IV edycja konkursu literackiego im. Bolesława Prusa

0
15458

Konkursu literacki im. Bolesława Prusa 

Związek Literatów Polskich oddz. Gdańsk oraz Fundacja Kultury WOBEC  zapraszają do udziału w IV edycji konkursu literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie, dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.

Masz co najmniej 13 lat, a nie więcej niż 26 lat i piszesz opowiadania (może czasami ,,tylko do szuflady”?) ZAPRASZAMY!

Przyślij swoje opowiadanie na IV EDYCJĘ Ogólnopolskiego Konkursu im. Bolesława Prusa na opowiadanie dla młodzieży.

Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł.

Uczestnicy konkursu uzyskają również szansę publikacji ich prac w miesięcznikach internetowych WOBEC oraz KREATYWNI.

Ośmieleni wynikami kolejnych edycji naszego konkursu oraz biorąc pod uwagę wysoki poziom wielu nadsyłanych dotąd opowiadań nie możemy nie podjąć się organizacji kolejnej jego edycji. Ogłaszamy zatem  IV edycję konkursu im. Bolesława Prusa 2000/2021 i zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin IV edycji Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa

I Organizatorzy:

Związek Literatów Polskich oddz. Gdańsk (główny organizator)

– ul. Mariacka 52, Gdańsk 80-833.

Fundacja Kultury WOBEC – ul. Gdańska 55, Mikoszewo 82-103.

II Patronaty honorowe:

Konkurs im. Bolesława Prusa objęli patronatami honorowymi:

Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz

III Współpraca medialna:

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC

IV Adresaci Konkursu:

 1. W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstu na konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.
 2. Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
 3. Temat opowiadania jest dowolny.
 4. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień brane będą pod uwagę wyłącznie prace oryginalne, wcześniej nie wydane drukiem i nie ogłoszone na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach, pisane w języku polskim literackim, nadesłane w wersji elektronicznej w zgodzie z określonymi poniżej warunkami technicznymi i formalnymi.
 5. Tekst opowiadania należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkursmiesiecznikwobec@gmail.com do 30 kwietnia 2021 roku. Opowiadanie przesłane po tym terminie nie będą oceniane.
 6. Plik tekstowy z opowiadaniem powinien być zapisany w formie edytowalnego dokumentu tekstowego w jednym z formatów obsługiwanych przez popularne edytory tekstów (przykładowo: doc, docx, rtf, odt…). Do konkursu nie będą dopuszczane opowiadania nadesłane w formacie nieedytowalnym, np. pdf.
 7. Nazw pliku z opowiadaniem powinna być złożona z następujących znaków:

rrrrmmddAB, gdzie:

rrrr – rok urodzenia autora

mm – miesiąc urodzenia autora

dd – dzień miesiąca urodzenia autora

A – pierwsza litera imienia autora

B – pierwsza litera nazwiska autora

(Przykładowo dla Jana Kowalskiego urodzonego 21 stycznia 2005 roku nazwa pliku z opowiadaniem powinna być w postaci 20050121JK.docx)

 1. Treść maila zgłaszającego opowiadanie na konkurs powinna zawierać następujące informacje:                                                                                                              –  imię i nazwisko autora opowiadania,                                                                        – e-mail kontaktowy z autorem,                                                                                  – numer telefonu kontaktowego do autora,                                                                  – formalnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.                                                                                                            (Przykładowo: Wyrażam zgodę na przechowywanie i odtwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez organizatorów konkursu na potrzeby organizacji konkursu.)

W wypadku autorów niepełnoletnich wymagana jest (w formie odrębnego załącznika) formalna zgoda rodziców/prawnych opiekunów autora opowiadania na jego udział w konkursie oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznego (jak powyżej).                                                                                                         

V Obowiązkowe wymaganie formalne dotyczące tekstu:

a) maksymalna wielkość tekstu – 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 000 znaków, bez spacji)

b) dokument powinien być poprawnie sformatowany i składać się z tytułu opowiadania oraz treści podzielonej na akapity,

c) należy wystrzegać się: używania białych znaków (spacji, tabulacji) dla innych celów niż przypisano dla poprawności dokumentu tekstowego, wymuszania łamanie wierszy wewnątrz akapitów.

VI Jury Konkursu

 1. Marek Wawrzkiewicz – pisarz, prezes Związku Literatów Polskich (przewodniczący jury),
 2. dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP oddz. Gdańsk,
 3. dr Marek Golemski – polonista,
 4. Jan Jackowicz-Korzczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznik Kreatywni

VII Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 czerwca 2021 r.

VIII Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 3000 zł (słownie – trzy tysiące złotych)

IX Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w połowie czerwca 2021 roku.

                                   Koordynator projektu – Piotr Kotlarz

W razie wątpliwości i w sprawie dodatkowych informacji proszę pisać na adres: konkursmiesiecznikwobec@gmail.com