Spójna globalna strategia zdrowotna pomogłaby Kanadzie przewodzić na świecie / Erica Di Ruggiero, Garry Aslanyan, Ofelia Michaelides

0
51
Pod koniec października minister spraw zagranicznych Mélanie Joly wygłosiła przemówienie, w którym stwierdziła, że ​​przyszła polityka zagraniczna Ottawy będzie kierować się dwiema zasadami: obroną suwerenności i pragmatyczną dyplomacją.
Wierzymy, że zdrowie na świecie jest najbardziej pragmatycznym zaangażowaniem dyplomatycznym Kanady. Aby jednak to się udało, nasz kraj musi pilnie opracować strategię zawierającą jasną wizję, priorytety i zarządzanie, dedykowane zasoby oraz ciągły monitoring i ocenę. Musimy nawiązać współpracę z kluczowymi partnerami wielostronnymi i dwustronnymi, w tym z innymi krajami i Światową Organizacją Zdrowia.
Globalne problemy zdrowotne mają charakter ponadnarodowy. Globalna dyplomacja zdrowotna to proces zaangażowania wielu podmiotów, który może kształtować politykę wpływającą na kwestie zdrowotne lub umieszczać kwestie zdrowotne w negocjacjach w sprawie polityki zagranicznej.
Pandemia Covid-19, kryzys klimatyczny, kryzysy humanitarne w regionach dotkniętych konfliktami oraz utrzymujące się nierówności rasowe, płciowe i zdrowotne należą do złożonych problemów społecznych, które w ostatnich latach obnażyły ​​pęknięcia w globalnych i krajowych systemach społecznych, gospodarczych i zdrowotnych.
W tym kontekście Kanada – często uważana za mocarstwo średnie – musi pilnie przedefiniować swoją politykę zagraniczną w obliczu coraz bardziej spolaryzowanego świata.
W dyskusjach tych należy wyraźnie skoncentrować się na zdrowiu globalnym. Nie należy rozpatrywać priorytetów polityki zagranicznej i wewnętrznej. Spójna globalna strategia zdrowotna wyznacza drogę naprzód. Jest to także szansa polityczna, która pojawia się w odpowiednim czasie i wymaga zdecydowanych działań.
W przeciwieństwie do kilku innych krajów OECD – takich jak Niemcy, Szwajcaria i Francja – Kanada nie posiada obecnie globalnej strategii zdrowotnej.
Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kanada nie wykorzystuje swojego potencjału w dziedzinie zdrowia na świecie. Opiera się to na przeglądzie literatury, wywiadach i ankiecie internetowej przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami (tj. decydentami rządowymi, badaczami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego) podsumowanej w zaproszeniu do opracowania globalnej strategii zdrowotnej dla Kanady: dokument do dyskusji.
Jak wynika z artykułu opublikowanego w The Lancet, Kanada, jako mocarstwo średnie, często aspirowała do bycia społecznie postępową siłą za granicą, wykorzystując budowanie sojuszy i działania zbiorowe do wywierania wpływu przekraczającego oczekiwania od kraju o umiarkowanych zasobach finansowych i wojskowych.
W przeszłości takie podejście zapewniło Kanadzie miejsce przy kilku międzynarodowych stołach. Ale te miejsca nie będą zarezerwowane na zawsze. Kanada mogłaby lepiej wykorzystać swój potencjał w zakresie przywództwa oraz budowania sojuszy i mostów. Globalna strategia zdrowotna mogłaby położyć większy nacisk na te wysiłki.

Utrzymuje się kilka wyzwań, ale stwarzają one również możliwości zmian:

  • Ciągła presja, aby traktować dobra publiczne (np. szczepionki, systemy opieki zdrowotnej) jak towary – rzeczy, które można po prostu kupić lub sprzedać – wymaga silnego sprzeciwu, który obejmuje stałe przywództwo i wsparcie ze strony krajów takich jak Kanada, aby zapewnić globalną równość.
  • Dalszy postęp w realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 pozostaje kluczowy. Wszystkie kraje, w tym Kanada, pozostają w tyle, należy jednak uznać pilność tych działań za zbiór wzajemnie powiązanych wyzwań globalnych. Kanada powinna odgrywać ułatwiającą rolę przywódczą.
  • Kanada musi w dalszym ciągu inwestować w badania naukowe, technologię i transformację cyfrową jako siły napędowe innowacji poprawiające wyniki zdrowotne, ale musi także wziąć pod uwagę konsekwencje dla równości.
  • Zrównoważone finansowanie jest kluczowym filarem każdej globalnej strategii zdrowotnej. W 2022 roku Kanada wydała na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) równowartość 7,8 mld dolarów, czyli 0,37 proc. swojego dochodu narodowego brutto (DNB), co plasuje ją na piątym miejscu wśród krajów G7. Poziom ten stanowi także nieco ponad połowę docelowej kwoty wydatków Organizacji Narodów Zjednoczonych wynoszącej 0,7%, pierwotnie zaproponowanej przez Kanadę. Należy wypełnić tę lukę w finansowaniu.
  • Ottawa musi lepiej wykorzystywać sojusze strategiczne za pośrednictwem istniejących forów i współpracy, takich jak G7, G20 i Unia Europejska.
Dlaczego Kanada nie ma globalnej strategii zdrowotnej? Czy wola polityczna nie istnieje? A może dzieje się tak dlatego, że status quo odpowiednio służy różnorodnym interesom zainteresowanych stron, w tym departamentów i agencji rządowych, które działają w silosach i tworzą globalny ekosystem zdrowia? Powiedzielibyśmy, że są to siły utrwalające status quo.
W niedawnym raporcie Mowat Center zauważono: „Rządy mają trudności z rozwiązywaniem dużych, złożonych problemów, głównie dlatego, że są zorganizowane w zbiory wąsko skupionych pionowych silosów”.
Kraje posiadające globalne strategie zdrowotne, takie jak Niemcy i Francja, zaobserwowały korzyści, w tym lepszą współpracę i koordynację między kluczowymi ministerstwami. Kilka z tych strategii ma poparcie parlamentu.
Taka strategia zapewnia ramy organizacyjne skutecznej współpracy w zakresie globalnych problemów zdrowotnych. Kluczowe wnioski płynące z opracowania strategii wskazują na cztery elementy: ustalanie priorytetów, jasne systemy zarządzania, zasoby oraz monitorowanie i ocena.
W artykule z 2019 roku opublikowanym w czasopiśmie Journal of Global Health stwierdzono: „Potrzebujemy odnowionej wizji zdrowia na świecie, a także odnowionej wizji nas samych”.
Pierwszym krokiem w stronę tej odnowy jest określenie priorytetów i jasnych mechanizmów ich osiągnięcia. Podczas naszych konsultacji zalecono kilka strategicznych obszarów, przy czym zasada równości była zasadą przekrojową. Działania te należy podjąć w obszarach, które opierają się na mocnych stronach, reputacji i potencjale Kanady:
  • Zaangażuj się w odporną i zrównoważoną odbudowę po Covid-19, a także inwestuj w systemy zdrowia publicznego i je wzmacniaj, aby były lepiej przygotowane do reagowania na istniejące i nowe zagrożenia.
  • Opieraj się na kanadyjskiej feministycznej polityce pomocy międzynarodowej i w dalszym ciągu wspieraj sprawiedliwość płci i równość w globalnej polityce zdrowotnej.
  • Należy wesprzeć globalną strategię zdrowotną Kanady holistycznym podejściem, uznając wzajemne powiązania między ludźmi i planetą.
  • Opieraj się na historii współpracy Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Zdrowiem i Międzynarodowego Centrum Badań nad Rozwojem w zakresie globalnych badań nad zdrowiem.
  • Zaangażuj się w dekolonizację naszych praktyk. Należy zająć się systemowym dziedzictwem kolonializmu Kanady, włączając w to znaczące pojednanie z rdzenną ludnością Kanady. Globalna polityka zdrowotna zaczyna się od dawania przykładów w domu i promowania ich w ramach naszego globalnego zaangażowania.
Po drugie, należy ustanowić jasne systemy zarządzania. Jedną z opcji popieranych przez zainteresowane strony jest to, aby dwa departamenty federalne – Kanada ds. Globalnych i Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego – współprzewodziły globalnej strategii zdrowotnej Kanady.
Można utworzyć jednostkę centralną, która stanowiłaby punkt kontaktowy dla wszystkich departamentów rządowych, a także podmiotów akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Należy wyznaczyć globalnego ambasadora zdrowia, podlegającego ministrom zdrowia, spraw zagranicznych i rozwoju, który będzie spoiwem katalitycznym i twarzą tej jednostki i strategii.
Kanada musi wzmocnić swoją globalną dyplomację zdrowotną
Koncentrowanie światowego przywództwa Kanady w dziedzinie zdrowia na kobietach

Po trzecie, strategia musi zapewniać odpowiednie zasoby, a pomoc rozwojowa Kanady musi być dostosowana do priorytetów strategii.

Wreszcie, należy wprowadzić wyraźny plan monitorowania i oceny, aby umożliwić korekty w połowie kursu i zapewnić odpowiednie dostosowania strategii.

Teraz jest właściwy czas, aby Kanada opracowała, zapewniła zasoby i wdrożyła kompleksową globalną strategię zdrowotną, aby móc stanowić silny głos na forach globalnych i wielostronnych. Nie szukaj dalej: zdrowie na świecie to najbardziej pragmatyczny obszar polityki zagranicznej, w który Kanada mogłaby się zaangażować.

Czy masz coś do powiedzenia na temat artykułu, który właśnie przeczytałeś? Weź udział w dyskusji na temat opcji politycznych i wyślij własne zgłoszenie lub list do redakcji.
Autorzy:

Erica Di Ruggiero

Erica Di Ruggiero jest dyrektorką Centrum Zdrowia Globalnego i profesorem nadzwyczajnym zdrowia globalnego w Instytucie Polityki Zdrowotnej, Zarządzania i Ewaluacji w Szkole Zdrowia Publicznego Dalla Lana. X: @ed4socialchange

Garry'ego Aslanyana

Garry Aslanyan jest adiunktem w Szkole Zdrowia Publicznego Dalla Lana oraz kierownikiem ds. partnerstwa i zarządzania w Specjalnym Programie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym badań i szkoleń w zakresie chorób tropikalnych w Genewie w Szwajcarii. X: @GarryAslanyan

Ofelia Michaelides

Ophelia Michaelides jest kierownikiem centrum zdrowia globalnego w Dalla Lana School of Public Health na Uniwersytecie w Toronto.

OPUBLIKUJ PONOWNIE TEN ARTYKUŁ

Zachęcamy do ponownej publikacji tego artykułu dotyczącego opcji zasad w Internecie i w czasopismach drukowanych. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych. Proszę podać autora(ów) i wspomnieć, że artykuł został pierwotnie opublikowany przez magazyn Policy Options . Redakcja utworu jest niedozwolona, ​​ale można publikować fragmenty.

Powyższy artykuł został pierwotnie opublikowany na stronie Policy Options. Link do artykułu:

A coherent global health strategy would help Canada lead in the world