Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Periodyki pedagogiczne, organizacji religijnych, dziecięce i młodzieżowe oraz kulturalne podejmujące problematykę teatru szkolnego w XX-leciu międzywojennym

 Periodyki pedagogiczne[1]

„Bibliografia Pedagogiczna” – Kwartalnik poświęcony przeglądowi książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych, wydawany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, pod redakcją Jana Szaroty, a następnie Karbowiaka w latach 1918–1928.

„Chowanna” 1929–1939 – Pismo wydawane w Krakowie od 1929 roku, początkowo kwartalnik, od 1932 rocznik, pod redakcją Mieczysława Ziem-nowicza.

„Dla Szkoły i Nauczyciela” – Biuletyn wydawniczy „Naszej Księgarni” i innych placówek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydawany w Warszawie w latach 1931–1935/36.

„Echo Nauczycielskie”– Miesięcznik poświęcony sprawom organizacyjno-zawodowym i szkolnym, redagowany przez Zarząd Okręgowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnopolu, wydawany w latach 1930–1939.

„Eos” – Organ Towarzystwa Filologicznego wydawany we Lwowie od 1894 roku.

„Gimnazjum” – Miesięcznik redagowany przez sekcję Szkolnictwa Średniego ZNP w Warszawie. Red. Stefan Drzewiecki. Od roku szkolnego 1937/38 czasopismo zmieniło tytuł na „Gimnazjum i Liceum”.

„Głos Nauczycielstwa Ludowego”*[2] – kontynuowany po I wojnie jako „Głos Nauczycielski”, wydawany w latach 1906–1920.

„Głos Nauczycielski” – Organ Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, wydawany 2 razy w miesiącu w Warszawie w latach 1917–1939.

„Głos Rodziny i Szkoły” – Dwutygodnik społeczno-wychowawczy, wydawany w Warszawie w 1925 roku.

„Głos Szkoły Zawodowej”– Organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych, pod redakcją K. Wróblewskiego, wydawany w Warszawie w latach 1929–1939.

„Język polski” – Wydawnictwo Komisji Języka Polskiego Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1921 podtytuł: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, wydawany 5 razy w roku w Krakowie w latach 1919–1939.

 „Komunikat” – Czasopismo aperiodyczne. KOMUNIKAT Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich państwowych, wydawany w Warszawie w latach 1926–1939.

„Kształt i Barwa”* – Pismo poświęcone sprawom wychowania artystycznego, nauki rysunków i sztuki stosowanej. Wydawane we Lwowie w latach 1912/13–1927.

„Kultura i Wychowanie” – Kwartalnik, dodatek do „Przeglądu Pedagogicznego”. Organ Towarzystwa Nauczycieli szkół Średnich i Wyższych, pod red. B. Suchodolskiego, wydawany w Warszawie w latach 1933–1939.

„Kultura Pedagogiczna” – Dwumiesięcznik. Wychodził w 1933 roku w Krakowie, pod red. Zygmunta Mysłakowskiego. Czasopismo zawierało artykuły ogólno-pedagogiczne i artykuły z zakresu pedagogiki i socjologii.

„Kwartalnik Pedagogiczny” – Organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, pod red. W. Rogalczyka, wydawany w Warszawie w latach 1929–1938.

„Kwartalnik Zrzeszenia Koncesjonariuszy Żydowskich Szkół Średnich w Polsce” – Poświęcony sprawom wychowania i nauczania w szkołach średnich, wydawany w Warszawie w 1930 roku.

„Miesięcznik Nauczycielski” – Organ Będzińskiego Oddziału Powiatowego ZPNSP, pod redakcją Ludwika Kochana. (7 numerów w roku 1929).

„Miesięcznik Pedagogiczno-Literacki” – Organ Nauczycieli Szkół Powszechnych w Dubnie, wydawany w latach 1927–1929, pod red. E. Walawskiego.

„Miesięcznik Pedagogiczny” – Od roku 1892 kwartalnik, następnie mie[1]sięcznik. Pismo poświęcone sprawom szkoły powszechnej oraz rodziny. Organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim, wydawany przez Komitet Nauczycielski w Cieszynie, początkowo pod red. Alojzego Milaty, następnie Henryka Życzyńskiego. Po 1918 redagowany przez Fr. Popiołka, wydawany do 1939 roku.

„Minerwa Polska” – Kwartalnik. Organ komisji Historycznej Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony historii wychowania i szkolnictwa w Polsce; pod redakcją Stanisława Łempickiego, wydawany we Lwowie w latach 1927–1929.

„Muzeum”* – Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa. Wydawane od 1885 r. przez Okręg Lwowski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych; Początkowo miesięcznik, następnie dwumiesięcznik, a od 1935 roku kwartalnik. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa. Wznowione i wydawane po I wojnie światowej we Lwowie do 1920 roku. Redaktor Roman Palmstein. [Od 1934 roku podtytuł: Czasopismo pedagogiczne poświęcone sprawom wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa.].

„Nasza Placówka” – Miesięcznik Pedagogiczny. Wydawany w roku 1922, pod red. J. Mackiewiczównej w Wilnie.

„Nauczyciel Polski” – Dwutygodnik a następnie miesięcznik. Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce. Wydawany początkowo we Lwowie (dwa razy w miesiącu), a następnie w Warszawie, pod red. L. Pierzchały, Głopińskiego. Wychodził w latach 1921–1939.

„Nauczyciel i Szkoła” – Miesięcznik. Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce, wydawany w 1925 roku w Warszawie. „Nauczyciel Polski” – Dwutygodnik, a następnie miesięcznik. Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce. Wydawany w Warszawie w latach 1921–1939, pod red. H. Maciejewskiego.

„Nauczycielski Poradnik Samokształceniowo-Bibliograficzny” – Miesięcznik, poświęcony akcji samokształceniowej, bibliografii i pomocom szkolnym w Polsce. Wydawany w Katowicach, w latach 1935–1936.

„Nauka i Szkoła” – Kwartalnik Towarzystwa Akcyjnego „Urania”, poświęcony urządzeniom szkolnym i pomocom naukowym. Redaktor Aleksander Patkowski. Wydawany w latach 1924–1925 w Warszawie.

„Neofilolog” – Pismo podejmujące zagadnienia związane z nauczaniem języków nowożytnych. Wydawane w latach 1930–1939.

„Nowe Tory”* – Miesięcznik. Organ Związku zawodowego Nauczycielstwa Polskiego szkół Średnich, pod red. Stefana Kalinowskiego i Apolinarego Rudnickiego.

„Ognisko Nauczycielskie” Miesięcznik. Organ Zarządów: Lubelskiego, Poleskiego i Wołyńskiego ZNP, redagowany przez M. Grzesik-Czyżową, Franciszka Rusina, wydawany w latach 1928–1939. Podejmował zagadnienia teorii i praktyki życia szkolnego, oświaty pozaszkolnej, samokształcenia regionalizmu. Zajmował się też kwestiami organizacyjno-społecznymi nauczycielstwa.

„Ogniskowiec” – Dwutygodnik Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, wydawany w Katowicach w latach 1925–1939.

„Ogniwo” – Dwutygodnik. Organ informacyjny i sprawozdawczy Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich, wydawany w Warszawie w latach 1921–1935. Później zmieniło swój tytuł na „Gimnazjum”(od 1935), następnie „Gimnazjum i Liceum” (od 1937/38).

„Oświata” – Czasopismo skierowane do środowisk robotniczych wydawane przez Powszechną Uczelnię Korespondencyjną.

Oświata i Wychowanie” – Organ Ministerstwa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego pod red. m. in. Bolesława Kielskiego i Tadeusza Rakowskiego, wydawany w latach 1929–1939. „Oświata Pozaszkolna” – Kwartalnik. Biuletyn konferencji kwartalnych Wydziału Oświaty Pozaszkolnej MWRiOP, wydawany w Warszawie w latach 1921–1923.

„Oświata Polska” – Dwumiesięcznik, organ Wydziału Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Towarzystw Oświatowych, wydawany w latach 1924–1939 w Warszawie, pod red. Józefa Stemlera.

„Oświata Pozaszkolna” Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej. Wydawany przez Poznański Oddział Oświaty Pozaszkolnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Wy-chodził w Warszawie w latach 1934–1939. Od 1938 wydawcą był Instytut Oświaty Dorosłych. Redaktor: Feliks Popławski.

„Pedagogium” – Miesięcznik poświęcony sprawom seminariów nauczycielskich, preparand[3] oraz kształcenia nauczycieli, wydawany w Krakowie w latach 1925–1932, pod red. Antoniego Mikulskiego.

„Pokłosie Szkolne” – Miesięcznik poświęcony szkolnictwu powszechne-mu. Organ Nauczycielskich Konferencji Rejonowych na Mazowszu Płockim. Wydawany w Płocku w latach 1928–1934, pod red. Adolfsa Bandasa.

„Polonista” – Dwumiesięcznik, organ Towarzystwa Polonistów RP poświęcony sprawom nauczania języka polskiego, wydawany w latach 1930–1939.

„Polska Macierz Szkolna” – Miesięcznik Polskiej Macierzy Szkolnej, poświęcony sprawom oświaty i wychowania. Pod red. Józefa Stamlera, wydawany od 1917do 1921 roku w Warszawie.

„Polska Oświata Pozaszkolna” – Dwumiesięcznik, pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych. Przedstawia także dane o ruchu oświatowym w Polsce, za granicą oraz przegląd literatury. Redaktor Eustachy Nowicki. Wydawca Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych pod red. Aleksandra Patkowskiego, wydawany w Warszawie w latach 1924–1934.

„Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” – Wydawany w latach 1909–1912.

„Praca” – Miesięcznik poświęcony pracy społecznej, oświatowej i zawodowej nauczycieli. Organ Oddziału ZPNSP w Węgrowie i Ostrołęce, pod red. Czesława Wycecha. Wydawany od 1922 roku.

„Praca Nauczycielska” – Czasopismo poświęcone sprawom pedagogiczno-dydaktycznym i zawodowym: organ Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Żydowskich w Polsce. Wydawane w Warszawie w latach 1929/30–1935/36.

„Praca Oświatowa” – Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej. Wydawany przez Instytut Oświaty Dorosłych (oraz Instytut Teatrów Ludowych, Poradnię Biblioteczną i Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny), wydawany w Warszawie w latach 1938–1939, pod red. Antoniego Konewki. „Praca Szkolna” – Dodatek miesięczny do „Głosu Nauczycielskiego” poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną. Organ Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wydawany w Warszawie w latach 1923–1939, redagowany przez Z. Nowickiego, St. Nowaka, M. Librachową i in.

„Praca w Klasach Łączonych” – Organ ZNP wydawany w latach 1933–1937. „Przedszkole” – Miesięcznik. Organ Sekcji Wychowawczej Przedszkoli ZNP, wydawany w Warszawie w latach 1934–1939.

„Przegląd Akademicki” – Czasopismo poświęcone sprawom nauki i szkolnictwa akademickiego, wydawane w Warszawie latach, w latach 1921–1923 (9 razy w roku).

„Przegląd Humanistyczny” – Kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, z pomocą MWRiOP, wydawany w Warszawie pod red. Wiktora Wąsika w latach 1922–1925, wznowiony w latach 1930–32 we Lwowie pod red. Ryszarda Gansinca. „Przegląd Nauczycielski” – Organ ZNP okręgu lwowskiego, wydawany w latach 1933–1934; „Przegląd Oświatowy”* – Miesięcznik, a następnie dwumiesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu poświęcony sprawom oświatowym i kulturalnym. Stanowił kontynuację czasopisma „Czytelnie Ludowe” (1906–1909). Redaktor naczelny A. Lisiecki. Poznań 1910–1939.

„Przegląd Pedagogiczny”* – Kwartalnik Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, wydawany w Warszawie w latach 1922–1925.

„Przegląd Powszechny” – Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym ks. Jezuitów. Wydawany w Krakowie do 1936 roku, następnie do 1939 roku w Warszawie.

„Przegląd Warszawski” – Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wydawany w Warszawie w latach 1921–1939.

 „Przewodnik Oświatowy” * – Miesięcznik, organ Towarzystwa Szkoły Ludowej poświęcony sprawom oświaty pozaszkolnej i narodowego wychowania ludu polskiego, wydawany w Krakowie w latach 1907–1939, pod red. Mariana Stępowskiego i Andrzeja Nowaka.

„Przewodnik Pracy Społecznej” – Miesięcznik – organ ZNP, wydawany w Warszawie w latach 1934–1935 i 1938–1939 – jako kontynuacja czasopisma „Polska Oświata Pozaszkolna”.

„Przyjaciel Szkoły” – Dwutygodnik nauczycielstwa polskiego wydawany i redagowany przez Leonarda Borkowskiego w Poznaniu w latach 1922– 1939. Czasopismo omawiało zagadnienia pedagogiczne, przykłady lekcji oraz zamieszczało artykuły głównie z dydaktyki.

„Rocznik Pedagogiczny” – Wydawany staraniem i pod red. Samuela Dicksteina. Seria I wychodziła od 1881 roku, seria II – od 1921 roku.

„Rocznik Pedagogiczny” – Poświęcony sprawom publicznego szkolnictwa powszechnego na terenie Poznania, wydawany pod red. Władysława Serczyńskiego. Ukazał się tylko jeden rocznik 1933/34.

„Rocznik Wołyński” – Wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgu ZNP. Czasopismo wychodziło w latach 1030–1935 pod red. Jakóba Hoffmana.

„Rodzina” – Miesięcznik (10 numerów w roku). Wydawnictwo społeczno-wychowawcze, pod red. St. Grabińskiego i M. Sadzeniowskiej, wydawane w Warszawie w latach 1921–1923.

„Rodzina i Szkoła” – Miesięcznik poświęcony wychowaniu dziecka w domu, w szkole i w środowisku, wydawany w Warszawie w latach 1935– 1939 pod red. Janiny Redznerowej.

„Ruch Pedagogiczny”* – Miesięcznik, dodatek do „Głosu Nauczycielstwa Ludowego”, poświęcony sprawom wychowania i nauczania. Wydawany przez Krajowy Związek Nauczycieli Ludowych w Krakowie w latach 1912–1939, pod red. H. Rowida.

„Samorząd Szkolny” – Miesięcznik. Organ Komisji Zjazdów Rad Szkolnych. Pismo mające na celu obronę idei samorządu szkolnego, wydawane w Warszawie w latach 1929–1932. Stanowiło kontynuację czasopisma „Komunikat Komisji Zjazdów Rad Szkolnych”. Redaktor Józef Zawadzki.

„Scena Oświatowa” – Miesięczny dodatek do „Kierownika”. Zawierał drobne urozmaicenia na przedstawienia, zebrania, wycieczki oraz obozy. Wydawany w Poznaniu w latach 1935–1939. 412Aneks II

„Sprawy Nauczycielskie” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone sprawom organizacyjno-pedagogiczno-dydaktycznym oraz społeczno-oświatowym. Organ Zarządu Wileńskiego Okręgu Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), wydawany w Wilnie w latach 1932–1939, pod red. Stanisława Dębkowskiego i A Jasińskiego.

„Sprawy Pedagogiczne” – Dodatek do „Życia Krzemienieckiego” wydawany w latach 1932–1937, pod red. K. H. Groszyńskiego.

„Sprawy Przedszkolne” – Organ Związku Zawodowego Ochraniarek wydawany w 1922 roku, pod red. H. Wyżykównej.

„Sprawy Szkolne” – Kwartalnik. Organ Związku Inspektorów Szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo poświęcone administracji szkolnej, nauczaniu i wychowaniu, wydawane w latach 1925–1939 w Warszawie, pod red. T Szczerby i J. Korneckiego.

„Sprawy Szkolne na Śląsku” – Dodatek do czasopisma „Chowanna” wydawany od 1935 roku do roku 1939 w Katowicach.

 „Sprawy Szkolne Powiatu Przemyślańskiego” – Wydawane przez In[1]spektorat Szkolny w Przemyślanach w 1930 roku. „Szkolnictwo” – Miesięcznik poświęcony sprawom wykształcenia i wychowania w wieku przedszkolnym, w szkołach powszechnych, średnich ogólnych i zawodowych oraz wyższych. Wydawany w latach 1926–1928 w Chełmie.

„Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” – Miesięcznik. Organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawany w Warszawie w latach 1921–1934.

„Szkolnictwo Zawodowe” – Miesięcznik. Organ Zarządu Głównego Sekcji Nauczycieli Szkół Zawodowych Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Czasopismo w latach 1927 do 1932 wydawane w Katowicach, następnie w Warszawie. (Ukazywało się do 1939 roku).

„Szkolnictwo Zawodowe” – Miesięcznik. Organ Sekcji Szkolnictwa Zawodowego ZNP, wydawany w latach 1935–1939.

„Szkoła”* – Organ Towarzystwa Pedagogicznego, później Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, wydawany we Lwowie w latach 1868–1939.

„Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” – Miesięcznik, organ Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Gospodarstwa Wiejskiego, wydawany w latach 1921–1934.

„Szkoła i Wiedza”– Miesięcznik poświęcony praktyce szkolnej oraz samokształceniu nauczycieli szkól powszechnych, wydawany we Lwowie w latach 1926/27 i 1927/28. „Szkoły Akademickie” – organ Stałej Delegacji Zrzeszeń i Związku Profesorów Szkół Akademickich w Polsce, wydawany w latach 1927–1930. „Szkoły Wyższe” – organ Sekcji Szkół Wyższych ZNP, wydawany w latach 1935/36 – 1938/39.

„Szkoła Powszechna” Kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom wychowania i nauczania szkolnego oraz kształceniu nauczycieli, wydawany nakładem Ministerstwa WRiOP w Warszawie w latach 1920–1928.

„Szkoła Pszczyńska” – Kwartalnik poświęcony wychowaniu i pracy społecznej: organ Oddziału Powiatowego ZNP, wydawany w Pszczynie w 1934 roku.

„Szkoła Rolnicza”– Czasopismo Komisji nauczycielstwa Szkół Rolniczych Związku nauczycielstwa Polskiego, wydawane w Warszawie w latach 1936–1938.

„Szkoła Śląska” – Organ Śląskiego Stowarzyszenia Chrześcijańsko– Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce. Wydawany w Katowicach od 1922 do r.1926, od 1927 do 1933 w Cieszynie, od 1934 ponownie w Katowicach.

„Szkoła Specjalna” – Kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania upośledzonych: organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wydawany w Warszawie w latach 1924/25–1938/39.

 „Szkoła Dokształcająca Zawodowa” – Miesięcznik ZNP, wydawany w latach 1933–1939. „Szkoła Zawodowa” – miesięcznik, organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkól Zawodowych, wydawany w Poznaniu w latach 1926–1935.

„Śpiew w Szkole” – Miesięcznik, organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezentował pomysły, zdarzenia i idee z dziedziny wychowania muzycznego w Polsce. Wydawany w Warszawie w latach 1933–1939, pod red. Karola Hławiczka.

„Sternik” – Dwutygodnik dla młodych. Wydawany w Warszawie w latach 1929–1931.

„Teatr w Szkole” – Wydawany przez ZNP w latach 1934–1939 w Warszawie. Pismo zajmowało się zagadnieniami teatru dzieci i młodzieży w ścisłej łączności z praktyką nauczania i wychowania w szkole. Redaktorzy Jędrzej Cierniak i Henryk Ładosz. „Uroczystości w Szkole”– Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kwartalnik, zawierający materiały na uroczystości szkolne. Ukazywał się nieregularnie od 1937 do 1939 roku. Dodawany bezpłatnie dla prenumeratorów „Płomyka”, „Płomyczka” lub „Małego Płomyczka”.

„Wiadomości z Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce” – Organ Lwowskiej Podkomisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce. Lwów, t. 1, 1921/22.

„Wiadomości Nauczycielskie” – Pismo poświęcone sprawom szkoły i nauczycielstwa, wydawane w latach 1937–1939 w Warszawie.

„Wieczory Świetlicowe” – Wydawnictwo Polskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych w Brześciu – poświęcone zajęciom praktycznym w świetlicy. Wydawane w Brześciu w latach 1936–1938.

„Wiek Szkolny” – Dwutygodnik dla rodziców i wychowawców, wyda[1]wany w latach 1929–1930 w Warszawie.

„Wychowanie Fizyczne w Szkole” – Miesięcznik, organ Sekcji Nauczycielstwa Wychowania Fizycznego Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydawany w Warszawie w latach 1933–1939, pod red. Feliksa Frankiewicza.

„Wychowanie i Życie” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone zagadnieniom wychowania i oświaty, wydawane w Warszawie w latach 1926–1927.

„Wychowanie Nowoczesne” – Miesięcznik. Organ Towarzystwa Zwolenników Nowoczesnego Wychowania, wydawany w Warszawie w latach 1927–1928, pod red. J. Hellmanna.

„Wychowanie Przedszkolne” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Organ Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego, wydawany w Warszawie w latach 1925–1939.

„Wychowanie w Domu i w Szkole” – Miesięcznik. Czasopismo pedagogiczne. Wydawane w miejsce „Spraw Szkolnych” (od 1908 roku). „Sprawy Szkolne” były kontynuacją „Przeglądu Pedagogicznego”.

„Wychowawca” – Kwartalnik Związku Zawodowego Wychowawców, wydawany w latach 1928–1934 ( w 1928 roku w Pruszkowie, od 1929 w Warszawie).

„Zagadnienia Przedszkolne i Wychowawcze”– Kwartalnik, a następnie miesięcznik. Organ Związku Polskiego Nauczycielstwa Przedszkoli i Wychowawców. Czasopismo poświęcone sprawom zawodowym i organizacyjnym, wydawane w Warszawie, w latach 1926–1927.

„Zagadnienie Wychowawcze” – Pismo zawierające artykuły i informacje zawodowe dla nauczycieli religii mojżeszowej, wydawane w Warszawie w 1934 roku. Wydawca: Związek Nauczycieli Religii Mojżeszowej.

„Zrąb” – Organ sanacyjnego Towarzystwa Kultury i Oświaty („Zrąb”), wydawany od 1930 do 1939 roku. Zamieszczał artykuły z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania i dydaktyki. Na jego łamach krystalizowały się teoretyczne podstawy sanacyjnego ideału wychowawczego. W pierwszych latach istnienia tego pisma ton nadawał mu jego twórca, Janusz Jędrzejewicz.

„Życie Nauczycielskie” – Miesięcznik, organ Zawodowego Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Powszechnych RP, wydawany w Warszawie w latach 1926–1939.

„Życie Szkolne” – Miesięcznik pedagogiczno-społeczny, poświęcony nauczycielskim konferencjom rejonowy i w ogóle sprawom samokształcenia nauczycieli. Wydawany przez ZNP we Włocławku, w latach 1922–1939, pod red. m. in. Walerego Nowickiego.

Periodyki dziecięce i młodzieżowe

„Cześć Marji” – Miesięcznik Związku Sodalicji Marjańskich żeńskich Szkół Średnich w Polsce wydawany w latach 1923–1926 w Tarnowie, od 1926 do 1934 w Poznaniu od 1934 w Krakowie.

„Drużyna” – Dwutygodnik ilustrowany o charakterze wychowawczym, społecznym, literackim i oświatowym. Wydawany przez Związek Kółek Rolniczych (1918); Związek Młodzieży Wiejskiej (od 1918 nr. 32); Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” (od 1925). Wydawany w Warszawie w latach 1918–1927.

„Drużyna Mateczki” – Czasopismo Związku Mariawickich Dzieci Szkolnych, wydawane w Płocku w 1934 roku.

„Dziś i Jutro” – Pismo dla młodzieży żeńskiej (Kraków 1925–1937), wydawane przez Zakład Naukowy Urszulanek w Krakowie w latach 1925–1937.

„Gromada” – Miesięcznik czerwono-harcerski. Wydawany przez radę Krajową Czerwonego-Harcerstwa TUR i Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1930–1939.

„Harcerz” – Miesięcznik młodzieży polskiej wydawany przez Naczelny Inspektorat Związku Harcerstwa Polskiego, w Warszawie od roku 1919 do 1937 (Później „Zagończyk” wydawany w Poznaniu 1937–1939).

„Harcmistrz”– Organ Urzędowy Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnego Inspektoratu Harcerskiego, wydawany w Warszawie w latach 1917–1933 (od roku 1934 „Harcerstwo”).

„Harcerstwo” – Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego, wydawany w Warszawie w latach 1934–1939.

„Filomata” – Miesięcznik wydawany we Lwowie w latach 1929–1939. Pismo dla młodzieży propagujące kulturę humanistyczną.

„Filomata. Brodnica” – Pisemko młodzieży GTM [Gimnazjalnego Towarzystwa Filomatów] wydawane w Brodnicy w latach 1922–1923.

„Filomata. Sosnowiec” – Pismo młodzieży szkolnej przy „Kole Samopomocy” Pierwszego Państwowego Gimnazjum im. St. Staszica wydawane w Sosnowcu w 1926 roku.

„Filomata Zdołbynów” – Miesięcznik młodzieży Gimnazjum Państwowego im. A. Mickiewicza w Zdołbunowie wydawany w Zdołbynowie w 1927 roku.

„Iskry” – Tygodnik dla młodzieży wydawany w latach 1923–1939 w Warszawie nakładem Książnicy Polskiej Towarzystwa nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych.

„Junak. Drohybycz” – Biuletyn klubowy WCSK „”Junak” wydawany w Drohybyczu w latach 1938–1939.

„Junak. Katowice” – Czasopismo ochotniczych drużyn roboczych wy[1]dawane w Katowicach w latach 1934–1936.

„Junak. Poznań” – Tygodnik ilustrowany: organ Wojewódzkich Komitetów WFiPW Poznań-Toruń wydawany w Poznaniu w latach 1929–1931.

„Junak. Poznań” – Tygodniowy dodatek do „Dziennika Poznańskiego” wydawany w Poznaniu w 1934 roku.

„Junak. Toruń” – Organ Pomorskiego Wojewódzkiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wydawany w Toruniu w 1928 roku.

„Junak. Warszawa” – Pismo dla młodzieży wydawane w Warszawie w 1922 roku.

„Junak. Warszawa” – Organ młodzieży junackiej: dodatek do „Drużyny” wydawany w Warszawie w 1926 roku.

„Junak. Warszawa” – Pismo Komendy Głównej Junackich Hufców Pracy wydawane w Warszawie w latach 1937–1939.

„Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” – Czasopismo członków Zarządu Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Poznaniu, wydawane w latach 1922–1939.

„Kuźnia Młodych” – Czasopismo młodzieży szkolnej wydawane w latach 1931–1936 w Warszawie – później „Nowa Kuźnia” – Miesięcznik młodzieży szkół średnich wydawany w Warszawie w 1937 roku.

„Mały Gość Niedzielny Poświęcony Dziatwie Polskiej”– (1928–1932) ilustrowane pismo dla dzieci, dodatek do „Gościa Niedzielnego”.

„Mały Przegląd” – Pismo dla dzieci i młodzieży. Tygodniowy dodatek do „Naszego Przeglądu” wydawany w Warszawie w latach 1926–1938.

„Mały Przewodnik” – Dodatek dla młodzieży do „Przewodnika Katolickiego” wydawany w Poznaniu w latach 1930–1939. „Mały Przyjaciel” – Dodatek dla młodzieży do katolickiego tygodnika „Nasz Przyjaciel wydawany w Wilnie w latach 1937–1938.

„Młoda Myśl Ludowa” – Czasopismo ukazało się po raz pierwszy w 1924 roku jako organ Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Do 1930 roku było wydawnictwem raczej okolicznościowym, dopiero w 1932 roku stało się czasopismem, miesięcznikiem poświęconym sprawom ruchu ludowego.

„Młoda Polka” – Pismo adresowane do młodzieży żeńskiej, wydawane w Poznaniu w latach 1920–1939, pod red. Zofii Ozdowskiej.

„Młoda Polska” – Dwutygodnik krytyczny młodzieży, wydawany w Warszawie w 1922 roku. 1936 – podtytuł „Bój z bolszewizmem”: miesięcznik poświęcony zagadnieniom walki z komunizmem 1937–1939 – miesięcznik ideowo polityczny Związku Młodej Polski.

„Młody Las” – Miesięcznik dla młodzieży. Pismo Krucjaty Eucharystycznej: wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, wydawane w Krakowie w latach 1938–1939.

„Młody Las” – Pismo Gimnazjum Państwowego im. Adama Mickiewicza w Warszawie, wydawane w Warszawie w latach 1932–1939.

„Młodzież Katolicka” – Kwartalnik katolickiej Młodzieży Akademickiej, wydawany w latach 1932–1939 w Warszawie. (od 1933 dwumiesięcznik, od 1936 miesięcznik).

„Młodzież Sobie” – Miesięcznik społeczno-literacki polskiej młodzieży szkolnej wydawany przez Związek Towarzystw Tomasza Zna (1920, Poznań).

„Młodzi Idą” – Organ prasowy Centralnego Wydziału Młodzieży PPS wydawany od października 1936 do sierpnia 1939.

„Młody Zawodowiec”– Czasopismo dla młodzieży średnich szkół zawodowych. Pismo Sekcji Szkolnictwa Zawodowego i Sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Związku Nauczycielstwa Polskiego wydawany w latach w 1925–36 w Warszawie.

„Młodzież z Podlasia” – Pismo młodzieży szkolnej gimnazjów państwowych: żeńskiego im. Em. Plater i męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, wydawany w latach 1922–1935[4]. Biała-Podlaska 1922–1935. Źródło informacji dla młodzieży Podlasia o zainteresowaniach naukowych, kulturalnych i literackich młodzieży gimnazjalnej tego okresu. Urozmaicano je prozą i poezją pisaną przez młodzież. W piśmie istniały działy: regionalny, ideowo-wychowawczy, artystyczny, humorystyczno-kronikarski i szaradowy.

„Moje Pisemko” – Dodatek do „Szkoły Niedzielnej” wydawany w Warszawie w 1938 roku. Redaktor Maria Buyna-Arctowa.

„Obóz Młodych” – Pismo Organizacji Młodzieży Pracującej (OMP) wydawane w Warszawie w latach 1933–1938.

„Ogniwa” – Czasopismo międzyszkolne wydawane w Bydgoszczy w latach 1934–1939. Redagowane przez młodzież. W skład Rady Programowej wchodzili bydgoscy nauczyciele szkół średnich.

„Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – wydawany w Wilnie w 1926 roku. „Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Pińskiej” – wydawany w Pińsku w 1931 roku.

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomierski-Radomskiej” – wydawany w Radomiu w latach 1928–1930. „Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej” Diecezji Podlaskiej” – Wydawany w Siedlcach w 1927 roku.

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Częstochowie” – wydawany w Częstochowie w 1931 roku. „Okólnik Związku Młodzieży w Łomży” – wydawany w Łomży w 1926 roku.

„Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – wydawany w Tarnowie w latach 1924–1926.

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Męskiej” – wydawany w Płocku w latach 1928–1932. „Orlęta” – Czasopismo Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie wydawane we Lwowie w latach 1928–1939.

„Płomyk” – Dwutygodnik dla dzieci i młodzieży wydawany w Warszawie w latach 1917–1939.

„Płomyczek” – Dodatek do „Płomyka” (od 1919 roku) – dwutygodnik dla młodszej dziatwy.

„Płomyczek” – Tygodnik dla starszych dzieci wydawany w Warszawie w roku szkolnym 1937/38 i 1938/39.

„Pod Znakiem Maryi” – Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich uczniów szkół średnich w Polsce.

„Pokolenie. Lwów” – Pismo młodzieży szkół średnich wydawane we Lwowie w roku szkolnym 1937/38.

„Poranek” – Tygodnik dla starszych dzieci wydawany w Warszawie w latach 1937/38 i 1938/39, pod red. Janiny Porazińskiej.

„Poziomy” – Kulturalno-społeczne pismo młodych wydawane w Warszawie w latach 1918–1939.

„Przegląd Chyrowski” – Pismo wydawane przez zakład prowadzony przez jezuitów w Chyrowie (Wcześniej „Kwartalnik Chyrowski”), wydawane w Chyrowie w latach 1923–1939.

„Przyjaciel Młodzieży” – Dodatek dla młodych czytelników „Zorzy”, wydawany w Warszawie w latach 1928–1929. „Przyjaciel Młodzieży. Bydgoszcz” – Dodatek dla młodzieży do „Zwiastuna Wiecznej Ewangelii”, wydawany w Bydgoszczy w 1937 roku.

„Przyjaciel Młodzieży. Grudziądz” – Prawdopodobnie dodatek do czasopisma „Gazeta Grudziądzka” i „Goniec Nadwiślański”, wydawany w Grudziądzu w latach 1928–1938.

„Przyjaciel Młodzieży. Kartuzy” – Pismo dla dzieci szkolnych i młodzieży. Dodatek do czasopisma „Gazeta Kartuska”, wydawany w Kartuzach w latach 1924–1936.

„Przyjaciel Młodzieży. Ostrów Wielkopolski” – Pismo dla młodzieży wydawane nakładem: Związku Towarzystw Młodzieży w Poznaniu (1917–1920); Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej (od 1920); Zjednoczenie Młodzieży Polskiej (od 1928); Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (od 1934 do 1939).

„Przyjaciel Młodzieży Rzemieślniczej” – Wydawany w Grudziądzu w 1939 roku.

„Przegląd Służb Pracy” – Pismo wydawane przez Komendę Główną Junackich Hufców Pracy w Warszawie w latach 1937–1939.

„Przewodnik Wiejski” – Pismo Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej wydawane w Krakowie w 1935 roku.

„Scena Oświatowa” – Czasopismo Katolickiego Związku Młodzieży. Bezpłatny dodatek do „Kierownika Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży”. Miesięcznik instruktażowy dla działaczy amatorskiego teatru religijnego, wydawany od 1934 roku do 1939.

„Słonko” – Ilustrowana gazetka dla dzieci wiejskich: bezpłatny dodatek do „Woli Ludu” wydawany w Warszawie w 1923 roku.

„Słonko” – Tygodnik dla dzieci wydawany w latach 1934/35–1938/39 w Warszawie.

„Społem” – Miesięcznik oświatowo społeczny i rolniczy. Organ Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, powstałego w 1927 roku. Redakcja znajdowała się w Poznaniu. Ogółem wydano 87 numerów.

„Siew Młodej Wsi” (wcześniejszy tytuł: „Siew”) – Pismo Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej. (Centralnego Związku Młodej Wsi) wydawane w latach 1935–1939 w Warszawie.

„Zagończyk” – Dawniej „Harcerz” wydawany w Poznaniu w latach 1936/37–1939.

„Znicz” – Organ Związku Młodzieży Wiejskiej w Krakowie wydawany w Poznaniu w latach 1930–1939.

„Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – Okólnik wydawany w Lu[1]blinie w latach 1923–1933 „Życie Młodzieży” – Organ Kół Naukowych Uczniów Państwowego Gimnazjum im. Kopernika w Łodzi. Wydawany w Łodzi w 1931 roku, red. naczelny Jerzy R Tomaszewski. ce, wydawany w Zakopanem w latach 1920/21–1938/39.

 

Periodyki teatralne, artystyczne i literackie w których pojawiała się problematyka teatrów szkolnych

„Ateneum Wileńskie” – Czasopismo poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydawane w Wilnie w latach 1923–1939 przez Wydział III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, red. Kazimierz Chodyniecki.

„Dwutygodnik Literacki” – Pismo utworzone z inicjatywy Stanisława Witolda Balickiego w Poznaniu w 1931 roku. Po sześciu numerach wydawanie pisma zostało zwieszone.

„Miesięcznik Literatury i Sztuki” – Czasopismo literackie. Organ Komisji Artystycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wydawane w Warszawie od 1934 roku do 1936 roku. Wydawca Stanisław Machowski, red. Józef Czechowicz.

„Pamiętnik Literacki” – Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Redaktorzy: W. Bruchalski, B. Gubrynowicz, E. Porębowicz. Lwów 1902–1939. Wznowiony po II wojnie światowej.

„Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” – Organ Związku Teatrów i Chórów Włościańskich. Lwów 1908–1923. W 1924 roku nastąpiła fuzja tego pisma z czasopismem „Teatr Ludowy”.

„Przegląd Warszawski” – Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wydawany w Warszawie w latach 1921–1925.

„Rocznik Literacki” – Wydawany przez Instytut Literacki w Warszawie w latach 1932–1939.

„Salon Literacki” – Tygodnik literacko-artystyczny, wydawany w Poznaniu w 1922 roku. Red. nacz. Bolesław Koryewo. Po ośmiu zeszytach pismo zakończyło działalność.

„Scena Lwowska” – Pismo ukazujące się w związku z ważniejszymi premierami teatrów miejskich we Lwowie, wydawane we Lwowie w latach 1932–1937, red. naczelny Leopold Pobóg-Kielanowski.

„Scena Polska” – Dwutygodnik. Organ Związku Artystów Scen Polskich. Wydawany w Warszawie w latach 1919–1939, red. nacz. Józef Kotarbiński; red. odpowiedzialny Jan Kochanowicz.

„Strzelec i Rezerwista” – Dwutygodnik poświęcony sprawom kultu-ralnooświatowym Związku Strzeleckiego i Związku Rezerwistów Ziemi Suwalskiej, wydawany w Suwałkach w latach 1932–1934.

„Światło” – Tygodnik ilustrowany literacki, artystyczny, społeczno-polityczny, popularno-naukowy, wydawany w Warszawie w 1920 roku, red. i wydawca Zygmunt Zaremba.

„Światło” – Miesięcznik socjalistyczny, wydawany w Warszawie w latach 1936–1939, red. odpowiedzialny i wydawca Zygmunt Zaremba.

„Teatr Ludowy” – Miesięcznik poświęcony pracy ochotniczych zespołów teatralnych. Warszawa Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej. Od nr 4/1948 wydawcą było Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Wydawany w Warszawie w latach 1921–1939, red. naczelny Jędrzej Cierniak.

„Tęcza” – Tygodnik kulturalny, ilustrowany, wydawany w Poznaniu w latach 1927 1939. Pierwszym redaktorem nacz. był Szczepan Jeliński, od września 1928 Emil Zegadłowicz. W latach 1932–1939 miesięcznik, red. naczelny Józef Kisielewski.

„Tęcza” – Poświęcone literaturze pismo dodatkowe do „Gazety Warszawskiej”, wydawane w Warszawie w latach 1929–1937.

„Tygodnik Ilustrowany” (podtytuł: pismo obejmujące: ważniejsze wypadki spółczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zabytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i Poezye…) – Wydawany w Warszawie w latach 1859–1939.

„Wiedza i Życie” – miesięcznik poświęcony popularyzacji wiedzy oraz samokształceniu, wydawany przez Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny i Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, w Warszawie w latach 1926–1939.

„Życie Literackie” – Dwumiesięcznik. Organ Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej poświęcony nauce o literaturze i krytyce literackiej. Wydawany w Warszawie w latach 1937–1939.

„Życie Sztuki” – Rocznik wydawany z zasiłku Funduszy Kultury Narodowej w Warszawie w latach 1935–1939, red. naczelny Zygmunt Lubicz Zaleski.

„Życie Teatralne” – Tygodnik poświęcony polskiej kulturze teatralnej, wydawany w Warszawie w latach 1924–1927, red. naczelny Aleksander Strugolewski.

                                Opracował: Piotr Kotlarz

Przypisy:

[1]  Por.: W. Goriszowski, Przegląd ważniejszych czasopism pedagogicznych wychodzących w Polsce od 1939 r. i od 1945 r., „Chowanna” 1959, z. 9/10, s. 535– 549; por. też: W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918–1954, Warszawa 1963; Przedwojenne czasopisma pedagogiczne w zbiorach PBW w Łodzi, www,pbw.lodz.pl.PRZEDWOJEN-NE%20.PDF.pdf.

[2]  Tym znakiem oznaczam tytuły czasopism istniejących przed 1914 rokiem.

[3]  W dwudziestoleciu międzywojennym – kurs wstępny do seminarium nauczycielskiego.

[4]  Por. Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego na łamach czasopisma „Młodzież z Podlasia”, „Rocznik Bialskopodlaski” 1994, t. II, s. 93–110.

Exit mobile version