1.1 C
Gdańsk
wtorek, 2 marca, 2021

Otwarty konkurs na plakat: „Życie za życiem” - Musical

Otwarty konkurs na plakat: „Życie za życiem” – Musical

Fundacja Kultury „WOBEC”, przy współpracy z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI, w związku z pracą nad wystawieniem w przyszłym roku musicalu „Życie za życiem” do scenariusza Piotra Kotlarza i muzyki Dariusza Wojciechowskiego oraz Jagody Wojciechowskiej, ogłasza otwarty konkurs na plakat.
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zarówno profesjonaliści jak i pasjonaci projektowania graficznego.
(Więcej informacji o projekcie musicalu i jego scenariusz na stronie – www. zyciezazyciem.eu)
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa różne plakaty.

Strona konkursowa:  fkw24.pl

Nagrody

1 nagroda – 2000 zł. (dwa tysiące zł.)

Pięć wyróżnień po 200 PLN oraz upominki.

Nagroda publiczności – 500 zł. (pięćset zł.)

Autor nagrodzonego lub wyróżnionego plakatu będzie brany pod uwagę jako główny projektant wizualizacji całości projektu – Musical „Życie za życiem”.

Nagrodzone i wyróżnione prace oraz inne wybrane przez jury plakaty zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie miała miejsce w Galerii Handlowej MEDOSON w Gdańsku (w Kawiarni „Pellowski”). Wernisaż 15 stycznia 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
Format prac: A4, plik jpg lub png
Prace prosimy składać do 18 grudnia 2020 r., na adres: funcacjakulturywobec@onet.com.pl
Wyniki konkursu zostaną podane 15 stycznia 2021 r.
Laureat  nagrody publiczności zostanie ogłoszony 15 stycznia 2021 r. podczas wernisażu.
Wszystkie wymagania, które powinien spełnić uczestnik, zawarte są w regulaminie.

Otwarty konkurs na plakat) pod tytułem: „Życie za życiem” – Musical

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury „WOBEC” (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 55 w Mikoszewie (kod: 82-103).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na plakat – „Życie za życiem” Musical.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie autora plakatu promującego musical „Życie za życiem”, który planujemy wystawić w drugiej połowie 2021 roku.
4. Konkurs adresowany jest głównie do profesjonalistów oraz studentów i uczniów uczelni oraz szkół artystycznych.
5. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu plakatu artystycznego. Temat plakatu określa jego temat, powinien nawiązywać do idei zawartych w libretcie musicalu „Życie za życiem” (więcej informacji na stronie zyciezazyciem.eu).
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie materialnej oraz w Internecie, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami opisanymi w części VII Regulaminu.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników konkursu i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

II Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent wyższej szkoły artystycznej lub wydziału o profilu artystycznym innej szkoły wyższej lub uczeń liceum o profilu artystycznym albo czynny artysta, ale też i inni pasjonaci projektowania graficznego.
2. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie do dwóch autorskich plakatów w formie cyfrowej oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: fundacjakulturywobec@onet.com.pl
4. Praca musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika. Uczestnik konkursu oświadcza, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Wymagany wymiar pracy to A4 (21,0 x 29,7 cm). Prace należy przesyłać w formacie jpg lub pdf.
6.  Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Jury.
7. Prace zawierające treści powszechnie uznawane za obelżywe i wulgarne nie będą dopuszczone do konkursu.

III Przebieg konkursu

1. Termin składania prac drogą elektroniczną trwa od 1 października do 18 grudnia 2020 r.
2. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 18 grudnia 2020 r.
3. Ogłoszenie finalistów odbędzie się 15 stycznia 2021 r. Finaliści konkursu oraz osoby zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną (mailowo).
4. Finaliści konkursu otrzymają stosowne certyfikaty
5. Laureat konkursu zostanie nagrodzony podczas wernisażu w Kawiarni „Pellowski” w Galerii Handlowej Medison w Gdańsku w dniu15 stycznia 2021 r.
6. Osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą elektroniczną o wyniku głosowania oraz o możliwości odbioru wyróżnienia.
7. Podczas trwania wernisażu zostanie przeprowadzone głosowanie, na podstawie którego zostanie wytypowany plakat, który otrzyma nagrodę publiczności.
8. Dla zwycięzcy konkursy przewidziana jest nagroda w wysokości 2000 zł. (słownie: dwóch tysięcy złotych)
9. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście zł.)
10. Dla osoby wyróżnionej w głosowaniu publiczności zostanie przyznana nagrody w wysokości 500 zł.

IV Kryteria oceny prac i zasady pracy komisji konkursowej

Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora. [W skład jury wejdą: dr Adam Świerżewski, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku – proponowany na przewodniczącego jury, dr Zofia Krasnopolska-Wesner, historyk sztuki, ASP w Gdańsku, Przemysław Kobiałka – absolwent ASP w Gdańsku oraz Piotr Kotlarz – autor scenariusza musicalu]
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac, biorąc pod uwagę oryginalny pomysł i walory artystyczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu (Fundacji Kultury „WOBEC”): fkw24.pl i na stronie projektu: zyciezazyciem.eu
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V Odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

VI Postanowienia końcowe:

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

VII Ochrona danych osobowych

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz dane do kontaktu (adres mailowy, numer telefonu).
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

jpg, jpeg, png, gif