KONKURSU
Wymagania formalne:

– do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm

– pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje

a) data urodzenia autora tekstu,

b) domowy adres pocztowy autora tekstu, (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

c) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,

d) adres e-mail

Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do końca lutego 2018 roku pod adresem mailowym

konkurswobec@gmail.com

Czekamy na Twoje opowiadanie do końca lutego 2018 roku.

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu im. Bolesława Prusa

1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach, pisane w polskim języku literackim, nadesłane w formie elektronicznej na adres:  konkurswobec@gmail.com do końca lutego 2018 roku. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.

W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstów na konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.

Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jedno opowiadanie.

Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.

W przypadku nadesłania na konkurs dwóch opowiadań napisanych przez jednego autora – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę.

Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do końca maja 2018 r.

Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, wartościami estetycznymi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 10 czerwca 2018 r.

Przewidujemy pulę nagród w wysokości 2500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Nagrodę główną w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz pozostałe nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu. Teksty nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na łamach miesięcznika WOBEC

Przewidujemy wydanie do końca 2018 roku, jako pokłosie konkursu wybranych opowiadań w formie Antologii. Redakcja zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia w tej publikacji opowiadań – jej zdaniem i zdaniem jury – nie spełniających wystarczających kryteriów artystycznych.

Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po jednym egzemplarzu autorskim książki pokonkursowej.

Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają świadectwo udziału w konkursie.

Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty lub ich fragmenty, redakcja WOBEC ma prawo drukować bezpłatnie na swoich łamach oraz w wydanym pokonkursowym zbiorze opowiadań i będą przechowywane w archiwum wydawniczym. Teksty nadesłanych utworów pozostają własnością autorów, którzy zachowują prawo do publikowania ich na łamach innych czasopism lub wydawania w książkach.

Uczestnicy konkursu, wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.

Załącznik do regulaminu

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1.Tekst powinien być zapisany w edytorze Word (lub odpowiedniku) przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.

2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 10 znormalizowanych stron maszynopisu, (tj. 18 000 znaków).

Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.

Wielkość czcionki: 12 pkt.

Krój czcionki: Times New Roman CE.

Odstępy między wersami (interlinia) : 1,5

Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy: 2 cm.

3. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

4. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) data urodzenia autora tekstu,

b) domowy adres pocztowy autora tekstu, (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

c) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,

d) adres używanej poczty elektronicznej e-mail

5. Podane dane osobowe i teleadresowe będą przechowywane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

6. Termin przyjmowania zgłoszeń: do końca lutego 2018 roku.

Jury konkursu:

Piotr Kotlarz (pisarz, dr literaturoznawstwa) – przewodniczący.
Marek Golemski (dr historii, wieloletni nauczyciel języka polskiego w liceum)

Justyna Luszyńska (pisarz, laureatka I edycji Konkursu na opowiadanie im. Bolesława Prusa).

Jan Jackowicz Korczyński (filozof, edukator, redaktor naczelny Miesięcznika MUTUUS) – sekretarz jury.