Globalne badanie mające na celu określenie potencjalnej podstawy dla opcji politycznych podczas włączania dobrostanu zwierząt do celów zrównoważonego rozwoju ONZ / Linda J. Keeling, Elżbieta A.Marier, Gabriela Olmos Antillón, Harry’ego J. Blokhuisa, Birgitty Staaf Larsson, Leopoldo Stuardo

0
461

Zapewne nasi Czytelnicy zauważyli, że od jakiegoś czasu na łamach WOBEC publikujemy artykuły odnoszące się  do tematów interesujących naszą Redakcję z prasy zagranicznej. W ten sposób pragniemy poszerzyć ogląd omawianych zagadnień, ukazać ich znaczenie dla społeczeństw w świecie. Tym razem chcemy się odnieść do zagadnienia dobrostanu zwierząt, przy okazji jednak pojawia się i inne zagadnienie, dostępności nauki. Tak w jednej, jak i drugiej kwestii dostrzegamy ogromny postęp.

Tym razem korzystamy z wydawnictwa Frontiers.

Frontiers jest trzecim najczęściej cytowanym i szóstym co do wielkości wydawcą artykułów omawiających i przedstawiających badania naukowe i otwartą platformą naukową.

Czasopisma naukowe  Frontiers są kierowane przez społeczność i recenzowane przez redakcje ponad 202 000 czołowych badaczy. Dzięki pionierskiej technologii, sztucznej inteligencji i rygorystycznym standardom jakości ich artykuły badawcze zostały wyświetlone ponad 1,9 miliarda razy, co odzwierciedla siłę otwartych badań.

Filozofia Frontiers polega na tym, że wszystkie badania służą dobru ludzkości. Badania są produktem inwestycji społeczeństwa i dlatego ich owoce powinny być zwracane wszystkim ludziom bez granic i dyskryminacji, służąc społeczeństwu w sposób powszechny i ​​przejrzysty. Właśnie dlatego Frontiers zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp online do wszystkich swoich publikacji naukowych.

 

Globalne badanie mające na celu określenie potencjalnej podstawy dla opcji politycznych podczas włączania dobrostanu zwierząt do celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Wcześniej opracowana metodologia oceny siły wpływu poprawy dobrostanu zwierząt na osiągnięcie każdego z 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz wpływu osiągnięcia każdego z celów zrównoważonego rozwoju na dobrostan zwierząt została wykorzystana na trzecim Światowym Forum Dobrostanu Zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Przeanalizowano dane od 95 uczestników z kluczowych kategorii interesariuszy i organizacji zaangażowanych w dobrostan zwierząt. Powstała „mapa” względnych mocnych stron tych powiązań potwierdziła oczekiwane dodatkowe korzyści płynące z poprawy dobrostanu zwierząt i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zidentyfikowano również różnice na poziomie regionalnym oraz według klasyfikacji ekonomicznej kraju. Niniejszy dokument koncentruje się na wykorzystaniu tej „mapy” jako potencjalnego przewodnika, w jaki sposób organizacje zainteresowane poprawą dobrostanu zwierząt mogą zidentyfikować potencjalnych nowych sojuszników dla partnerstw strategicznych, aby ułatwić wdrażanie różnych opcji politycznych. Na przykład strategią może być współpraca z tymi organizacjami, których wpływ przynosi podobne wzajemne korzyści, np. między poprawą dobrostanu zwierząt a osiągnięciem celu zrównoważonego rozwoju nr 3 (dobre zdrowie i dobrostan). Organizacje w tych dwóch obszarach już łączą się w ruchu „Jedno zdrowie”. Inną strategią może być współpraca z organizacjami, dla których osiągnięcie ich celu ma największy wpływ na dobrostan zwierząt, nawet jeśli wpływ nie jest wzajemny, np. Jakość edukacji).

Wstęp

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła zmiana w kierunku zwiększonego moralnego stosunku do zwierząt. Jest to być może najbardziej zauważalne w odniesieniu do zwierząt gospodarskich iw Europie, co skutkuje stale rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na lepszy dobrostan zwierząt (AW – animal welfare) oraz związanymi z tym inicjatywami legislacyjnymi i prywatnymi mającymi na celu poprawę i zapewnienie dobrostanu zwierząt (Komisja Europejska, 2016George i in., 2016Alonso i in., 2020Pelé i in., 2021). Niedawnym przykładem tej zmiany i jej konsekwencji jest europejska inicjatywa obywatelska „Koniec epoki klatkowej”, w której wyniku zebrano prawie 1,4 miliona podpisów w całej Europie pod apelem o zakaz stosowania klatek dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich w UE. To sprawiło, że Komisja Europejska zobowiązała się do przedstawienia do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie stopniowego wycofywania klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Europie do 2027 r. Ponadto firmy spożywcze odpowiedziały na te żądania społeczne i wdrożyły na przykład zapewnienie dobrostanu i systemy monitorowania (Rowe i in., 2021). Ochrona i ulepszanie gospodarstw AW staje się coraz ważniejszym elementem systemów hodowlanych (Buller i in., 2018), a tym samym integralną część społecznej akceptacji, a tym samym trwałości łańcuchów dostaw żywności pochodzenia zwierzęcego.

Jednak dobrostan zwierząt to nie tylko zmiana wartości i nie tylko w Europie zmiany te są widoczne lub potrzebne. AW można powiązać z kwestiami takimi jak stosowanie antybiotyków, bezpieczeństwo żywności i zdrowie ludzi (Jedno zdrowie), a w wielu krajach zdrowie i dobrostan zwierząt można bezpośrednio powiązać z bezpieczeństwem żywności, odpowiednim odżywianiem, warunkami pracy i ogólnie środkami do życia (Jedno dobrostan) (Garcia Pinillos i in., 2016 ; Tarazona i in., 2020 ). Ponadto dobre AW przyczynia się do poprawy produktywności i związanej z tym rentowności (McInerney, 2004). AW jest również w coraz większym stopniu powiązana z różnorodnością biologiczną (Broom i in., 2013 ; Hultgren i in., 2022)), jak pokazano w pierwszej w historii rezolucji, która została przedłożona i zatwierdzona z wyraźnym odniesieniem do AW, rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt – środowiska – zrównoważonego rozwoju ( UNEP, 2022 ). Podsumowując, przykłady te potwierdzają znaczenie AW dla zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały przyjęte w 2015 r. ( ONZ, 2015 ). SDGs to zbiór celów na rzecz przyszłości bez ubóstwa i głodu oraz bezpiecznej przed najgorszymi skutkami zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Celem jest osiągnięcie założeń do 2030 r. Cele zrównoważonego rozwoju mają szeroki zakres, ale rzadko wspomina się o roli zwierząt udomowionych i dzikich, w tym ryb, a o ich dobrostanie nie wspomina się w ogóle (Keeling i in., 2019Torpman i Röcklinsberg, 2021 ).

Niemniej jednak kilka globalnych organizacji uznaje potrzebę zajęcia się kwestiami AW z wyżej wymienionych powodów i wyraźnie dąży do opracowania polityki umożliwiającej postęp w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz celów AW. W związku z tym Globalna agenda na rzecz zrównoważonego inwentarza żywego (GASL), składająca się z ponad 110 członków instytucjonalnych, w tym rządów, członków sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych (NGO) i społeczności badawczych, nie tylko zidentyfikowała dziewięć celów zrównoważonego rozwoju, które mają znaczący, bezpośrednie powiązania z sektorem hodowlanym, ale obejmowały również zdrowie i dobrostan zwierząt jako ważną domenę zrównoważonego rozwoju, która będzie kształtować przyszłe działania Globalnej Agendy (Schneider i Tarawali, 2021). Stanowisko GASL jest dodatkowo wspierane przez międzyrządowe i wielostronne organizacje, takie jak Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Instytut Badań nad Żywym Inwentarzem (ILRI), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH, założona jako OIE), Międzynarodowy Fundusz ds. Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Grupa Banku Światowego, w skład której wchodzi Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) i inne.

Organizacje te odgrywają kluczową rolę w analizowaniu scenariuszy, budowaniu konsensusu i kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 jest jednak tak wszechstronna, że ​​trudno jest uzyskać przegląd wielu wzajemnych powiązań i efektów domina prac w jednym obszarze w dążeniu do celów w innym obszarze. Aby wesprzeć identyfikację opcji politycznych i strategii, które optymalizują postęp w kierunku celów zrównoważonego rozwoju, a także celów AW, istnieje wyraźna potrzeba zrozumienia powiązań między AW a celami zrównoważonego rozwoju.

Keelinga i in. (2019) przedstawili metodologię oceny siły powiązań między AW a celami zrównoważonego rozwoju i ocenili, w jakim stopniu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ jest zgodne z poprawą AW i odwrotnie. Wyniki pokazały, że chociaż AW nie jest wyraźnie wymieniona w SDG, praca nad osiągnięciem SDG jest zgodna z pracą nad poprawą AW. Wyniki te zostały dalej zbadane i porównane z poprzednimi pracami w badaniu uzupełniającym, w którym metodologia została ponownie zastosowana i rozszerzona w celu zbadania różnych kontekstów i rozwoju poglądów w czasie ( Olmos Antillón i in., 2021). Badanie to dodatkowo potwierdziło pozytywną rolę AW w powodzeniu strategii ONZ i wykazało, że wielkość przewidywanych skutków jest modyfikowana przez interesariuszy, kontekst i doświadczenie.

Tak więc, chociaż wyniki naszych wstępnych badań sugerowały obopólnie korzystny związek między poprawą AW a osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju, należało to potwierdzić na szerszej grupie osób, na przykład osób z krajów o niskich dochodach oraz bardziej zróżnicowanej geograficznie i zawodowo grupie interesariusze. Dlatego w niniejszym artykule przetestowaliśmy metodologię na znacznie większej i globalnej grupie, jednocześnie badając potencjalne wsparcie, jakie ta metodologia może zaoferować w celu określenia opcji politycznych. To ostatnie zostało zbadane w szczególności w kontekście własnych polityk i narzędzi WOAH.

Metodologia

Dane i informacje zostały zebrane podczas trzeciego Światowego Forum Dobrostanu Zwierząt WOAH, zorganizowanego z tej okazji we współpracy z Centrum Doskonałości Nauk o Dobrostanie Zwierząt i Szwedzkim Centrum Dobrostanu Zwierząt przy Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych, przy czym ten ostatni jest WOAH Centrum Współpracy ds. Dobrostanu Zwierząt. Udział w spotkaniu odbył się na zaproszenie członków WOAH (krajowych punktów kontaktowych ds. dobrostanu zwierząt), ośrodków współpracy w zakresie dobrostanu zwierząt WOAH oraz organizacji międzynarodowych, które zawarły umowy o współpracy z WOAH. Zaproszenie zostało wysłane do 226 potencjalnych uczestników. Podstawowe informacje o uczestnikach (profil zawodowy/dane demograficzne uczestników) zostały zebrane za pomocą kwestionariusza podczas rejestracji.

Ćwiczenia zbierania informacji zostały rozłożone na trzy dni tego wirtualnego ( za pośrednictwem Zoom, platformy wideokonferencyjnej) spotkania, które zostało podzielone na dwa podspotkania, każde w jednej z dwóch stref czasowych. Podczas gdy uczestnicy mogli dołączyć do sesji najdogodniejszej dla siebie niezależnie od regionu, pierwsza sesja (Strefa czasowa 1) została zaplanowana w czasie dogodnym dla regionów Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku. Druga sesja (Strefa czasowa 2) dotyczyła czasu dogodnego dla Ameryki, Europy i Afryki. Podczas omawiania powiązań między poprawą AW a dążeniem do osiągnięcia każdego SDG i odwrotnie, uczestnikom powiedziano, aby uznali AW za stan fizyczny i psychiczny zwierzęcia w odniesieniu do warunków, w których żyje i umiera ( WOAH, 2022a). Poproszono ich również, aby pamiętali o różnych gatunkach zwierząt i myśleli globalnie.

Pierwszego dnia uczestnicy zostali zapoznani z celami zrównoważonego rozwoju i ich powiązaniami z AW w różnych prezentacjach. Otrzymali instrukcje dotyczące ćwiczeń grupowych. Zostali również poinformowani o siedmiostopniowej skali, którą poproszono ich podczas ćwiczeń, aby ocenić siłę powiązań między udoskonaloną AW a osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju i vice versa. Skala wahała się od niepodzielnej (ocena +3: gdzie pomyślne osiągnięcie SDG jest nierozerwalnie związane z poprawą AW), do anulowania (ocena -3: gdzie niemożliwe jest jednoczesne osiągnięcie SDG i ulepszonej AW) (Nilsson i in., 2016 ; Keeling i in., 2019). Uczestnicy z każdej z dwóch stref czasowych zostali podzieleni na dziewięć grup, a każda grupa miała jednego facylitatora z zespołu organizacyjnego. W pracy grupowej przeprowadzono niezależną punktację powiązań AW z czterema zadanymi SDGs. Ponieważ powiązania zostały ocenione w obu kierunkach, tj. wpływ poprawy AW na osiągnięcie SDG (wynik AW→SDG) oraz wpływ osiągnięcia SDG na poprawę AW (wynik SDG→AW), dało to 8 punktów na osobę. Po punktacji każda grupa omówiła indywidualne wyniki członków i została poproszona o uzgodnienie wyniku dla dwóch (wcześniej zdefiniowanych) z czterech przypisanych SDGs. Ten ostatni proces dał wgląd w poziom porozumienia i w jaki sposób grupa postrzegała siłę każdego powiązania.

Drugiego dnia wyznaczony sprawozdawca z każdej grupy przedstawił pracę grupy podczas wspólnej sesji dla wszystkich uczestników z danej strefy czasowej. Prezentacje dotyczyły zidentyfikowanych synergii i konfliktów wokół każdego z różnych powiązań. Po wysłuchaniu tych informacji wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie własnej, niezależnej oceny każdego linku AW→SDG i SDG→AW za pomocą funkcji ankiety Zoom, po czym głos został otwarty do dyskusji. Komentarze wysyłane za pośrednictwem czatu i interwencje ustne były rejestrowane i dosłownie transkrybowane.

Trzeciego dnia, który był połączonym spotkaniem obu stref czasowych, odbyła się prezentacja wstępnych wyników części punktowej ćwiczeń, po której nastąpiła dalsza dyskusja. Dodatkowe pisemne komentarze i ustne interwencje z tej sesji również zostały nagrane i spisane dosłownie.

Ankieta

Nie wszyscy uczestniczyli w pierwszych dwóch dniach i nie wszystkie osoby udzielaly odpowiedzi na wszystkie pytania, stąd liczba punktów danych uwzględnionych w różnych analizach była różna. Wstępna analiza opisowa została przeprowadzona z niezależnymi wynikami indywidualnymi. Średnie wyniki zostały określone dla każdego SDG w porównaniu z AW, biorąc pod uwagę kierunek oceny. Do oceny, czy istnieje różnica w wynikach przyznanych przez uczestników na temat wpływu osiągnięcia określonego SDG na AW w porównaniu z wpływem poprawy AW na osiągnięcie SDG, zastosowano test rangi podpisanej Wilcoxona. Kraje zostały pogrupowane na dwa różne sposoby: według średniego dochodu w danym kraju oraz według jego położenia geograficznego. W pierwszej analizie kraje zostały sklasyfikowane jako kraje o niskich dochodach, o niskich/średnich dochodach, o wyższych/średnich dochodach i o wysokich dochodach zgodnie z definicją Banku Światowego (World Bank, 2022), chociaż kraje o niskich i niskich/średnich dochodach zostały później połączone ze względu na niewielką liczbę uczestników z tych krajów. W drugiej analizie kraje pogrupowano według pięciu regionów geograficznych WOAH; Afryka, obie Ameryki, Europa, Bliski Wschód i połączony region Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii (WOAH, 2022b ). Różnice analizowano za pomocą Kruskala Wallisa. Różnice w wynikach uzyskanych przez uczestników w dniu 1 i dniu 2 zostały przeanalizowane za pomocą testów rankingowych sparowanych znaków. Różnice w wynikach w zależności od płci badanych przeanalizowano za pomocą testów U Manna Whitneya. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu programów Excel i SAS®oprogramowanie (wersja 9.4). Podczas interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę fakt, że analiza ta obejmowała wielokrotne porównania.

W ramach procedury rejestracji potencjalni uczestnicy zostali poinformowani i musieli wyrazić zgodę na swoje odpowiedzi w analizowanych ankietach. Podczas spotkania przypomniano uczestnikom, że ich komentarze są nagrywane. Uczestników poinformowano, że wszystkie dane będą anonimowe.

Przeprowadzono analizę jakościową dyskusji. Transkrypcji i strukturyzacji podejmowanych przez uczestników tematów dokonała ta sama osoba. Uzasadnienie z dyskusji w dniach 2 i 3, zarówno ustnych, jak i pisemnych, oraz notatki ze slajdów przedstawionych w dniu 2 zostały uporządkowane przez SDG według kierunku łącza i tego, czy miało ono pozytywny, czy negatywny wpływ. Wszyscy autorzy przyczynili się następnie do dopracowania tekstu w tabeli. Usunięto powielone koncepcje i zredagowano uzasadnienia, aby poprawić przejrzystość i bardziej zwięźle przedstawić punkty. Następnie ponownie wysłuchano nagrań ze spotkań (dni 2 i 3), aby upewnić się, że nie pominięto ani nie zinterpretowano pojęć.

Wyniki

Profil uczestników głosowania

Początkowo na forum zarejestrowało się 144 uczestników z 226 zaproszonych (Rysunek 1). Spośród zarejestrowanych 95 uczestników (32 kobiety i 25 mężczyzn, ze znanymi szczegółami oraz 38 uczestników, z nieznanymi szczegółami płci/geografii, 17 w dniu 1, 21 w dniu 2) uczestniczyło w ankiecie przynajmniej w jednym z dwóch pierwszych dni i  informacje od nich (tj. SDG-AW głosowanie dotyczące związku) były dostępne do dalszej analizy. Pięćdziesięciu siedmiu znanych szczegółów uczestników uczestniczyło w ankiecie przez dwa dni. 95 uczestników pochodziło ze służb weterynaryjnych, ośrodków współpracy w zakresie dobrostanu zwierząt WOAH, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego lub określiło się jako „inni”. Pochodzili oni z 58 różnych krajów, jak pokazano na rycinie 2 . Większość miała wykształcenie weterynaryjne i/lub zootechniczne.

Rysunek 1

www.frontiersin.orgRYSUNEK 1 Liczba zarejestrowanych uczestników z każdej strefy czasowej oraz liczba uczestników każdego dnia forum.

Rysunek 2

www.frontiersin.orgRYCINA 2 Globalne rozmieszczenie uczestników forum. Kolory wskazują pięć regionów używanych przez WOAH. Proporcje uczestników z różnych regionów gospodarczych według klasyfikacji Banku Światowego ( Bank Światowy, 2022 ) wyniosły łącznie 20% z krajów o niskich i niskich/średnich dochodach, 26% z krajów o wyższych dochodach średnich i 62% z krajów o wysokich dochodach.

Ocena siły powiązań między poprawą AW a osiągnięciem SDG

Średnie wyniki dla oczekiwanego wpływu osiągnięcia SDG na poprawę AW (średni wynik = 1,89) oraz wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG (średni wynik = 1,38) nie różniły się między dwiema strefami czasowymi ( Ryc. 3). Ponieważ średni wynik był dodatni dla wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, pokazano tylko dodatni zakres pełnej skali punktacji (od -3 do +3). Najsilniejsze dodatkowe korzyści wystąpiły między poprawą AW i SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie), SDG 14 (Życie pod wodą) i SDG 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Najsłabsze dodatkowe korzyści wystąpiły między poprawą AW i SDG 5 (Równość płci), SDG 7 (Przystępna cenowo i czysta energia) i SDG 10 (Zmniejszenie nierówności). Zgodność co do oceny wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG i vice versa różniła się w zależności od SDG i kierunku punktacji. Jest to zilustrowane na dwóch mapach cieplnych ( Rysunek 4 ).

Rysunek 3

www.frontiersin.orgRYCINA 3 Średnia ocena wpływu poprawy dobrostanu zwierząt na osiągnięcie każdego SDG w porównaniu z wpływem osiągnięcia każdego SDG na poprawę dobrostanu zwierząt. Wyniki mogą wahać się od -3 (nie jest możliwe osiągnięcie obu celów w tym samym czasie) do +3 (dwa cele są ze sobą powiązane, a osiągnięcie jednego oznacza osiągnięcie drugiego).

Rysunek 4

www.frontiersin.orgRYSUNEK 4 (A) Mapa cieplna zmienności wyników dla wpływu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na poprawę dobrostanu zwierząt (SDG→AW). (B) Mapa cieplna zmienności wyników dla wpływu poprawy dobrostanu zwierząt na osiągnięcie SDGs (AW→SDG).

Różnice w punktacji w zależności od kierunku uderzenia

Było dziesięć celów zrównoważonego rozwoju, dla których wyniki dotyczące wpływu w jednym kierunku znacznie różniły się od wyników w kierunku przeciwnym ( Rysunek 5 i Tabela 1 ). We wszystkich istotnych przypadkach oczekiwany wpływ osiągnięcia SDG na poprawę AW (SDG→AW) został oceniony jako bardziej pozytywny niż wpływ poprawy AW na osiągnięcie SDG (AW→SDG). W przypadku pozostałych siedmiu celów zrównoważonego rozwoju siła związku między celem zrównoważonego rozwoju a poprawą AW nie zależała od kierunku interwencji. Oznacza to, że poprawa AW miałaby taki sam wpływ (niski lub wysoki) na SDG, jaki osiągnięcie SDG miałoby na poprawę AW.

Rysunek 5

www.frontiersin.orgRYCINA 5 Średnie wyniki drugiego dnia, zgodnie z kierunkiem związku. Średnie wyniki dla wpływu osiągnięcia SDG na poprawę dobrostanu zwierząt (przerywana zielona linia) oraz wpływu poprawy dobrostanu zwierząt na osiągnięcie SDG (kropkowana niebieska linia).

Tabela 1

www.frontiersin.orgTABELA 1 Średnie wyniki wpływu poprawy SDG na AW i wpływu poprawy AW na SDG, na podstawie punktacji uczestników drugiego dnia.

Różnice regionalne, ekonomiczne i związane z płcią

Patrząc na różnice w punktacji między krajami na podstawie ich poziomu dochodów, jedyną znaczącą różnicę (P=0,014) stwierdzono w SDG 14 (Życie pod wodą). Kraje o wyższych/średnich dochodach przyznały niższy wynik (1,5) za wpływ osiągnięcia tego celu zrównoważonego rozwoju na poprawę AW w porównaniu z krajami o wysokich dochodach (2,6) i połączonymi krajami o niskich/średnich dochodach (2,7).

Patrząc na kraje na podstawie ich położenia geograficznego, były cztery znaczące różnice, gdy analiza dotyczyła jednego z kierunków. Jeśli chodzi o oczekiwany wpływ poprawy AW na osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju, była jedna znacząca różnica (P = 0,016) i dotyczyła ona celu zrównoważonego rozwoju 11 (zrównoważone miasta i społeczności). Wydawało się, że nastąpił podział na dwie odrębne grupy: najniższe wyniki dla stowarzyszenia AW→ SDG 11 dały regiony WOAH Ameryka (0,9), Afryka (1,0) i Europa (1,0), podczas gdy zgrupowany region WOAH Azja, Daleki Najwyżej oceniono Wschód i Oceanię (1,8) oraz Bliski Wschód (2,0). W przypadku punktacji w odwrotnym kierunku, tj. wpływu realizacji SDG na poprawę AW, wystąpiły istotne różnice między regionami dla SDG 2 (zero głodu, P=0,002), SDG 8 (godziwa praca i wzrost gospodarczy, P= 0. 028) i SDG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności, P=0,013). W przypadku stowarzyszenia SDG 2→AW najniższą ocenę przyznali uczestnicy z obu Ameryk, a najwyższą z Bliskiego Wschodu (odpowiednio 0,7 i 2,8). W przypadku stowarzyszenia SDG 8→AW najniższą ocenę uzyskali uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu, a najwyższą z regionu Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii (odpowiednio 1,3 i 2,3). Wreszcie, w przypadku stowarzyszenia SDG 11→AW, uczestnicy z obu Ameryk i Afryki przyznali najniższe wyniki, a Bliski Wschód – wyższy (odpowiednio 1,1, 1,1 i 2,0). Należy zauważyć, że również uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu uzyskali najwyższe noty za oczekiwany wpływ poprawy AW na SDG 11. uczestnicy z obu Ameryk przyznali najniższy wynik, a najwyższy wynik z Bliskiego Wschodu (odpowiednio 0,7 i 2,8). W przypadku stowarzyszenia SDG 8→AW najniższą ocenę uzyskali uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu, a najwyższą z regionu Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii (odpowiednio 1,3 i 2,3). Wreszcie, w przypadku stowarzyszenia SDG 11→AW, uczestnicy z obu Ameryk i Afryki przyznali najniższe wyniki, a Bliski Wschód – wyższy (odpowiednio 1,1, 1,1 i 2,0). Należy zauważyć, że również uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu uzyskali najwyższe noty za oczekiwany wpływ poprawy AW na SDG 11. uczestnicy z obu Ameryk przyznali najniższy wynik, a najwyższy wynik z Bliskiego Wschodu (odpowiednio 0,7 i 2,8). W przypadku stowarzyszenia SDG 8→AW najniższą ocenę uzyskali uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu, a najwyższą z regionu Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii (odpowiednio 1,3 i 2,3). Wreszcie, w przypadku stowarzyszenia SDG 11→AW, uczestnicy z obu Ameryk i Afryki przyznali najniższe wyniki, a Bliski Wschód – wyższy (odpowiednio 1,1, 1,1 i 2,0). Należy zauważyć, że również uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu uzyskali najwyższe noty za oczekiwany wpływ poprawy AW na SDG 11. Najwyżej wypadły regiony Dalekiego Wschodu i Oceanii (odpowiednio 1,3 i 2,3). Wreszcie, w przypadku stowarzyszenia SDG 11→AW, uczestnicy z obu Ameryk i Afryki przyznali najniższe wyniki, a Bliski Wschód – wyższy (odpowiednio 1,1, 1,1 i 2,0). Należy zauważyć, że również uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu uzyskali najwyższe noty za oczekiwany wpływ poprawy AW na SDG 11. Najwyżej wypadły regiony Dalekiego Wschodu i Oceanii (odpowiednio 1,3 i 2,3). Wreszcie, w przypadku stowarzyszenia SDG 11→AW, uczestnicy z obu Ameryk i Afryki przyznali najniższe wyniki, a Bliski Wschód – wyższy (odpowiednio 1,1, 1,1 i 2,0). Należy zauważyć, że również uczestnicy z regionu Bliskiego Wschodu uzyskali najwyższe noty za oczekiwany wpływ poprawy AW na SDG 11.

Patrząc na różnicę w punktacji w zależności od płci, nie było różnicy w punktacji w zależności od płci uczestników dla żadnego z celów zrównoważonego rozwoju ani przy uwzględnieniu wszystkich celów zrównoważonego rozwoju razem w wyniku ogólnym. Dla AW→SDG średni wynik wyniósł 1,3 dla kobiet i 1,2 dla mężczyzn. Dla SDG→AW średni wynik wyniósł 1,9 dla kobiet i 1,8 dla mężczyzn.

Zmiany punktacji w ciągu dni spotkań

Analiza ocen wystawianych przez osoby pierwszego dnia, zanim wzięły one udział w dyskusjach grupowych, w porównaniu z oceną wystawianą przez tę samą osobę w dniu drugim, kiedy wysłuchała opinii innych uczestników, różniła się zarówno w zależności od kierunku punktacji (AW→SDG lub SDG→AW) i według jakiego gola brano pod uwagę.

Jeśli chodzi o wpływ poprawy AW na osiągnięcie SDG, nastąpił ogólny spadek ogólnego średniego wyniku z 1,8 do 1,4 od dnia 1 do dnia 2. Było to głównie spowodowane znacznym spadkiem wyników dla SDG 4 (Jakość edukacji, P = 0,004), SDG 10 (Zmniejszenie nierówności, P = 0,008), SDG 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, P = 0,04) i SDG 17 (Partnerstwa na rzecz celów, P = 0,001). Wyjątkiem był SDG 3 (dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie), gdzie nastąpił znaczny wzrost wyniku od dnia 1 do dnia 2 dla wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG (P=0,016). Biorąc pod uwagę wpływ w odwrotnym kierunku, tj. wpływ osiągnięcia SDG na poprawę AW, nastąpił ogólny wzrost ogólnego średniego wyniku z 1,4 w dniu 1 do 1,9 w dniu 2. Wynikało to głównie ze znacznego wzrostu wyników dla SDG 4 (Wysokiej jakości edukacja, P=0,001), SDG 7 (Przystępna i czysta energia, P=0,03), SDG 9 (Przemysł, innowacje i infrastruktura, P=0,02), SDG 14 (Życie pod wodą, P=0,02) i SDG 17 (Partnerstwa dla celów, P=0,02). Jednak chociaż opinie uczestników na temat potencjalnego wpływu zmieniały się między dwoma dniami (tj. w przypadku niektórych celów zrównoważonego rozwoju zmniejszyły się w jednym kierunku i wzrosły w drugim), nie dotyczyło to wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. W przypadku dziewięciu celów zrównoważonego rozwoju nie nastąpiły znaczące zmiany pomimo dyskusji na te tematy. podczas gdy opinie uczestników na temat potencjalnego wpływu zmieniały się między dwoma dniami (tj. w przypadku niektórych celów zrównoważonego rozwoju zmniejszył się w jednym kierunku i wzrósł w drugim), nie dotyczyło to wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. W przypadku dziewięciu celów zrównoważonego rozwoju nie nastąpiły znaczące zmiany pomimo dyskusji na te tematy. podczas gdy opinie uczestników na temat potencjalnego wpływu zmieniały się między dwoma dniami (tj. w przypadku niektórych celów zrównoważonego rozwoju zmniejszył się w jednym kierunku i wzrósł w drugim), nie dotyczyło to wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. W przypadku dziewięciu celów zrównoważonego rozwoju nie nastąpiły znaczące zmiany pomimo dyskusji na te tematy.

Analiza jakościowa dyskusji grupowych

Podsumowanie głównych przesłanek uczestników uzasadniających przyznaną przez nich ocenę podczas sesji przedstawiono w tabeli 2 . Uzasadnienie jest uporządkowane według celów zrównoważonego rozwoju i kierunku wpływu. Zarówno pozytywne, jak i negatywne (kursywa) wpływy są uwzględnione w tabeli, gdy i kiedy zostaną dostarczone przez uczestników. To podsumowanie opiera się na komentarzach wszystkich uczestników, a więc jest to większa liczba niż była dostępna do analizy punktacji.

Tabela 2

www.frontiersin.orgTABELA 2 Główne przesłanki uczestników potwierdzające ich ocenę pozytywnego i negatywnego wpływu osiągnięcia SDG na dobrostan zwierząt i vice versa.

Dyskusja

Wyniki tego badania pokazały, że interesariusze szacują ogólnie pozytywne powiązania między AW a celami zrównoważonego rozwoju w obu kierunkach, a siła oszacowanych powiązań dla różnych celów zrównoważonego rozwoju jest podobna do tych stwierdzonych w poprzednich badaniach ( Keeling i in., 2019 ; Olmos Antillón i in . ., 2021 ).

Demograficzny

Niniejsze badanie przeprowadzono na znacznie większej grupie (n=95) niż w poprzednich dwóch badaniach (odpowiednio n=12 i n=15) oraz na uczestnikach z różnych regionów świata. Poprzednie badania zostały przeprowadzone odpowiednio z naukowcami i studentami, w porównaniu do tego z uczestnikami z rządów i innych właściwych organów krajowych, a także regionalnych ośrodków współpracy WOAH i organizacji pozarządowych. Chociaż uczestników tego warsztatu WOAH nie można uznać za grupę reprezentatywną dla wszystkich obywateli, skład uczestników odpowiadał celowi warsztatu, jakim było wspieranie kształtowania polityki przez tę konkretną grupę. Skrót „AWO” jest używany w poniższym omówieniu w odniesieniu do „organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt”, tj. wszystkich grup,

Identyfikacja partnerstw strategicznych

Istnieje wiele wariantów polityki, narzędzi i środków realizacji. „Zintegrowany i niepodzielny” charakter agendy 2030 ( ONZ, 2015 ) oznacza, że ​​żaden sektor nie będzie w stanie samodzielnie zarządzać transformacją, a współpraca jest potencjalną podstawą wielu opcji politycznych podczas włączania AW do celów zrównoważonego rozwoju. Można argumentować, że organizacje dążące do poprawy AW, tj. AWO, mogą zidentyfikować potencjalnych nowych sojuszników dla partnerstw strategicznych, orientując się na naszej „mapie” ( Rysunek 3 ).), co odzwierciedla względną siłę związków między osiągnięciem SDG a poprawą AW. Partnerstwa te mogą prowadzić do innowacyjnych sposobów pracy, a także mobilizować wiedzę fachową i trudno dostępne zasoby. Rzeczywiście, organizacje AWO mogłyby poszerzyć wsparcie, które otrzymują lub które oferują, a tym samym wzmocnić wpływ swoich strategii na rzecz poprawy AW poprzez uwzględnienie celów, na których skupiają się inne organizacje.

Na przykład trzema celami zrównoważonego rozwoju, w przypadku których AW przyniosło największe dodatkowe korzyści, były cele zrównoważonego rozwoju nr 3, 12 i 14 ( Rysunek 3). Potencjalną opcją polityczną dla organizacji, której głównym celem jest poprawa AW, może być zatem zwrócenie się do organizacji, które dokonały ulepszeń w obszarze zdrowia ludzkiego (SDG 3), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) lub zrównoważonego rozwoju systemów wodnych (SDG 14) ) jako swój główny cel, z myślą o współpracy. Propozycja dla tych innych organizacji byłaby taka, że ​​wspieranie polityk, które prowadzą do poprawy AW, faktycznie pomogłoby im osiągnąć ich własny cel. W zamian AWO, które wspierają organizacje działające na rzecz SDGs 3, 12 lub 14, zyskałyby dzięki efektowi „spin-off” ulepszonego AW. Łącząc swoje wysiłki, organizacje zwiększyłyby swoją grupę docelową, sieci wsparcia, a tym samym swój wpływ. Mówiąc najprościej, dodatkowe korzyści sprawiają, że współpraca jest opłacalna, potencjalnie otwierając możliwości, które byłyby niedostępne, gdy organizacje pracują niezależnie nad swoimi własnymi celami. Współpraca pomogłaby również zapobiegać wszelkim kompromisom lub je łagodzić (Nilsson i Weitz, 2019 )

Drugi przykład identyfikacji partnerstw strategicznych koncentruje się na względnej sile powiązań w dwóch kierunkach. W przypadku SDG 2, 3, 8 i 13 siła uderzenia jest prawie identyczna niezależnie od kierunku (AW→SDG i SDG→AW) ( Rysunek 5). Oznaczałoby to, że w przypadku jakiejkolwiek współpracy między organizacjami korzyści mogą być równie korzystne dla obu stron, chociaż wielkość postrzeganego wpływu może być różna. Ta współpraca między organizacjami mającymi na celu poprawę AW oraz poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi (cel zrównoważonego rozwoju nr 3) może być zarówno silna, jak i równie korzystna, może być jedną z przyczyn rosnącej zgodności w ruchu One Health. Niemniej jednak nasza analiza sugerowałaby, że organizacje, których głównym celem jest poprawa AW, mogłyby rozważyć opcję polityczną współpracy z organizacjami, które mają SDG 2 (Zero głodu), SDG 8 (Godziwa praca i wzrost gospodarczy) i SDG 13 (Działania na rzecz klimatu) jako ich główny cel. Nawet jeśli postrzegane korzyści są mniejsze niż przy skupieniu się tylko na najsilniejszych powiązaniach, wszystkie umożliwiają osiągnięcie drugiego celu (Nilsson i in., 2016 ).

Z kolei dla SDGs 4, 16, 17 występuje duża asymetria siły uderzenia w zależności od kierunku ( Rysunek 5). Oczekuje się, że osiągnięcie tych celów będzie miało duży wpływ na poprawę AW, ale oczekuje się, że poprawa AW będzie miała znacznie mniejszy wpływ na osiągnięcie tych celów zrównoważonego rozwoju. W praktyce może to oznaczać, że organizacje, dla których te cele są głównymi celami, mogą być mniej zmotywowane do współpracy z organizacjami, które koncentrują się na AW, ponieważ potencjalne korzyści są dla nich mniejsze. Niemniej jednak, z punktu widzenia AWO, potencjalne korzyści płynące ze współpracy z organizacją, np. osiągnięcie celu SDG 16 „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”, mogą mieć równie duży wpływ na poprawę AW, jak współpraca z organizacją w celu osiągnięcia celu, jakim jest zdrowie i dobre samopoczucie (człowieka) (cel zrównoważonego rozwoju nr 3). Dylemat dla AWO polega na tym, w jakim stopniu mogą one faktycznie przyczynić się do osiągnięcia wielkich celów społecznych, takich jak SDGs 4, 16 i 17, nawet we współpracy. Może się zdarzyć, że ostatecznie ich (często ograniczone) zasoby zostaną lepiej ukierunkowane na współpracę nad celami, w których osiągnięciu mają największy potencjał, takimi jak SDG 3.

Pomimo dominującego poglądu, że osiągnięcie SDGs ma większy wpływ na poprawę AW niż poprawa AW na osiągnięcie SDGs, dla wielu SDGs siła związku była bardzo podobna, niezależnie od kierunku punktacji. Cechą wspólną tylko dla tych celów zrównoważonego rozwoju może być łatwość, z jaką ludzie mogą dostrzec wkład ulepszonego AW. Jest to prawdopodobnie najbardziej zauważalne w przypadku wpływu zdrowia zwierząt na zdrowie ludzi (przenoszenie chorób odzwierzęcych, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe itp.).

O jakich zwierzętach mówimy?

Posłużyliśmy się bardzo szerokim zagadnieniem „poprawy dobrostanu zwierząt” i poprosiliśmy uczestników o uwzględnienie wszystkich kategorii zwierząt podczas szacowania powiązań między AW a celami zrównoważonego rozwoju. Wynik, w którym cele zrównoważonego rozwoju miały najsilniejsze powiązania, jest zatem najbardziej odpowiedni dla organizacji o tak szerokim zakresie kompetencji. W bardziej ukierunkowanej wersji ćwiczenia, być może w przypadku AWO skupionego na poprawie dobrostanu określonej kategorii zwierząt, np. żywego inwentarza, lub określonego gatunku zwierząt produkcyjnych, np. bydła, wynikowa „mapa” może być inna. W takim przykładzie nie można by oczekiwać, że powiązanie między AW a SDG 14 (Życie pod wodą) zostanie ocenione wysoko, podczas gdy byłoby tak, gdyby AWO skupiało się na poprawie dobrostanu ssaków morskich lub ryb. Podobnie, ćwiczenie można powtórzyć z uwzględnieniem określonego kontekstu, np

Te spekulacje są poparte niektórymi dyskusjami, w których uczestnicy wskazywali, że mieli trudności z podjęciem decyzji w sprawie wyniku, który różniłby się w zależności od zwierzęcia, które mieli na myśli lub osobistych doświadczeń, jak zauważył jeden z uczestników:

„Wynik może zależeć od kategorii zwierząt, o których mówimy (np. zwierzęta domowe kontra zwierzęta hodowlane).” (SDG4: Edukacja wysokiej jakości)
„Będzie to również zależeć od tego, na jakich obszarach dobrostanu zwierząt się skupisz”. (Cel zrównoważonego rozwoju nr 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura)
„…główną różnicę można przypisać jakiemu typowi zwierząt myśleli różni uczestnicy grup [… ], czy były to głównie zwierzęta domowe, hodowlane czy dzikie…” ( ogólny komentarz).

Tego rodzaju niepewności zwiększają znaczenie dyskusji w połączeniu z ćwiczeniami punktowymi i korzyściami płynącymi z bardziej szczegółowego kontekstu ( Olmos Antillón i in., 2021 ). W pozostałej części tej dyskusji skupimy się na organizacjach, których celem jest poprawa dobrostanu wszystkich kategorii zwierząt, co znalazło odzwierciedlenie w naszym ćwiczeniu.

Identyfikacja celów i kontekstów

Podstawa naszej metodologii pochodzi z prac, które badały interakcje między celami (celami cząstkowymi) celów zrównoważonego rozwoju w danym kontekście ( Nilsson i in., 2016 ; Weitz i in., 2018 ). Ponieważ jednak AW nie jest wymienione w SDGs, zmodyfikowaliśmy ich podejście do pracy na wyższym poziomie celów i nie określiliśmy żadnego kontekstu. W efekcie działaliśmy tak, jakby istniał 18. cel zrównoważonego rozwoju o nazwie „Poprawa dobrostanu zwierząt” ( Visseren-Hamakers, 2020 ). Jednak teraz, gdy zidentyfikowano ogólne pozytywne skojarzenia, proponujemy, aby następnym krokiem było zidentyfikowanie celów i kontekstów.

W odniesieniu do identyfikacji celów można przewidzieć dwa potencjalne scenariusze. Po pierwsze, kiedy konkretny SDG będący przedmiotem zainteresowania został zidentyfikowany przez AWO za pomocą „mapy” i pokrewne organizacje działające w tym obszarze zostały zidentyfikowane do współpracy, następnym krokiem jest skupienie się na celach, które są powiązane z tym konkretnym SDG. Cele te są już określone ( ONZ, 2015), a organizacje mogą współpracować, aby nadać priorytet celowi, który zapewni wspólne korzyści wynikające z ich współpracy, jak sugerują nasze badania. Po drugie, w przypadku organizacji AWO, której celem jest „poprawa dobrostanu zwierząt”, prawdopodobnie nie istnieje jeden cel zrównoważonego rozwoju, ale cały zestaw potencjalnych celów zrównoważonego rozwoju. Ma to zarówno zalety, jak i wady w odniesieniu do ustalania priorytetów celów. Najwyraźniejszą zaletą jest to, że daje AWO więcej potencjalnych celów do wyboru (ponieważ istnieje kilka celów zrównoważonego rozwoju) oraz większą liczbę potencjalnych sojuszników do współpracy. Wadą tej bardziej złożonej sieci może być ryzyko konfliktów między celami. Można to jednak sprawdzić, powtarzając ćwiczenie punktacji na macierzy interakcji między celami będącymi przedmiotem zainteresowania. W rzeczy samej,

W większości wcześniejszych badań synergii i konfliktów między celami zrównoważonego rozwoju kontekst jest punktem wyjścia i celem znalezienia w tym kontekście korzyści dla wszystkich. Zgodnie z argumentacją rozwijaną w tym artykule dotyczącą integracji AW z celami zrównoważonego rozwoju, kontekst jest ustalany na znacznie późniejszym etapie procesu. Ten brak z góry określonego kontekstu daje organizacjom w tych nowych sojuszach większą elastyczność w identyfikowaniu kontekstu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania. Oczywiście nie wyklucza to, że wyspecjalizowany AWO pracujący z określonym gatunkiem lub w konkretnym kraju może już od samego początku nie mieć jasnego kontekstu, w którym chce pracować, integrując AW z celami zrównoważonego rozwoju.

Poza celami i kontekstem ważne są również narzędzia wykorzystywane przez obie organizacje do osiągnięcia celów polityki oraz komplementarność narzędzi polityki. Istnieją różne rodzaje narzędzi, które można wykorzystać do promowania określonych celów politycznych. W odniesieniu do polityki AW narzędziami są między innymi zasady i regulacje, edukacja i szkolenia, rozwiązania instytucjonalne, badania, samoregulacja, zachęty i dostarczanie informacji ( FAWC, 2008 ; Costantini i in., 2015 ). Nasze wyniki potwierdzają również znaczenie komunikacji, ponieważ znaleźliśmy dowody na zmiany w wynikach w ciągu dni spotkania.

Podczas wdrażania tych narzędzi ważne jest uwzględnienie krytycznych i złożonych interakcji. Nawet jeśli podczas tego ćwiczenia zidentyfikowano bardzo niewiele negatywnych interakcji między AW a celami zrównoważonego rozwoju, nadal istnieje możliwość negatywnego wpływu na AW, jeśli wybory dokonane w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju zignorują wpływ na AW. Zarządzanie kompromisami w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego efektu jest bardzo ważne.

„Możemy poprawić dobrostan dzikich zwierząt, a także dobrostan zwierząt hodowlanych, jeśli konsumenci i producenci podejmują dobre decyzje”, SDG 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja)
„W stabilnym świecie zwierzęta będą miały lepszy życia, ale to zależy od rządu i tego, jak chcą rządzić krajem. [Ich] priorytety”. (Cel zrównoważonego rozwoju nr 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje).
„Wpływ [pozytywny lub negatywny] na dobrostan zwierząt może się różnić w zależności od rodzaju interesariuszy, tj. zależy od tego, między jakimi organizacjami opiera się partnerstwo…” (Cel zrównoważonego rozwoju nr 17: Partnerstwa na rzecz celów).
„Jeśli priorytetem jest wzrost gospodarczy, widzieliśmy przykłady, że nie zawsze jest to pozytywna korelacja z AW”. (Cel zrównoważonego rozwoju 17: Partnerstwa dla celów).

Różnice regionalne, ekonomiczne i związane z płcią

Wyraźną zaletą większej liczby uczestników tego ćwiczenia jest możliwość przeprowadzenia dodatkowych analiz. Na przykład, można było teraz przeanalizować siłę punktów przyznanych za powiązania z niektórymi celami zrównoważonego rozwoju w zależności od regionu i statusu ekonomicznego kraju ojczystego uczestnika, co dało kilka znaczących różnic. Rozkład uczestników nie jest zrównoważony, najbardziej zauważalny jest niedostateczna reprezentacja krajów z niskiej i niskiej/średniej klasyfikacji ekonomicznej. Jednym z powodów jest zróżnicowanie liczby osób współpracujących z WOAH na całym świecie, co wpłynęło na dystrybucję wstępnych zaproszeń. Kolejnym powodem, dla którego zarejestrowano mniej uczestników z krajów o niższych dochodach, może być fakt, że kraje te nie mogą (lub nie chcą) traktować priorytetowo udziału w tych warsztatach, nawet jeśli odbywają się one online. Jednak może się również zdarzyć, że większy odsetek osób z tych właśnie regionów znalazł się wśród tych, w których podczas spotkania nie mogliśmy powiązać nazwy użytkownika z zarejestrowanym uczestnikiem.

Niemniej jednak godne uwagi i potwierdzające solidność tych różnic jest to, że w analizie z wykorzystaniem regionów WOAH istniał związek, który był znaczący w obu kierunkach (SDG→AW i AW→SDG) i dotyczyło to SDG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności ). Inne różnice regionalne i ekonomiczne związane z SDG 2 (Zero głodu), SDG 8 (Godziwa praca i wzrost gospodarczy) oraz SDG 14 (Życie pod wodą) były istotne jedynie w kierunku wpływu osiągnięcia SDG na poprawę AW. Ogólnie rzecz biorąc, wynik ten sugeruje, że podczas gdy w przypadku innych stowarzyszeń SDG-AW opcje polityki mogą być globalne, w przypadku tych czterech celów zrównoważonego rozwoju konieczne może być prowadzenie polityki na poziomie regionalnym lub krajowym. Niektórzy uczestnicy komentowali różnice między krajami pod względem tego, czy postrzegają AW jako kwestię handlową, czy nie,

„Wdrażanie dobrostanu zwierząt różni się w krajach rozwiniętych i rozwijających się…” (Cel zrównoważonego rozwoju nr 10: Zmniejszenie nierówności)
„…wyniki naprawdę zależą od perspektywy i kontekstu lokalnego”. (Cel zrównoważonego rozwoju 11: Zrównoważone miasta i społeczności)
„Silne regulacje (lub naciski) na rzecz poprawy dobrobytu mogą zwiększyć nierówności z grupami, które nie są zgodne z tymi politykami z powodów społeczno-ekonomicznych” (Cel zrównoważonego rozwoju 10: Zmniejszenie nierówności)
„Istnieje wiele różnic w sposobie życia między regionami (miejskimi, intensywnymi, wiejskimi) i potrzebna jest edukacja/świadomość znaczenia dobrostanu zwierząt” (Cel zrównoważonego rozwoju 11: Zrównoważone miasta i społeczności)

Nie było dowodów na różnicę płci w punktacji dla jakiegokolwiek SDG lub ogólnie. Kontrastuje to z często zgłaszanymi dobrze udokumentowanymi różnicami w stosunku do zwierząt (np. Phillips i in., 2011 ; Randler i in., 2021 ). Można to jednak wytłumaczyć faktem, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety w naszej badanej populacji pracowali bezpośrednio lub pośrednio w obszarze zdrowia i dobrostanu zwierząt. To, że wiedza i świadomość kwestii związanych z dobrostanem zwierząt mogą być ważniejsze niż płeć, mogło tłumaczyć wcześniejsze ustalenie, że płeć ustawodawców stanowych nie miała wpływu na sposób głosowania nad ustawami o ochronie gospodarstw rolnych ( Tauber, 2013 ).

Aspektem, który miał wpływ na to, jak poszczególne osoby oceniły mocne strony oczekiwanych wpływów między poprawą AW a osiągnięciem różnych celów zrównoważonego rozwoju, była dyskusja na ten temat i możliwość wysłuchania opinii innych. Porównując średnie wyniki osób na początku ćwiczenia ze średnimi wynikami później, wpływ poprawy AW na osiągnięcie SDG zmniejszył się, podczas gdy wpływ osiągnięcia SDG na poprawę AW wzrósł. Ten ogólny wzorzec jest konsekwencją wielu znaczących zmian w poszczególnych stowarzyszeniach SDG-AW i być może to, w jaki sposób bycie częścią dyskusji wpłynęło na punktację uczestników wokół różnych celów zrównoważonego rozwoju, jest najbardziej interesujące dla przyszłych badań. Na przykład ten ogólny wzorzec nie był taki sam dla wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, pokazując, że niektóre obszary były bardziej wrażliwe na dyskusję niż inne. Co więcej, spadek w jednym kierunku niekoniecznie oznaczał wzrost w przeciwnym kierunku, co pokazuje, że oba kierunki były oceniane niezależnie przez uczestników. Osoby zostały poproszone o głosowanie tylko na kilka celów zrównoważonego rozwoju pierwszego dnia, a następnie na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju drugiego dnia, co ograniczyło liczbę osób, które głosowały na ten sam cel zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, porównując głosy tych osób, widzimy, że jeśli była istotna różnica, to zazwyczaj polegała ona na zmniejszeniu siły przewidywanego wpływu. Wyjątkiem od tej tendencji było znaczące wzmocnienie wśród tych uczestników wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) w trakcie ćwiczenia. spadek w jednym kierunku niekoniecznie oznaczał wzrost w przeciwnym kierunku, co pokazuje, że oba kierunki były oceniane niezależnie przez uczestników. Osoby zostały poproszone o głosowanie tylko na kilka celów zrównoważonego rozwoju pierwszego dnia, a następnie na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju drugiego dnia, co ograniczyło liczbę osób, które głosowały na ten sam cel zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, porównując głosy tych osób, widzimy, że jeśli była istotna różnica, to zazwyczaj polegała ona na zmniejszeniu siły przewidywanego wpływu. Wyjątkiem od tej tendencji było znaczące wzmocnienie wśród tych uczestników wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) w trakcie ćwiczenia. spadek w jednym kierunku niekoniecznie oznaczał wzrost w przeciwnym kierunku, co pokazuje, że oba kierunki były oceniane niezależnie przez uczestników. Osoby zostały poproszone o głosowanie tylko na kilka celów zrównoważonego rozwoju pierwszego dnia, a następnie na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju drugiego dnia, co ograniczyło liczbę osób, które głosowały na ten sam cel zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, porównując głosy tych osób, widzimy, że jeśli była istotna różnica, to zazwyczaj polegała ona na zmniejszeniu siły przewidywanego wpływu. Wyjątkiem od tej tendencji było znaczące wzmocnienie wśród tych uczestników wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) w trakcie ćwiczenia. Osoby zostały poproszone o głosowanie tylko na kilka celów zrównoważonego rozwoju pierwszego dnia, a następnie na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju drugiego dnia, co ograniczyło liczbę osób, które głosowały na ten sam cel zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, porównując głosy tych osób, widzimy, że jeśli była istotna różnica, to zazwyczaj polegała ona na zmniejszeniu siły przewidywanego wpływu. Wyjątkiem od tej tendencji było znaczące wzmocnienie wśród tych uczestników wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) w trakcie ćwiczenia. Osoby zostały poproszone o głosowanie tylko na kilka celów zrównoważonego rozwoju pierwszego dnia, a następnie na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju drugiego dnia, co ograniczyło liczbę osób, które głosowały na ten sam cel zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak, porównując głosy tych osób, widzimy, że jeśli była istotna różnica, to zazwyczaj polegała ona na zmniejszeniu siły przewidywanego wpływu. Wyjątkiem od tej tendencji było znaczące wzmocnienie wśród tych uczestników wpływu poprawy AW na osiągnięcie SDG 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) w trakcie ćwiczenia.

Konkretny przykład identyfikacji celów i kontekstu: sytuacja WOAH

Organy zarządzające stosują różne mechanizmy promowania polityk prowadzących do osiągnięcia z góry określonych celów w zależności od tego, czy wynik jest uznawany za „dobro publiczne”, czy nie. W ekonomii dobro publiczne zostało opisane jako produkt lub usługa, których nie można wykluczyć (tj. nie można wykluczyć jednostek z korzystania z ich korzyści, gdy dobro jest dostarczane) i których nie można wyczerpać (tj. korzystanie z dobra przez jedną osobę nie zmniejsza ilości dobra dostępnego dla innych) ( Encyklopedia Britannica, 2022 ). Trwają jednak dyskusje na temat tego, czy AW można uznać za „dobro publiczne”; przynajmniej dla zwierząt gospodarskich ( Fernandes i in., 2021 ).

WOAH włączyła AW do swojego mandatu w 2002 roku i jest zaangażowana w opracowywanie standardów i narzędzi polityki, które mogą wspierać ulepszanie AW na całym świecie. WOAH może zwiększyć swój wkład w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju poprzez swoje polityki i strategie AW.

Podstawowy mandat WOAH odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów SDG ONZ, zwłaszcza jeśli standardy WOAH są zintegrowane z ramami regulacyjnymi wszystkich krajowych służb weterynaryjnych i są skutecznie wdrażane. Inne przykłady obejmują wdrożenie czterech strategicznych filarów globalnej strategii WOAH na rzecz dobrostanu zwierząt przyjętej w 2017 r. ( WOAH 2022c ), strategii WOAH w zakresie zdrowia zwierząt wodnych zapoczątkowanej w 2021 r. ( WOAH, 2022d ) oraz strategii WOAH w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych opublikowanych w 2016 r. ( WOAH 2022e), które mogłyby przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju nr 3, 8, 12, 14, 15 i odwrotnie; w związku z tym WOAH skorzystałoby na partnerstwie z dodatkowymi organizacjami ukierunkowanymi na te cele zrównoważonego rozwoju, widząc, że podobny poziom korzyści jest wzajemny (np. niewielka różnica między kierunkiem dla celów zrównoważonego rozwoju 3, 8, 15 a wysokimi wynikami pomimo różnicy dla 12 i 14).

Podobnie w marcu 2022 r. dołączył Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), trójstronny sojusz FAO-WOAH-WHO, tworząc czterostronną współpracę na rzecz jednego zdrowia ( WOAH, 2022f ). Nowy Czterostronny obejmuje inicjatywy wspierające doskonalenie AW, co z kolei mogłoby przyczynić się do osiągnięcia SDGs ONZ 2, 3, 13. Ponadto przyjęcie w lutym 2022 r. rezolucji w sprawie powiązania dobrostan zwierząt – środowisko – zrównoważony rozwój, podczas Piątej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP przyspieszy dogłębną analizę tego, w jaki sposób AW może wesprzeć osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Niemniej jednak, zastanawiając się dalej nad tą dyskusją, może się okazać, że WOAH, oprócz dotychczasowej współpracy z czterostronnym, powinna rozszerzyć swoje relacje z dodatkowymi organizacjami ukierunkowanymi na osiągnięcie innych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak SDG16, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia poprawy AW .

Wnioski i dalsze kroki

Szacunkowe ogólne dodatkowe korzyści między poprawą AW a osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju utrzymują się nawet w przypadku większej grupy uczestników, a nawet możemy zidentyfikować pewne różnice w sile tych szacunków między uczestnikami z różnych regionów w przypadku niektórych celów zrównoważonego rozwoju. W badaniu tym podkreślono ponadto, że AW można udoskonalić dzięki dodatkowym korzyściom płynącym z osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (nawet jeśli oczekuje się, że niektóre z nich będą miały większy wpływ na AW niż inne), zwłaszcza jeśli zasady, decyzje i priorytety zostaną ustalone w taki sposób, że AW jest brany pod uwagę. Autorzy uważają, że te badania mogą być mapą drogową dla organizacji zainteresowanych poprawą dobrostanu zwierząt, aby zidentyfikować sojuszników i stać się atrakcyjnymi do współpracy wokół polityk w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści. Prace mogą również wspierać rosnące wysiłki organizacji związane z teorią zmiany.

Interesujące byłoby odtworzenie tej metodologii, ale z uczestnikami innymi niż osoby zainteresowane zdrowiem i dobrostanem zwierząt, aby zobaczyć, czy postrzeganie tych osób (oparte na ich wiedzy z innych dziedzin) odzwierciedla oczekiwane ulepszenia w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i ochrony zdrowia uzyskane w tym badaniu. Dałoby to nowe możliwości stworzenia wspólnej odpowiedzialności w naszym coraz bardziej złożonym świecie.

Oświadczenie o dostępności danych

Dane są dostępne u odpowiedniego autora na uzasadnione żądanie.

Autorskie Wkłady

LK, HB i LS wpadli na oryginalny pomysł. Wszyscy autorzy brali udział w zbieraniu danych. GOA i BSL przeprowadziły ilościową analizę danych, a EM analizę jakościową. Wszyscy autorzy brali udział w pisaniu i poprawkach. Wszyscy autorzy przyczynili się do powstania artykułu i zatwierdzili przesłaną wersję.

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Światowego Forum Dobrostanu Zwierząt oraz moderatorom (Lotta Berg, Johan Lindsjö, Håkan Tunón, Anna Wallenbeck i Elina Åsbjer), którzy pomagali w zajęciach grupowych.

Konflikt interesów

Autorzy oświadczają, że badanie zostało przeprowadzone przy braku jakichkolwiek powiązań handlowych lub finansowych, które mogłyby być interpretowane jako potencjalny konflikt interesów.

Uwaga wydawcy

Wszystkie poglądy wyrażone w tym artykule są wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy ich stowarzyszonych organizacji lub wydawcy, redaktorów i recenzentów. Wydawca nie wspiera, ani też nie bierze odpowiedzialności za żaden z wyrażonych w tym artykule poglądów, tak poddawanych ocenie przez autorów, jak też będących ich własnym stanowiskiem.

Bibliografia

Alonso ME, González-Montaña JR, Lomillo JM (2020). Obawy konsumentów i postrzeganie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Zwierzęta 10 (3), 385. doi: 10.3390/ani10030385

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Broom DM, Galindo FA, Murgueitio E. (2013). Zrównoważona i wydajna produkcja zwierzęca o wysokiej różnorodności biologicznej i dobrym dobrostanie zwierząt. proc. R. Soc. B 280, 20132025. doi: 10.1098/rspb.2013.2025

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Buller H., Blokhuis H., Jensen P., Keeling L. (2018). W kierunku dobrostanu zwierząt gospodarskich i zrównoważonego rozwoju. Zwierzęta 8 (6):81. doi: 10.3390/ani8060081

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. (2015). Efekty zachęt politycznych w technologiach efektywności energetycznej. Analiza empiryczna sektora mieszkaniowego . W: Ansuategi A., Delgado J., Galarraga I. (red.) Zielona energia i technologia. Springer, Cham: zielona energia i wydajność. doi: 10.1007/978-3-319-03632-8_9

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Encyklopedia Britannica (2022) Dobro publiczne . Dostępne pod adresem: https://www.britannica.com/topic/public-good-economics (dostęp: 25 lipca 2022 r.).

Google Scholar

Komisja Europejska (2016) Specjalny eurobarometr 442, stosunek Europejczyków do dobrostanu zwierząt . Dostępne pod adresem: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 .

Google Scholar

Rada ds. dobrostanu zwierząt gospodarskich (2008) Opinia w sprawie instrumentów polityki służących ochronie i poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich . Dostępne pod adresem: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325046/FAWC_opinion_on_policy_instruments_for_improvement_of_farm_animal_welfare.pdf .

Google Scholar

Fernandes JN, Hemsworth PH, Coleman GJ, Tilbrook AJ (2021). Koszty i korzyści poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich. Rolnictwo. 2021 11, 104. doi: 10.3390/rolnictwo11020104

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Garcia Pinillos R., Appleby M., Manteca X., Scott-Park F., Smith C., Velarde A. (2016). Jeden dobrostan – platforma służąca poprawie dobrostanu ludzi i zwierząt. Weterynarz. Rekord 179 (16), 412–413. doi: 10.1136/vr.i5470

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

George KA, Slagle KM, Wilson RS, Moeller SJ, Bruskotter JT (2016). Zmiany postaw wobec zwierząt w Stanach Zjednoczonych w latach 1978-2014. Biol. Zachowaj. 201, 237–242. doi: 10.1016/j.biocon.2016.07.013

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Hultgren J., Hiron M., Glimskär A., ​​Bokkers EAM, Keeling LJ (2022). Jakość środowiska i zgodność z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt w szwedzkich gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła i owiec. Zrównoważony rozwój 14, 1095. doi: 10.3390/su14031095

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Keeling L., Tunón H., Olmos Antillón G., Berg C., Jones M., Stuardo L. i in. (2019). Dobrostan zwierząt i cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z przodu. Weterynarz. nauka 6, 336. doi: 10.3389/fvets.2019.00336

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

McInerney JP (2004). Dobrostan zwierząt, ekonomia i polityka. Zgłoś się do Defry. http://archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/reports/documents/animalwelfare.pdf

Google Scholar

Nilsson M., Griggs D., Visbeck M. (2016). Mapuj interakcje między celami zrównoważonego rozwoju. Natura 534, 320–322. doi: 10.1038/534320a

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Nilsson M., Weitz N. (2019). Regulowanie kompromisów i budowanie spójności w kształtowaniu polityki na potrzeby agendy 2030. Zarządzanie polityką 7 (4), 254–263. doi: 10.17645/pag.v7i4.2229

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Olmos Antillón G., Tunón H., de Oliveira D., Jones M., Wallenbeck A., Swanson J. i in. (2021). Dobrostan zwierząt i cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – poszerzanie perspektyw studentów. Zrównoważony rozwój 13, 3328. doi: 10.3390/su13063328

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Pelé M., Georges J.-Y., Matsuzawa T., Sueur C. (2021). Redakcja: Postrzeganie relacji człowiek-zwierzę i ich wpływ na etykę zwierząt, prawo i badania. Z przodu. Psychol 11:631238. doi: 10.3389/fpsyg.2020.631238

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Phillips C., Izmirli S., Aldavood J., Alonso M., Choe B., Hanlon A. i in. (2011). Międzynarodowe porównanie postaw kobiet i mężczyzn wobec wykorzystywania zwierząt. Zwierzęta 1, 7–26. doi: 10.3390/ani1010007

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Randler C., Adan A., Antofie M.-M., Arrona-Palacios A., Candido M., Boeve-de Pauw J. i in. (2021). Postawy dotyczące dobrostanu zwierząt: wpływ płci i diety w próbkach uniwersyteckich z 22 krajów. Zwierzęta 11, 1893. doi: 10.3390/ani11071893

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Rowe E., Rix J., Mullan S. (2021). Uzasadnienie definiowania uznawania systemów zapewniania gospodarstw rolnych „wyższego dobrostanu zwierząt” w globalnym systemie żywnościowym: sojusz GAWA. Z przodu. animowane. nauka 2. doi: 10.3389/fanim.2021.665706

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Schneider F., Tarawali S. (2021). Cele zrównoważonego rozwoju i systemy hodowlane. Wielebny Sci. Technika 40 (2), 585–595. doi: 10.20506/rst.40.2.3247

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Tarazona AM, Cebellos MC, Broom. DM (2020). Relacje człowieka ze zwierzętami domowymi i innymi: jedno zdrowie, jeden dobrostan, jedna biologia. Zwierzęta 10, 43. doi: 10.3390/ani10010043

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Tauber S. (2013). Głosowania imienne ustawodawców stanowych nad ustawami o ochronie zwierząt gospodarskich: Związek rolniczy. soc. animowane. 21, 501–522. doi: 10.1163/15685306-12341313

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Torpman O., Röcklinsberg H. (2021). Reinterpretacja celów zrównoważonego rozwoju: bezpośrednie uwzględnienie zwierząt. Zrównoważony rozwój 13, 843. doi: 10.3390/su13020843

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015). Dostępne pod adresem: https://sdgs.un.org/goals (dostęp: 23 marca 2022 r.).

Google Scholar

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (2022). Dobrostan zwierząt – Środowisko – Zrównoważony rozwój Rezolucja Nexus. UNEP/EA.5/L.10/Rev.1. Nairobi (hybryda), 22–26 lutego 2021 r. i 28 lutego–2 marca 2022 r. [Postępowanie, raport, deklaracja ministerialna, rezolucje i decyzje UNEA 5.2 (unep.org)].

Google Scholar

Visseren-Hamakers IJ (2020). 18. cel zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie systemem Ziemi 3, 100047. doi: 10.1016/j.esg.2020.100047

Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

Weitz N., Carlsen H., Nilsson M., Skånberg K. (2018). W kierunku systemowego i kontekstowego ustalania priorytetów wdrażania Agendy 2030. Podtrzymywać. nauka 13, 531–548. doi: 10.1007/s11625-017-0470-0

Abstrakt PubMed | Pełny tekst odsyłacza | Google Scholar

WOAH (2022a) Kodeks zdrowia zwierząt lądowych (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ (dostęp: 31 maja 2022 r.).

Google Scholar

WOAH (2022b) Komisje regionalne (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/en/who-we-are/structure/regional-commissions/ (dostęp: 31 maja 2022 r.).

Google Scholar

WOAH (2022c) Globalna strategia dobrostanu zwierząt WOAH (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/en/document/en_oie_aw_strategy/ (dostęp: 31 maja 2022 r.).

Google Scholar

WOAH (2022d) WOAH strategia zdrowia zwierząt wodnych (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/en/document/oie-aquatic-animal-health-strategy-2021-2025/ (dostęp: 31 maja 2022).

Google Scholar

WOAH (2022e) (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Strategia WOAH dotycząca oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/en-oie-amrstrategy.pdf (dostęp: 12 sierpnia 2022).

Google Scholar

WOAH (2022f) (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt). Dostępne pod adresem: https://www.woah.org/en/un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach/ (dostęp 31 maja 2022 r.).

Google Scholar

Bank Światowy (2022) Świat według dochodów i regionów . Dostępne pod adresem: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html (dostęp: 7 marca 2022 r.).

Google Scholar

Słowa kluczowe: dobrostan zwierząt, cele zrównoważonego rozwoju, polityka, wpływ na dobrostan zwierząt, dodatkowe korzyści, synergie, SDG

Cytowanie: Keeling LJ, Marier EA, Olmos Antillón G, Blokhuis HJ, Staaf Larsson B i Stuardo L (2022) Globalne badanie mające na celu określenie potencjalnej podstawy dla opcji politycznych podczas włączania dobrostanu zwierząt do celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Z przodu. animowane. nauka 3:974687. doi: 10.3389/fanim.2022.974687

Otrzymano: 21 czerwca 2022 r.; Przyjęto: 29 lipca 2022 r.;
Opublikowano: 29 sierpnia 2022 r.

Edytowany przez: Rebecca E. Doyle , Uniwersytet w Edynburgu, Wielka Brytania

Zrecenzowany przez: Mateus Paranhos Da Costa, Uniwersytet Stanowy w São Paulo, Brazylia, James Yeates, Światowa Federacja na rzecz Zwierząt, Stany Zjednoczone.

Prawa autorskie © 2022 Keeling, Marier, Olmos Antillón, Blokhuis, Staaf Larsson i Stuardo. To jest artykuł o otwartym dostępie rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY). Wykorzystywanie, dystrybucja lub powielanie na innych forach jest dozwolone pod warunkiem, że wymienieni zostaną pierwotni autorzy i właściciele praw autorskich oraz że oryginalna publikacja w tym czasopiśmie jest cytowana, zgodnie z przyjętą praktyką akademicką. Żadne użycie, dystrybucja ani powielanie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami.

*Korespondencja: Linda J. Keeling, linda.keeling@slu.se

Zastrzeżenie: Wszystkie poglądy wyrażone w tym artykule są wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy ich stowarzyszonych organizacji lub wydawcy, redaktorów i recenzentów. Wydawca nie wspiera, ani też nie bierze odpowiedzialności za żaden z wyrażonych w tym artykule poglądów, tak poddawanych ocenie przez autorów, jak też będących ich własnym stanowiskiem.

Linda J. Keeling – Katedra Środowiska i Zdrowia Zwierząt, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Uppsala, SzwecjaElżbieta A.Marier Departament Normalizacyjny, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, Paryż, FrancjaGabriela Olmos Antillón Wydział Nauk Klinicznych, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Uppsala, SzwecjaHarry’ego J. Blokhuisa – Katedra Środowiska i Zdrowia Zwierząt, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Uppsala, SzwecjaBirgitty Staaf Larsson Szwedzkie Centrum ds. Dobrostanu Zwierząt, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Uppsala, SzwecjaLeopoldo Stuardo – Departament Normalizacyjny, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, Paryż, Francja
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fanim.2022.974687/full
Ten artykuł jest częścią tematu badawczego: Spostrzeżenia dotyczące dobrostanu zwierząt i polityki: 2021 r.

Obraz wyróżniający: Plik: Kury z wolnego wybiegu – geograph.org.uk – 342791.jpg.            Z Wikipedii, wolnej encyklopedii