Site icon Miesięcznik internetowy WOBEC Piotr Kotlarz

Otwarty konkurs na plakat: „Życie za życiem” – Musical

Otwarty konkurs na plakat: „Życie za życiem” - Musical

Otwarty konkurs na plakat: „Życie za życiem” – Musical (Wydłużenie terminu!)

Fundacja Kultury „WOBEC”, w związku z pracą nad wystawieniem  (czerwiec 2024 roku) musicalu „Życie za życiem” do scenariusza Piotra Kotlarza ogłasza otwarty konkurs na plakat. [Termin konkursu przesuwamy i wydłużamy z powodu trudności organizacyjnych, wynikłych między innymi z powodu pandemii, ale też z innych przyczyn]
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zarówno profesjonaliści jak i pasjonaci projektowania graficznego.
(Więcej informacji o projekcie musicalu i jego scenariusz na stronie – www. zyciezazyciem.eu)
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa różne plakaty.

Strona konkursowa:  fkw24.pl

Nagrody:
1 nagroda – 2000 zł. (dwa tysiące zł.)
Pięć wyróżnień po 200 PLN oraz upominki.
Nagroda publiczności – 500 zł. (pięćset zł.)

Autor nagrodzonego lub wyróżnionego plakatu będzie brany pod uwagę jako główny projektant wizualizacji całości projektu – Musical „Życie za życiem”. Ewentualna umowa o współpracy zostanie ujęta odrębną umową po porozumieniu stron.

Nagrodzone i wyróżnione prace oraz inne wybrane przez jury plakaty zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie miała miejsce w Galerii Handlowej MEDOSON w Gdańsku (w Kawiarni „Pellowski”). Wernisaż 15 października 2023 roku.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
Format prac: A4, plik jpg lub png
Prace prosimy składać do 30 września 2023 r., na adres: funcacjakulturywobec@onet.com.pl
Do przesłanego projektu prosimy dołączyć następujące dane:
Imię i nazwisko autora.
Data urodzenia.
Adres do korespondencji.
Wyniki konkursu zostaną podane 15 października 2023 r.
Laureat  nagrody publiczności zostanie ogłoszony 15 października 2023 r. podczas wernisażu.
Wszystkie wymagania, które powinien spełnić uczestnik, zawarte są w regulaminie.

Otwarty konkurs na plakat) pod tytułem: „Życie za życiem” – Musical

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury „WOBEC” (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 55 w Mikoszewie (kod: 82-103).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na plakat – „Życie za życiem” Musical.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie autora plakatu promującego musical „Życie za życiem”, który planujemy wystawić w czerwcu 2024 roku.
4. Konkurs adresowany jest głównie do profesjonalistów oraz studentów i uczniów uczelni oraz szkół artystycznych.
5. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu plakatu artystycznego. Temat plakatu określa jego temat, powinien nawiązywać do idei zawartych w libretcie musicalu „Życie za życiem” (więcej informacji na stronie zyciezazyciem.eu).
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie materialnej oraz w Internecie, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami opisanymi w części VII Regulaminu.

7. Wykorzystanie plakatu w innych celach promocyjnych (np. promowanie musicalu „Życie za życiem”) będzie objęte odrębną umową, za porozumieniem stron.
8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników konkursu i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

II Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent wyższej szkoły artystycznej lub wydziału o profilu artystycznym innej szkoły wyższej lub uczeń liceum o profilu artystycznym albo czynny artysta, ale też i inni pasjonaci projektowania graficznego.
2. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie do dwóch autorskich plakatów w formie cyfrowej oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: fundacjakulturywobec@onet.com.pl
4. Praca musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika. Uczestnik konkursu oświadcza, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Wymagany wymiar pracy to A4 (21,0 x 29,7 cm). Prace należy przesyłać w formacie jpg lub pdf.
6.  Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Jury.
7. Prace zawierające treści powszechnie uznawane za obelżywe i wulgarne nie będą dopuszczone do konkursu.

III Przebieg konkursu

1. Termin składania prac drogą elektroniczną trwa od 1 października do 30 września 2023 r.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 września 2023 r.
3. Ogłoszenie finalistów odbędzie się 15 paźdzeirnika 2021 r. Finaliści konkursu oraz osoby zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną (mailowo).
4. Finaliści konkursu otrzymają stosowne certyfikaty
5. Laureat konkursu zostanie nagrodzony podczas wernisażu w Kawiarni „Pellowski” w Galerii Handlowej Medison w Gdańsku w dniu 15 października 2023 r. [Miejsce wernisażu może ulec zmianie, o czym wszystkich uczestników poinformujemy.]
6. Osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą elektroniczną o wyniku głosowania oraz o możliwości odbioru wyróżnienia.
7. Podczas trwania wernisażu zostanie przeprowadzone głosowanie, na podstawie którego zostanie wytypowany plakat, który otrzyma nagrodę publiczności.
8. Dla zwycięzcy konkursy przewidziana jest nagroda w wysokości 2000 zł. (słownie: dwóch tysięcy złotych)
9. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście zł.)
10. Dla osoby wyróżnionej w głosowaniu publiczności zostanie przyznana nagrody w wysokości 500 zł.

IV Kryteria oceny prac i zasady pracy komisji konkursowej

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora. [W skład jury wejdą: dr Adam Świerżewski, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku – proponowany na przewodniczącego jury, dr Zofia Krasnopolska-Wesner, historyk sztuki, ASP w Gdańsku, Przemysław Kobiałka – absolwent ASP w Gdańsku oraz Piotr Kotlarz – autor scenariusza musicalu]
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac, biorąc pod uwagę oryginalny pomysł i walory artystyczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu (Fundacji Kultury „WOBEC”): fkw24.pl i na stronie projektu: zyciezazyciem.eu
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

VI Postanowienia końcowe:

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

VII Ochrona danych osobowych

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz dane do kontaktu (adres mailowy, numer telefonu).
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Piotr Wojciech Kotlarz

Życie za życiem

(libretto)

Jest to historia, którą opowiada artysta – muzyk i tancerz, w młodości żyjący w świecie dyktatury. Poznał i pokochał z wzajemnością Dziewczynę – tancerkę. Łączył ich świat wartości. Razem występowali w obronie wolności, jedności, równości i solidarności.

Pobrali się i mieli dziecko – Dziewczynkę. W oddali jednak czaiło się zło. Byli śledzeni przez tajną policję. W czasie jednego ze spacerów rodziców z dzieckiem doszło do sprowokowanej zaczepki ze strony młodocianych gangsterów, wśród których znajdował się tajniak. Molestowana Dziewczyna, przypadkowo potrącona, nieszczęśliwie upadła. Ginie. Załamany i zrozpaczony Chłopak chciał odejść za nią, powstrzymał go jednak obowiązek, miłość i konieczność wychowania dziecka. Dziewczynka wychowana przez ojca, przejmując jednocześnie doświadczenia od rówieśników i ze świata kultury dorasta. Dziewczyna poznała i pokochała młodzieńca, który podobnie jak jej rodzice, walczył o wspólny dla nich świat wartości. Ojciec wciąż jest szykanowany przez policję, później zostaje aresztowany.. W czasie kolejnej manifestacji młodzi łączą się.

Tym razem walka kończy się zwycięstwem. Następuje pojednanie. Policja przechodzi na stronę demonstrantów. Ojciec widząc zwycięstwo wartości swego życia cieszy się wraz z parą młodych. Spełniony, odchodzi w stronę widma swojej żony, kobiety, którą kochał.

Exit mobile version