Czas potraktować kryzys klimatyczny i przyrodniczy jako jeden niepodzielny globalny kryzys zdrowotny / Kamran Abbasi, Parveen Ali, Virginia Barbour, Thomas Benfield, Kirsten Bibbins-Domingo, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn-Langton, Robert Mash, Peush Sahni, Wadeia Mohammad Sharief, Paul Yonga & Chris Zielinski

0
178

Ponad 200 czasopism medycznych wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), przywódców politycznych i pracowników służby zdrowia do uznania, że zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej stanowią jeden niepodzielny kryzys i muszą być zwalczane razem, aby zachować zdrowie i uniknąć katastrofy. Ten ogólny kryzys środowiskowy jest obecnie tak poważny, że stanowi globalny stan zagrożenia zdrowia.

Świat reaguje obecnie na kryzys klimatyczny i kryzys przyrodniczy tak, jakby były one odrębnymi wyzwaniami. To niebezpieczny błąd. 28. konferencja stron (COP) w sprawie zmian klimatu odbędzie się wkrótce w Dubaju, podczas gdy 16. konferencja COP w sprawie różnorodności biologicznej odbędzie się w Turcji w 2024 roku. Społeczności badawcze, które dostarczają dowodów dla obu COP, są niestety w dużej mierze oddzielne, ale zostały zebrane na warsztatach w 2020 roku, kiedy doszli do wniosku, że: „Tylko poprzez traktowanie klimatu i różnorodności biologicznej jako części tego samego złożonego problemu (…) można opracować rozwiązania, które pozwolą uniknąć niewłaściwej adaptacji i zmaksymalizować korzystne wyniki” [1].

Jak zauważył świat zdrowia wraz z rozwojem koncepcji zdrowia planetarnego, świat przyrody składa się z jednego ogólnego współzależnego systemu. Uszkodzenie jednego podsystemu może powodować sprzężenie zwrotne, które uszkadza inny – na przykład susze, pożary, powodzie i inne skutki wzrostu globalnych temperatur niszczą życie roślinne i prowadzą do erozji gleby, a tym samym hamują magazynowanie węgla, co oznacza większe globalne ocieplenie [2]. Zmiany klimatu mają wyprzedzić wylesianie i inne zmiany użytkowania gruntów jako główny czynnik powodujący utratę przyrody [3].

Natura ma niezwykłą moc przywracania. Na przykład wylesione tereny mogą powrócić do lasu poprzez naturalną regenerację, a fitoplankton morski, który działa jako naturalny magazyn węgla, co 8 dni przekształca miliard ton fotosyntetyzującej biomasy [4]. Lokalne zarządzanie lądem i morzem odgrywa szczególnie ważną rolę w regeneracji i ciągłej opiece [5].

Przywracanie jednego podsystemu może pomóc innemu – na przykład uzupełnianie gleby może pomóc w usuwaniu gazów cieplarnianych z atmosfery na ogromną skalę [6]. Jednak działania, które mogą przynieść korzyści jednemu podsystemowi, mogą zaszkodzić innemu – na przykład sadzenie lasów z jednym rodzajem drzew może usunąć dwutlenek węgla z powietrza, ale może zniszczyć różnorodność biologiczną, która ma fundamentalne znaczenie dla zdrowych ekosystemów [7].

Wpływ na zdrowie

Zdrowie ludzkie jest bezpośrednio zagrożone zarówno przez kryzys klimatyczny, jak opisano w czasopismach w poprzednich artykułach [8, 9], jak i przez kryzys przyrodniczy [10]. Ten niepodzielny kryzys planetarny będzie miał poważny wpływ na zdrowie w wyniku zakłócenia systemów społecznych i gospodarczych – braku ziemi, schronienia, żywności i wody, pogłębiając ubóstwo, co z kolei doprowadzi do masowej migracji i konfliktów. Rosnące temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych to niektóre z głównych zagrożeń dla zdrowia, które nasilają się w wyniku zmian klimatu [11]. „Bez natury nie mamy nic” to dosadne podsumowanie Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa na konferencji COP w Montrealu w zeszłym roku [12]. Nawet jeśli uda nam się utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 1,5 ℃ w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, nadal możemy spowodować katastrofalne szkody dla zdrowia, niszcząc przyrodę.

Dostęp do czystej wody ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia ludzkiego, a mimo to zanieczyszczenie pogorszyło jakość wody, powodując wzrost liczby chorób przenoszonych przez wodę [13]. Zanieczyszczenie wody na lądzie może mieć również daleko idące skutki dla odległych ekosystemów, gdy woda ta spływa do oceanu [14]. Dobre odżywianie opiera się na różnorodności żywności, ale nastąpiła uderzająca utrata różnorodności genetycznej w systemie żywnościowym. W skali globalnej, około jedna piąta ludzi polega na dzikich gatunkach jako źródłach pożywienia i utrzymania [15]. Spadek liczebności dzikich zwierząt stanowi poważne wyzwanie dla tych populacji, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach. Ryby dostarczają ponad połowę białka w diecie wielu krajów afrykańskich, południowoazjatyckich i małych krajów wyspiarskich, ale zakwaszenie oceanów obniżyło jakość i ilość owoców morza [16].

Zmiany w użytkowaniu gruntów zmusiły dziesiątki tysięcy gatunków do bliższego kontaktu, zwiększając wymianę patogenów i pojawianie się nowych chorób i pandemii [17]. Ludzie tracący kontakt ze środowiskiem naturalnym i zmniejszająca się różnorodność biologiczna zostały powiązane ze wzrostem chorób niezakaźnych, autoimmunologicznych i zapalnych oraz zaburzeń metabolicznych, alergicznych i neuropsychiatrycznych [10, 18]. Dla rdzennej ludności dbanie o przyrodę i łączenie się z nią jest szczególnie ważne dla ich zdrowia [19]. Natura była również ważnym źródłem leków, a zatem zmniejszona różnorodność ogranicza również odkrywanie nowych leków.

Społeczności są zdrowsze, jeśli mają dostęp do wysokiej jakości terenów zielonych, które pomagają filtrować zanieczyszczenie powietrza, obniżają temperaturę powietrza i ziemi oraz zapewniają możliwości aktywności fizycznej [20]. Połączenie z naturą zmniejsza stres, samotność i depresję, jednocześnie promując interakcje społeczne [21]. Korzyściom tym zagraża ciągły wzrost urbanizacji [22].

Wreszcie, wpływ zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej na zdrowie będzie odczuwany nierównomiernie między krajami i wewnątrz nich, przy czym najbardziej narażone społeczności często ponoszą największe obciążenia [10]. Związane z tym nierówności prawdopodobnie również napędzają te kryzysy środowiskowe. Wyzwania środowiskowe i nierówności społeczne/zdrowotne są wyzwaniami, które mają wspólne czynniki napędowe i istnieją potencjalne dodatkowe korzyści z ich rozwiązania [10].

Globalny stan zagrożenia zdrowia

W grudniu 2022 r. na konferencji COP w sprawie różnorodności biologicznej uzgodniono skuteczną ochronę i zarządzanie co najmniej 30% światowych gruntów, obszarów przybrzeżnych i oceanów do 2030 r. [23]. Kraje uprzemysłowione zgodziły się zmobilizować 30 miliardów dolarów rocznie, aby wesprzeć kraje rozwijające się [23]. Porozumienia te odzwierciedlają obietnice złożone podczas konferencji klimatycznych COP.

Jednak wiele zobowiązań podjętych na konferencjach COP nie zostało spełnionych. Umożliwiło to dalsze spychanie ekosystemów na skraj, znacznie zwiększając ryzyko osiągnięcia „punktów krytycznych”, nagłych załamań w funkcjonowaniu przyrody [2, 24]. Gdyby takie zdarzenia miały miejsce, ich wpływ na zdrowie byłby katastrofalny w skali globalnej.

Ryzyko to, w połączeniu z już występującym poważnym wpływem na zdrowie, oznacza, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powinna ogłosić niepodzielny kryzys klimatyczny i przyrodniczy jako globalny stan zagrożenia zdrowia. Trzy warunki wstępne, które WHO musi spełnić, aby uznać daną sytuację za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym [25] to: (1) jest ona poważna, nagła, nietypowa lub nieoczekiwana; (2) niesie ze sobą konsekwencje dla zdrowia publicznego wykraczające poza granice dotkniętego państwa; oraz (3) może wymagać natychmiastowych działań międzynarodowych. Wydaje się, że zmiany klimatu spełniają wszystkie te warunki. Chociaż przyspieszające zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej nie są nagłe ani nieoczekiwane, z pewnością są poważne i niezwykłe. Dlatego wzywamy WHO do złożenia tej deklaracji przed lub na siedemdziesiątym siódmym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 roku.

Rozwiązanie tej sytuacji kryzysowej wymaga harmonizacji procesów COP. W pierwszej kolejności odpowiednie konwencje muszą dążyć do lepszej integracji krajowych planów klimatycznych z odpowiednikami dotyczącymi różnorodności biologicznej [3]. Jak stwierdzono podczas warsztatów w 2020 r., które zgromadziły naukowców zajmujących się klimatem i przyrodą, „krytyczne punkty dźwigni obejmują badanie alternatywnych wizji dobrej jakości życia, ponowne przemyślenie konsumpcji i odpadów, zmianę wartości związanych z relacją człowiek-przyroda, zmniejszanie nierówności oraz promowanie edukacji i uczenia się” [1]. Wszystkie te działania przyniosłyby korzyści dla zdrowia.

Pracownicy służby zdrowia muszą być silnymi orędownikami zarówno przywracania różnorodności biologicznej, jak i przeciwdziałania zmianom klimatu dla dobra zdrowia. Przywódcy polityczni muszą uznać zarówno poważne zagrożenia dla zdrowia wynikające z kryzysu planetarnego, jak i korzyści, które mogą płynąć dla zdrowia z walki z kryzysem [26]. Ale najpierw musimy uznać ten kryzys za to, czym jest: globalnym zagrożeniem dla zdrowia. Niniejszy komentarz jest publikowany jednocześnie w wielu czasopismach. Pełna lista czasopism znajduje się na stronie: https://www.bmj.com/content/full-list-authors-and-signatories-climate-nature-emergency-editorial-october-2023.

Kamran Abbasi, Parveen Ali, Virginia Barbour, Thomas Benfield, Kirsten Bibbins-Domingo, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn-Langton, Robert Mash, Peush Sahni, Wadeia Mohammad Sharief, Paul Yonga & Chris Zielinski

Dostępność danych i materiałów

Nie dotyczy.

Bibliografia

 1. Otto-Portner H, Scholes B, Agard J, Archer E, Arneth A, Bai X i in. Wyniki naukowe warsztatów współsponsorowanych przez IPBES-IPCC na temat różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych. 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.4659159.

 2. Ripple WJ, Wolf C, Lenton TM, Gregg JW, Natali SM, Duffy PB i in. Wiele ryzykownych pętli sprzężenia zwrotnego zwiększa potrzebę działań klimatycznych. Jedna Ziemia. 2023;6:86–91. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.01.004.

  Artykuł Google Scholar

 3. Naukowy Komitet Doradczy Akademii Europejskich. Kluczowe przesłania Europejskich Akademii Nauk na temat UNFCCC COP26 i CBD COP15. 2021. Dostępne: https://easac.eu/publications/details/key-messages-from-european-science-academies-for-unfccc-cop26-and-cbd-cop15. Dostęp: 1.10.2023.

 4. Falkowski P. Nauka o oceanach: siła planktonu. W: Nature Publishing Group UK. 2012. https://doi.org/10.1038/483S17a. Cytowano 27 czerwca 2023 r.

 5. Dawson N, Coolsaet B, Sterling E, Loveridge R, Gross-Camp N, Wongbusarakum S i in. Rola ludności tubylczej i społeczności lokalnych w skutecznej i godziwej ochronie. Spółka Ecol. 2021;26. https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319.

 6. Bossio DA, Cook-Patton SC, Ellis PW, Fargione J, Sanderman J, Smith P i in. Rola węgla glebowego w naturalnych rozwiązaniach klimatycznych. Nat Sutain. 2020;3:391–8. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0491-z.

  Artykuł Google Scholar

 7. Levia DF, Creed IF, Hannah DM, Nanko K, Boyer EW, Carlyle-Moses DE i in. Homogenizacja obiegu wody na lądzie. Nat Geosci. 2020;13:656–8. https://doi.org/10.1038/s41561-020-0641-y.

  Artykuł CAS Google Scholar

 8. Atwoli L, Baqui AH, Benfield T, Bosurgi R, Godlee F, Hancocks S i in. Wezwij do podjęcia działań nadzwyczajnych w celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury, przywrócenia różnorodności biologicznej i ochrony zdrowia. BMJ. 2021;374:n1734. https://doi.org/10.1136/bmj.n1734.

  Artykuł PubMed Centrala PubMedu Google Scholar

 9. Atwoli L, Erhabor GE, Gbakima AA, Haileamlak A, Ntumba JM-K, Kigera J i in. Konferencja klimatyczna COP27: potrzebne pilne działania dla Afryki i świata. BMJ. 2022;379:o2459. https://doi.org/10.1136/bmj.o2459.

  Artykuł PubMed Centrala PubMedu Google Scholar

 10. WHO, UNEP, Konwencja Biologiczna D. Łączenie globalnych priorytetów: różnorodność biologiczna i zdrowie ludzkie: przegląd stanu wiedzy. 2015. Dostępne: https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf. Dostęp: 1.10.2023.

 11. Magnano San Lio R, Favara G, Maugeri A, Barchitta M, Agodi A. Jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest powiązana ze zmianami klimatycznymi: przegląd dwóch powiązanych ze sobą globalnych wyzwań. Int J Environ Res Zdrowie publiczne. 2023;20. https://doi.org/10.3390/ijerph20031681.

 12. Jelskov U. „Bez natury nie mamy nic”: szef ONZ podnosi alarm podczas kluczowego wydarzenia ONZ dotyczącego różnorodności biologicznej. W: Wiadomości ONZ. 2022. Dostępne: https://news.un.org/en/story/2022/12/1131422. Dostęp: 1.10.2023. Cytowano 20 czerwca 2023 r.

 13. Światowa Organizacja Zdrowia. Stan wody pitnej na świecie: pilne wezwanie do działania w celu przyspieszenia postępu w zapewnianiu wszystkim bezpiecznej wody pitnej. Światowa Organizacja Zdrowia; 2022. Dostępne: https://www.who.int/publications/i/item/9789240060807. Dostęp: 1.10.2023.

 14. Comeros-Raynal MT, Brodie J, Bainbridge Z, Choat JH, Curtis M, Lewis S i in. Połączenie zlewni z morzem: wpływ spływu lądowego na ekosystemy bentosowe na Samoa Amerykańskim. Mar Zanieczyszczający Byk. 2021;169: 112530. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112530.

  Artykuł CAS PubMed Google Scholar

 15. IPBES. Sprawozdanie oceniające dotyczące zrównoważonego wykorzystania dzikich gatunków. 2022. Dostępne: https://www.ipbes.net/sustainable-use-assessment.

 16. Falkenberg LJ, Bellerby RGJ, Connell SD, Fleming LE, Maycock B, Russell BD i in. Zakwaszenie oceanów a zdrowie człowieka. Int J Environ Res Zdrowie publiczne. 2020;17. https://doi.org/10.3390/ijerph17124563.

 17. Dunne D. Zmiany klimatyczne „już” zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa między ssakami. 2022. Dostępne: https://www.carbonbrief.org/climate-change-already-raising-risk-of-virus-spread-between-mammals/. Dostęp: 1.10.2023. Cytowano 24 marca 2023 r.

 18. Altveş S, Yildiz HK, Vural HC. Oddziaływanie mikroflory na organizm człowieka w zdrowiu i chorobie. Biosci Mikrobiota Zdrowie Żywności. 2020;39:23–32. https://doi.org/10.12938/bmfh.19-023.

  Artykuł PubMed Google Scholar

 19. Schultz R, Cairney S. W trosce o kraj i zdrowie Australijczyków Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa. Med J.Aust. 2017;207:8–10. https://doi.org/10.5694/mja16.00687.

  Artykuł PubMed Google Scholar

 20. Macguire F, Mulcahy E, Rossington B. Odliczanie w The Lancet dotyczące zdrowia i zmian klimatycznych – zarys polityki Wielkiej Brytanii. 2022. Dostępne: https://s41874.pcdn.co/wp-content/uploads/Lancet-Countdown-2022-UK-Policy-Brief_EN.pdf. Dostęp: 1.10.2023.

 21. Wong FY, Yang L, Yuen JWM, Chang KKP, Wong FKY. Ocena jakości życia za pomocą WHOQOL-BREF: przekrojowe badanie dotyczące związku między jakością życia a zadowoleniem ze środowiska w sąsiedztwie oraz pośredniczącym wpływem zachowań zdrowotnych. BMC Zdrowia Publicznego. 2018;18:1113. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5942-3.

  Artykuł PubMed Centrala PubMedu Google Scholar

 22. Simkin RD, Seto KC, McDonald RI, Jetz W. Wpływ ekspansji obszarów miejskich na różnorodność biologiczną i konsekwencje dla ochrony przewidywane do 2050 r. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119:e2117297119. https://doi.org/10.1073/pnas.2117297119.

  Artykuł CAS PubMed Centrala PubMedu Google Scholar

 23. Sekretariat Konwencji o Różnorodności Biologicznej. COP15: narody przyjmują cztery cele, 23 cele na rok 2030 w przełomowym porozumieniu ONZ w sprawie różnorodności biologicznej. W: Konwencja o różnorodności biologicznej. 2022. Dostępne: https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022. Dostęp: 1.10.2023. Cytowano 21 kwietnia 2023 r.

 24. Armstrong McKay DI, Staal A, Abrams JF, Winkelmann R, Sakschewski B, Loriani S i in. Globalne ocieplenie powyżej 15°C może wywołać wiele punktów krytycznych dla klimatu. Nauka. 2022;377:eabn7950. https://doi.org/10.1126/science.abn7950.

  Artykuł CAS PubMed Google Scholar

 25. Wytyczne WHO dotyczące stosowania Załącznika 2 do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005). W: Światowa Organizacja Zdrowia. Dostępne: https://www.who.int/publications/m/item/who-guidance-for-the-use-of-annex-2-of-the-international-health -regulamin-(2005). Dostęp: 1.10.2023. Cytowano 5 października 2023 r.

 26. Departament Zdrowia i Opieki Rządu Australii A. Konsultacje w sprawie pierwszej australijskiej krajowej strategii w zakresie zdrowia i klimatu. W: Departament Zdrowia i Opieki nad Osobami Starszymi rządu australijskiego. 2023. Dostępne: https://www.health.gov.au/news/consultation-on-australias-first-national-health-and-climate-strategy. Dostęp: 1.10.2023. Cytowano 26 lipca 2023 r.

Pobierz referencje

Podziękowanie

Nie dotyczy.

Finansowanie

Nie dotyczy.

Autorzy i stowarzyszenia

Wkład

LL-L opracował pomysł redakcji i prowadził redakcję wraz z CZ. Wszyscy pozostali autorzy wnieśli znaczący wkład w treść redakcyjną. Wszyscy autorzy przeczytali i zatwierdzili ostateczną wersję manuskryptu.

Informacje o autorach

Kamran Abbasi, redaktor naczelny, BMJ; Parveen Ali, redaktor naczelna „International Nursing Review”; Virginia Barbour, redaktor naczelna Medical Journal of Australia; Thomas Benfield, redaktor naczelny Duńskiego czasopisma medycznego; Kirsten Bibbins-Domingo, redaktor naczelna, JAMA; Stephen Hancocks, redaktor naczelny British Dental Journal; Richard Horton, redaktor naczelny „The Lancet”; Laurie Laybourn-Langton, Uniwersytet w Exeter; Robert Mash, redaktor naczelny, African Journal of Primary Health Care & Medycyna rodzinna; Peush Sahni, redaktor naczelny, National Medical Journal of India; Wadeia Mohammad Sharief, redaktor naczelny Dubai Medical Journal; Paul Yonga, redaktor naczelny, East African Medical Journal; Chris Zieliński z Uniwersytetu w Winchester.

Autor do korespondencji

Korespondencja do Chrys Zieliński.

Deklaracje etyczne

Zatwierdzenie etyki i zgoda na udział

Nie dotyczy.

Zgoda na publikację

Nie dotyczy.

Konkurencyjne interesy

VB jest pracownikiem Medical Journal of Australia i członkiem komisji ds. nieodpłatnych świadczeń w Wildlife Queensland. TB otrzymuje nieograniczone dotacje dla swojej instytucji od GSK, Fundacji Novo Nordisk, Fundacji Simonsena, Fundacji Lundbecka, Fundacji Kai, Funduszu Charytatywnego Erika i Susanny Olesen, Pfizer, MSD i Gilead Sciences; jest głównym badaczem w badaniach klinicznych finansowanych przez firmy Pfizer, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, MSD, Roche, Novartis i Kancera AB; jest członkiem rad doradczych firm GSK, Pfizer, Gilead Sciences, MSD, Janssen i Astra Zeneca; jest członkiem zarządu Pentabase; raportuje opłaty za doradztwo od GSK i Pfizer; zgłasza honoraria za wykłady w firmach GSK, Pfizer, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim, AbbVie i Astra Zeneca; i zgłasza darowiznę leku próbnego (baricytynibu) od firmy Eli Lilly, a wszystko to niezwiązane z tematem tego komentarza. LL-L jest członkiem grupy doradczej brytyjskiego Komitetu ds. Zmian Klimatu. RM zgłasza grant TEAM dla swojej instytucji Stellenbosch University z VLIR (Belgia) w celu zbadania podstawowej opieki zdrowotnej i zmian klimatycznych w Afryce. SH przekazuje honoraria za prowadzenie webinarów od firmy Procter & Hazard Oral-B niezwiązany z tematem tego komentarza. PY przekazuje honoraria za wykłady firmom bioMérieux i Pfizer; udział w Radzie ds. Monitorowania Bezpieczeństwa Danych w amerykańskim Narodowym Instytucie Serca, Płuc i Krwi; otrzymał od Atea Pharmaceuticals zestawy testów na obecność wirusa COVID-19 i grypy do badania klinicznego III fazy, w którym pełni funkcję głównego badacza; jest członkiem Komitetu Wykonawczego grupy badawczej ds. zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych, przy czym żadne z nich nie jest związane z tematem tej uwagi; i jest redaktorem naczelnym East African Medical Journal, oficjalnego czasopisma medycznego Kenya Medical Association. Pozostali autorzy nie deklarują konkurencyjnych interesów.

Dodatkowe informacje

Nota wydawcy

Springer Nature pozostaje neutralny w odniesieniu do roszczeń jurysdykcyjnych dotyczących opublikowanych map i powiązań instytucjonalnych.

Prawa i uprawnienia

Otwarty dostęp Ten artykuł jest objęty licencją na podstawie Międzynarodowej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, która pozwala na używanie, udostępnianie, adaptację, dystrybucję i reprodukcję na dowolnym nośniku lub formacie, pod warunkiem, że opisz oryginalnego autora(-ów) i źródło, podaj link do licencji Creative Commons i wskaż, czy wprowadzono zmiany. Obrazy lub inne materiały stron trzecich zawarte w tym artykule są objęte licencją Creative Commons artykułu, chyba że w linii kredytowej dotyczącej materiału wskazano inaczej. Jeśli materiał nie jest objęty licencją Creative Commons artykułu, a zamierzone użycie jest niezgodne z przepisami ustawowymi lub przekracza dozwolone użycie, konieczne będzie uzyskanie zgody bezpośrednio od właściciela praw autorskich. Aby wyświetlić kopię tej licencji, odwiedź http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Przedruki i pozwolenia

O tym artykule

Sprawdź aktualizacje. Zweryfikuj walutę i autentyczność za pomocą CrossMark

Zacytuj ten artykuł

Abbasi, K., Ali, P., Barbour, V. i in. Czas potraktować kryzys klimatyczny i przyrodniczy jako jeden niepodzielny globalny stan zagrożenia zdrowia. BMC Globalne zdrowie publiczne 1, 29 (2023). https://doi.org/10.1186/s44263-023-00030-5

Link do artykułu: https://bmcglobalpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s44263-023-00030-5

s44263-023-00030-5

Obraz wyróżniający: Plik:Rzeka Gambia Park Narodowy Niokolokoba.gif Z Wikimedia Commons, bezpłatnego repozytorium multimediów