Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Reklama

Reklama

Oferta reklamy na portalu WOBEC (miesiecznik-wobec.pl)

Reklama

Portal Miesięcznik Internetowy WOBEC skupia grono dziennikarzy, twórców i miłośników kultury. Na jego łamach prezentujemy i omawiamy aktualne wydarzenia kulturalne, prezentujemy utwory uznanych już twórców (proza, poezja, dramat oraz malarstwo, fotografika, taniec itd.), odnosimy się też do ważnych zagadnień w życiu społecznym, prezentujemy nowe książki oraz zapraszamy do dyskusji na tematy, które interesują, fascynują lub bulwersują, ale nikogo nie pozostawiają obojętnym.
Promując się na portalu WOBEC (miesiecznik-wobec.pl) zyskują Państwo pewność, że reklama trafia bezpośrednio do zainteresowanych odbiorców: ludzi zainteresowanych rozwojem kultury, a także bywalców wystaw, przedstawień teatralnych i koncertów.
Zapraszamy do współpracy!
Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, związane z kampaniami promocyjnymi. Wszelkie wiadomości i pytania prosimy kierować na adres:

redaktor.naczelny.wobec@gmail.com

Gwarantujemy, że odpowiemy na każde zgłoszenie w ciągu 24h.

Reklama

Reklama w serwisie internetowym miesiecznik-wobec.pl

Biuro reklamy

Ul. Gdańska 55
82-103 Mikoszewo
telefon:
e-mail: redaktor.naczelny.wobec@gmail.com
Projekty specjalne
kom.:     537-323-500

Regulamin przyjmowania reklam w czasopiśmie: miesięcznik Internetowy WOBEC (miesiecznik-wobec.pl)

Obowiązuje od października 2016

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych w czasopiśmie miesięcznik Internetowy WOBEC zwany dalej Regulaminem stanowi integralną część Umowy/Zamówienia na ogłoszenie modułowe oraz Umowy/Zamówienia długoterminowej zawieranej przez Fundację Kultury WOBEC zwaną dalej Wydawcą z Klientem, zwanym dalej Zamawiającym.
 2. W przypadku różnic między postanowieniami Regulaminu, a Zamówieniami lub Umowami pierwszeństwo zachowują postanowienia danego Zamówienia lub Umowy.
 3. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa wydawnicze do wydawania czasopisma miesięcznik Internetowy WOBEC

§2  ZASADY ZAMAWIANIA I PUBLIKACJI REKLAM

 1. Publikacja ogłoszeń i reklam w czasopiśmie miesięcznik Internetowy WOBEC dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia, na formularzu Wydawcy, które powinno zawierać wszystkie przewidziane w nim dane oraz dodatkowe informacje konieczne dla właściwej realizacji zamówienia lub w innej zaakceptowanej przez Wydawcę formie.
 2. Terminy dostarczania zleceń i materiałów do publikacji ogłoszeń i reklam w miesięcznik Internetowy WOBEC ustalane są przez Wydawcę.
 3. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przyjmowania reklam i ogłoszeń z przyczyn technicznych.
 4. Zmiana treści, korekta, podmiana projektu reklamy muszą zostać zgłoszone pisemnie Wydawcy na 20 dni przed datą publikacji w miesięcznik Internetowy WOBEC lub w terminie podanym Zamawiającemu przez Wydawcę w Umowie/Zamówieniu.
 5. W przypadku zamierzonego powiększenia reklamy, zwiększenia jej ilości lub częstotliwości, Zamawiający zobowiązany jest do ustalenia nowego formatu ogłoszenia, daty emisji oraz każdorazowo dokonać pisemnej rezerwacji terminu i miejsca ogłoszenia.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny reklam i ogłoszeń określa „Cennik ogłoszeń modułowych w miesięczniku Internetowym WOBEC”.
 2. Należność za realizację Umowy/Zamówienia regulowana jest przez Zamawiającego w określonym przez Wydawcę terminie gotówką lub przelewem na podany przez Wydawcę numer konta bankowego.
 3. W przypadku Umów zawartych z nowymi klientami obowiązuje zasada przedpłaty w wysokości 100% wartości ogłoszenia, w wyznaczonym przez Wydawcę terminie. Brak przedpłaty oznacza zerwanie Umowy ze strony Zamawiającego i skutkuje obciążeniem Zamawiającego kwotą w wysokości wartości reklamy zgodnej z Umową/Zamówieniem, bez jej publikacji.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam, ani za fakt czy Zamawiający faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Wydawca nie jest stroną umów zawieranych na podstawie ofert (zaproszeń do rokowań lub przetargów) zawartych w reklamach Zamawiającego i nie odpowiada w żadnym zakresie za ich wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
 3. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Reklamy muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem, którego treść zna i zobowiązuje się przestrzegać Zamawiający.
 5. Wydawca zastrzega sobie możliwość odmowy zamieszczania materiałów reklamowych niezgodnych z Regulaminem, jak również materiałów, których treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz pozostaje w sprzeczności z linią programową lub charakterem gazety.
 6. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń określonych Umową/Zamówieniem jest w każdej sytuacji ograniczone do obowiązku dokonania ponownej (dodatkowej) jednorazowej emisji reklamy dotkniętej wadą lub błędnie wyemitowanej w terminie 8 tygodni od uznania reklamacji. W przypadku, gdy wada reklamy nie wpływa w sposób znaczny na przekaz informacji zawartej w reklamie, Zamawiającemu nie przysługuje dodatkowa emisja wskazana w zdaniu poprzednim, a wyłącznie rabat przy następnej emisji reklamy.
 7. Wydawca nie odpowiada za szkody bezpośrednie Zamawiającego spowodowane brakiem emisji reklamy lub jej wadliwością.
 8. Wydawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za związane z wykonywaniem Umowy/Zamówienia wahania obrotów przedsiębiorstwa Zamawiającego, jego wyniku finansowego, wzrost pracochłonności, tracone zyski i inne szkody pośrednie. W szczególności Wydawca nie odpowiada za realizację planów sprzedaży (planów marketingowych) Zamawiającego, postrzeganie Zamawiającego przez czytelników gazety Wydawcy oraz jego wizerunek.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, terminowość lub wady publikowanych ogłoszeń gotowych przygotowanych z materiałów nie spełniających warunków określonych Regulaminem.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Przekazanie przez Zamawiającego Wydawcy gotowych reklam lub materiałów do ich przygotowania (logo, zdjęcia, teksty itp.) jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nimi i nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wprowadzania do obrotu i publikacji reklamy Zamawiającego, odnośnie wszystkich , drukowanych i/lub w jakiejkolwiek formie utrwalonych utworów, projektów, fotografii, znaków itp., stanowiących przedmiot zlecenia lub umowy. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Wydawcy wynikłe z ich rozpowszechniania, a będące skutkiem naruszenia przez Zamawiającego zobowiązań umownych i/lub obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
 3. W przypadku naruszenia obowiązków Zamawiającego wskazanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się wobec Wydawcy do pokrycia wszelkich odszkodowań, kar itp., które mogłyby być (będą) dochodzone od niego przez osoby uprawnione. Zamawiający zobowiązuje się również wstąpić w miejsce lub obok Wydawcy, wg wyboru Wydawcy, do każdego postępowania sądowego lub administracyjnego, jeżeli zostaną skierowane wobec Wydawcy jakiekolwiek roszczenia związane obowiązkami Zamawiającego wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej oraz wspierać w takim postępowaniu Wydawcę wszelkimi możliwymi środkami.

§6 WSTRZYMANIE WYKONANIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB UMOWY

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego objętych Umową /Zamówieniem zobowiązań, a w szczególności opóźnienia w zapłacie przekraczającego 5 dni, Wydawca po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych rabatów uwzględnionych we wszystkich wystawionych na podstawie trwającej Umowy/Zamówienia fakturach. Powyższe oznaczać będzie automatyczne obciążenie Zamawiającego przez Wydawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wystawionych faktur. Wydawca może również, bez dodatkowego zawiadomienia wstrzymać wykonywanie umowy do czasu uzyskania pełnej zapłaty uwzględniającej odsetki lub potraktować zaistniałą sytuację jako zerwanie umowy przez Zamawiającego.
 2. W przypadku zerwania umowy przez Zamawiającego, Wydawca, po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych w Umowie/Zamówieniu rabatów i obciążyć Zamawiającego kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wszystkich faktur wystawionych w czasie obowiązywania Umowy/Zamówienia. Dodatkowo w ramach odszkodowania za zerwanie umowy długoterminowej zamawiający zostanie obciążony sumą odpowiadającą wartości dwóch kolejnych edycji reklamy, bez jej publikacji.
 3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy/Zamówienia za zapłatą sumy odpowiadającej wartości dwóch kolejnych edycji ogłoszenia (bez jego emisji) lub 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wydawca, po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych w Umowie/Zamówieniu rabatów i obciążyć Zamawiającego kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wszystkich faktur wystawionych w czasie obowiązywania Umowy/Zamówienia.
 4. Wypowiedzenie powinno mieć charakter pisemny.
 5. Zamawiający może bez konsekwencji odstąpić od realizacji Umowy/Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu i wyznaczeniu Wydawcy terminu na należyte wykonanie usługi nie krótszego niż 14 dni w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń objętych Umową/Zamówieniem:
  1. nie wywiązania się przez Wydawcę ze zobowiązania emisji reklam opisanych w Umowie/Zamówieniu.
  2. ingerencji Wydawcy w treść ogłoszenia bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprawnień Wydawcy w tym zakresie określonych Umową i Regulaminem,.
 6. Strony są zobowiązane do rozliczenia należności wynikających z Umowy/Zamówienia w ciągu 7 dni od daty rozwiązania.

§8 REKLAMACJE

 1. Reklamacja może być złożona Wydawcy pisemnie w terminie 14 dni od daty publikacji. W piśmie powinien być podany powód reklamacji i oczekiwana rekompensata. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest jakość druku, Klient (Zamawiający) zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednego egzemplarza dowodowego gazety z wadliwie wydrukowanym ogłoszeniem.
 2. Rekompensata nie może przewyższać wartości reklamowanego ogłoszenia.
 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku opłacenia kwestionowanej oraz kolejnych zamówionych emisji reklam.
 4. Niedotrzymanie terminu bądź formy zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Zamawiającego prawa do reklamacji. Reklamacje są rozstrzygane indywidualnie przez Wydawcę, a o decyzji Wydawcy Zamawiający jest powiadamiany pisemnie.

§11 OPRACOWANIE REKLAM PRZEZ WYDAWCĘ

 1. W przypadku zlecenia opracowania reklamy przez Wydawcę na podstawie wytycznych Zamawiającego, Strony odrębnie uzgodnią warunki takiej usługi, z uwzględnieniem możliwości technicznych Wydawcy oraz osobnych terminów realizacji.
 2. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku żądania zmiany (korekty, opracowania) zleconej reklamy.
 3. Projekt reklamy, tekst czy inny materiał wykonany przez Wydawcę na Umowę/ Zamówienie Zamawiającego jest własnością Wydawcy i nie może być w jakiejkolwiek formie publikowany lub wykorzystywany bez zgody Wydawcy.

§12 POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Dostarczone materiały nie podlegają archiwizacji ani zwrotowi.
 2. Jeżeli materiały dostarczone przez Klienta mają być zwrócone, należy to wyraźnie zaznaczyć w Umowie/Zamówieniu.

Cennik reklam na portalu internetowym – Miesięcznik Internetowy WOBEC

 • Billboard / Rectnagle CPM: 50 PLN
 • Double Billboard / Expand Billboard / Push Billboard CPM: 70 PLN
 • Wideboard, Screening, Interstital CPM: 80 PLN
 • Full Page (miesięczna emisja na stronie głównej, capp 1 UU / 24 h) 1 000,00 PLN

Uwaga: powyższe ceny dotyczą gotowych materiałów reklamowych przygotowanych i dostarczonych przez Zleceniodawcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną. W przypadku konieczności przygotowania kreacji przez Biuro Reklamy „Do Rzeczy” podlega ona dodatkowej wycenie.

Proponujemy Państwu reklamę w dziale „Nowości wydawnicze”. Na planszach przeznaczonych wyłącznie na prezentację książek przeznaczymy określoną liczbę komórek na dostarczone przez Państwa. Decyzję o tym, jak długo każda z nich będzie eksponowana na łamach portalu, pozostawiamy Państwu. Cena:

 • 100,00 PLN za 1 mies. (1 komórka)
 • 600,00 PLN za 12 mies. (1 komórka)
 • 300,00 PLN za 6 mies. (3 komórki)

Płatności mogą zostać rozłożone na równe raty miesięczne.

Zamówienia na bannery reklamowe, teksty promocyjne oraz pytania o patronat medialny prosimy kierować na adres: redaktor.naczelny.wobec@gmail.com

Exit mobile version