Modernizacja chińskiego systemu szkolnictwa wyższego w celu zaspokojenia współczesnych wymagań świata rzeczywistego / Yi Wang

0
361
Na zdjęciu w pliku z 2020 r. można zaobserwować uczniów z chińskiej prowincji Anhui uczących się w klasie rozpoczynających egzamin wstępny do National College, powszechnie znany jako gaokao. Zdjęcie wykonał Zhang Yazi i zostało opublikowane w China News Service/Getty Images
W obliczu różnych trudności, takich jak pandemia COVID-19, powolny wzrost gospodarczy i zmiany w przemyśle, firmy w Chinach, od gigantów internetowych po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy finansowane z zagranicy, napotykają przeszkody operacyjne. Kraj przechodzi obecnie przez krytyczny okres charakteryzujący się brakiem możliwości zatrudnienia, co ma znaczący wpływ na młodsze pokolenie, prowadząc do braku odpowiednich opcji zatrudnienia lub spadku jakości pracy.
Jak podało Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局), stopa bezrobocia w miastach wśród osób w wieku od 16 do 24 lat wzrosła do 20,8% w maju 2023 r., wykazując stały wzrost w porównaniu ze wskaźnikiem z poprzedniego miesiąca wynoszącym 20,4%.
Rozwój gospodarki platform internetowych dał początek różnym możliwościom samozatrudnienia, takim jak influencerzy w mediach społecznościowych, kierowcy, dostawcy żywności i inni. Według danych Ministerstwa Zasobów Ludzkich i Zabezpieczenia Społecznego (中华人民共和国人力资源和社会保障部), liczba tych „elastycznych pracowników” w Chinach przekroczyła 200 milionów. Jednak wielu z nich przyznaje, że boryka się z nieprzewidywalnością dochodów, co zwiększa stres związany z brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Wielu świeżo upieczonych absolwentów ma trudności z zapewnieniem sobie odpowiedniej pracy, więc w większym stopniu polegają na wsparciu swoich rodziców. Opóźnione wejście młodych osób na rynek pracy oznacza również opóźnione przejście do dorosłości, nakładając dodatkowe obciążenia finansowe i obowiązki na starzejących się rodziców.
Ministerstwo Edukacji (中华人民共和国教育部) w kraju prognozuje, że liczba absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2023 osiągnie 11,58 mln, co oznacza znaczny wzrost o 820 000 w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnięcie rekordowego poziomu. Instytucje szkolnictwa wyższego w Chinach stworzyły imponującą pulę talentów, w tym absolwentów uniwersytetów, szkół wyższych oraz instytucji zawodowych i technicznych. Jednak wielu z tych absolwentów musi być przygotowanych z umiejętnościami wymaganymi przez rynek pracy, co prowadzi do pogłębiania się luki między ich wynikami edukacyjnymi a oczekiwaniami pracodawców. W związku z tym coraz częściej obserwuje się sytuacje, w których młodsze osoby posiadają stopień naukowy, ale mają trudności z zapewnieniem sobie zatrudnienia lub osiągnięciem satysfakcjonującego wynagrodzenia, co podkreśla, że szkolnictwo wyższe koncentruje się przede wszystkim na poświadczeniach akademickich, a nie na rozwijaniu praktycznej wiedzy i umiejętności. Tradycyjne modele edukacyjne wymagają większej zdolności adaptacyjnej, aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy.
Tempo innowacji technologicznych jest szybkie, a najgorętszym tematem w zeszłym roku było Metaverse, ale w tym roku zostało ono zastąpione przez ChatGPT. W ciągu ostatnich dwóch dekad branża internetowa przyciągnęła znaczną część największych talentów. Jednak wiodące globalne firmy technologiczne, takie jak Google, Twitter i dawny Facebook (obecnie znany jako Meta), doświadczają znacznych zwolnień. Powszechne wdrażanie nowych technologii powoduje zmiany w strukturach społecznych, metodach produkcji, a nawet w samym pojęciu zawodów.
W raporcie Banku Światowego z 2019 r. trafnie zauważono, że postęp technologiczny rewolucjonizujący nasze społeczeństwo napędza przede wszystkim zmiany takie jak praca. W związku z tym struktura, normy i istota pracy ulegają ciągłym zmianom, w tym postrzeganie jej wartości. W tej nowoczesnej erze ludzie pilniej niż kiedykolwiek potrzebują umiejętności, które mogą się dostosowywać i ewoluować w sposób zrównoważony. Zdolność do płynnego przechodzenia między zawodami, dostosowywania się do szybkich zmian na rynku i wytrzymywania niepewności gospodarczej stała się kluczowa w tym nowym krajobrazie.
Zarówno system edukacji, jak i rynek pracy muszą oceniać skuteczność i jakość świadczonych usług, biorąc pod uwagę efekty uczenia się i poziom umiejętności. Pracodawcy nie polegają już wyłącznie na odpowiednim dyplomie uniwersyteckim lub aktualnej wiedzy specjalistycznej przy zatrudnianiu utalentowanych osób; zamiast tego kładą nacisk na zdolność adaptacji danej osoby do zmieniających się wymagań zawodowych. Z perspektywy kraju, korzyści społeczne płynące z inwestowania w edukację przewyższają te płynące z inwestowania w aktywa materialne. Podnoszenie umiejętności ludzkich i potencjał tworzenia wartości są kluczowymi czynnikami związanymi z przyszłym dobrobytem gospodarczym i społecznym. Kultywowanie wykwalifikowanych talentów stało się centralnym aspektem porównywania i konkurowania o narodowe atuty. W związku z tym chiński system szkolnictwa wyższego wymaga pilnej aktualizacji koncepcji i modelu rozwoju.
Globalizacja doprowadziła do większej współpracy branżowej i szerszego przepływu pracowników między regionami. Wzmocnił się związek między mobilnością pracowników a możliwościami pracy cyfrowej, a umiejętności działają jako wspólny język dla pracowników. Standaryzacja umiejętności zawodowych na arenie międzynarodowej i uznawanie kwalifikacji skłoniły instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie do zwiększenia otwartości i przyjęcia globalizacji, ułatwiając w ten sposób wymianę międzynarodową.
Przepływ wykwalifikowanych osób ponad granicami i tworzenie partnerstw odgrywają kluczową rolę w napędzaniu wzrostu gospodarczego, wspieraniu współpracy międzynarodowej i rozwoju technologii. Istotne jest, aby Chiny aktywnie uczestniczyły w szeroko zakrojonych wymianach i współpracy w zakresie kształcenia zawodowego zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i rozwijającymi się, ułatwiając dzielenie się pomysłami i najlepszymi praktykami. Angażując się w różnorodne dialogi i komunikację związaną z rozwojem talentów w zakresie umiejętności zawodowych, Chiny mogą wzmocnić swoje więzi z globalnym przemysłem i handlem, nawiązać głębsze partnerstwa z zagranicznymi partnerami, przyciągnąć zagraniczne inwestycje do wschodzących sektorów i ostatecznie osiągnąć swoje cele w zakresie wysokiej jakości wzrostu.
Podnoszenie umiejętności jest niezbędne dla długoterminowego postępu w zakresie zatrudnienia i poziomu życia. Postęp społeczny obejmuje coś więcej niż tylko konkurowanie o ograniczone zasoby; chodzi o rozszerzanie sprawiedliwego rozwoju i tworzenie większych możliwości dla wszystkich, aby prosperować i zwiększać swoje źródła utrzymania. Odpowiedzialność za zapewnienie jakości kształcenia zawodowego i rozwoju umiejętności wykracza poza instytucje zawodowe. Stało się to znaczącym przedsięwzięciem, które wpływa na różne role zawodowe i przyczynia się do dochodu narodowego i dobrobytu społecznego.
Wraz z rozwojem społeczeństwa, instytucje szkolnictwa wyższego odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu jednostkom niezbędnej wiedzy technicznej i umiejętności. Instytucje te współpracują z programami uczenia się przez całe życie i różnorodnymi możliwościami szkolenia zawodowego, oferując pracownikom różne ścieżki poprawy ich wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od etapu życia, jednostki mają szanse na rozwój umiejętności, rozwój kariery i mobilność społeczną, promując harmonię społeczną i postęp sprzyjający włączeniu społecznemu. Szybka urbanizacja w Chinach doprowadziła do powstania regionalnych klastrów gospodarczych, a miasta naukowe i technologiczne doświadczają szybkiego wzrostu. W rezultacie konkurencja o wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą i innowacyjne talenty nasiliła się w tych obszarach.
W świetle obecnych warunków na chińskim rynku pracy, młodzież napotyka poważne przeszkody. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga holistycznej strategii, która obejmuje dostosowanie kształcenia umiejętności do zmieniających się wymagań rynku pracy, wdrażanie programów szkolenia zawodowego w celu poprawy wiedzy specjalistycznej oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Przyjmując takie podejście, Chiny mogą kultywować zrównoważoną i kompetentną siłę roboczą, napędzać postęp technologiczny i przyczyniać się do ogólnego dobrobytu gospodarczego i społecznego kraju.

 

                        Autor: Yi Wang, ANBOUND, Pekin, Chiny

 

O autorze
Yi Wang (ORCID  0009-0003-2372-6920 ) jest szefem Globalnego Programu Rozwoju w think tanku ANBOUND z siedzibą w Pekinie.
IndraStra  Global jest teraz dostępna w
Apple News,  Google NewsFlipboard , RSS i Telegram
ZASTRZEŻENIE: Poglądy wyrażone w tym spostrzeżeniu są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko IndraStra Global.
Link do artykułu: https://www.indrastra.com/2023/07/modernizing-chinas-higher-education.html
PRAWA AUTORSKIE: Ten artykuł został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/